Høring - planprogram og oppstart av planarbeid for områderegulering Hønefoss