Verdibergingsplan

En verdibergingsplan hjelper brannvesenet å avgjøre hva som skal reddes ved uønskede hendelser, og redusere tapene av kulturverdier.

Ved brann og vannskader i museer, kirker, samlinger, arkiv og fredete bygg, er det stor risiko at uerstattelige kulturverdier går tapt. Rett informasjon, til rett folk, til rett tide kan bidra til at tapene reduseres. 

Brann- og redningsetaten har derfor utviklet en mal for verdibergingsplan, som kan brukes av forvaltere av kunst og kulturminner. Der det finnes en verdibergingsplan vil brannvesenet bruke den som et strategisk beslutningsgrunnlag i akutt fase ved uønskete hendelser. Verdibergingsplanen skal også legge til rette for brannvesenets berging av verdier under en innsats, når dette bedømmes som gjennomførbart.

Hva inneholder en verdibergingsplan?

Verdibergingsplanen inneholder nødvendige og relevante opplysninger i et oppsett som brannvesenets innsatspersonell er kjent med, slik at mannskapene har forutsetninger for å gjøre en best mulig jobb.

Dette omhandler blant annet oversiktlig prioriteringsliste og plantegninger med plassering av verdier. Verdibergingsplanen inneholder også bergingskort med mer detaljert informasjon. Bergingskortene skal brukes av røykdykkere, og gir utfyllende instruks for berging og sikring av for eksempel enkelte gjenstander eller rom.

Hvem bør lage en verdibergingsplan?

Virksomheter som forvalter kunst og kulturminner bør lage en verdigbergingsplan. 

Hvor og hvordan kan en verdibergingsplan oppbevares?

Verdibergingsplanen skal printes enkelsidig i liggende A3-format. Sidene lamineres og settes inn i en perm.

Verdibergingsplanen kan for eksempel oppbevares i et låsbart brannskap eller safe merket med «RVR» (restverdiredning) i tilknytning til brannsentralen. I tillegg kan man ha en utgave hos en kjentmann eller tilsvarende.

I Oslo og Asker-Bærum er det også mulighet å lagre PDF av verdibergingsplanen i 110-sentralen, slik at den kan åpnes av mannskapet i brannbilene.

Oppdatering av verdibergingsplanen

Virksomheten som forvalter kunsten eller kulturminnene har ansvaret for at verdibergingsplanen er oppdatert og tilgjengelig for brannvesenet, både i utskrevet og eventuell digital versjon. Virksomheten må altså ha rutiner for dette. Hvis det skjer noe, og planen ikke er oppdatert, skal den i utgangspunkt ikke brukes.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.