Tilsynsutvalg 3 - tilsynsutvalg for Casinetto aktivitetssenter, Gustav Vigelandsvei avlastning og barnebolig, og hjemmebaserte tjenester 2024-2027

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.
Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Sandstrøm, Aina (Høyre)

Medlem av Tilsynsutvalg 3 - tilsynsutvalg for Casinetto aktivitetssenter, Gustav Vigelandsvei avlastning og barnebolig, og hjemmebaserte tjenester 2024-2027

Magnus, Kirsten

Medlem av Tilsynsutvalg 3 - tilsynsutvalg for Casinetto aktivitetssenter, Gustav Vigelandsvei avlastning og barnebolig, og hjemmebaserte tjenester 2024-2027
Medlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Leder tilsynsutvalg 3
Lisbeth Natland
Telefon