Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til om opplæring og arbeidstrening slik at du får den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid. Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke kan utføre vanlig arbeid.

Du kan søke om plass hvis du

Hva tilbyr vi?

Du og din veileder samarbeider for å finne ut hva slags hjelp du trenger for å komme i arbeid. Sammen utarbeider dere et program som skal inneholde arbeidsrettede tiltak, opplæringsaktiviteter, individuell oppfølging og veiledning. Du får ansvar for å følge opp programmet i samarbeid med veiledere ved NAV-kontoret.

Kvalifiseringsprogrammet er på fulltid og utgjør 37,5 timer i uken. Som inntekt får du utbetalt kvalifiseringsstønad tilsvarende to ganger Folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 23 år mottar 2/3 stønad. Du kan også få bostøtte og barnetillegg.

Stønaden er skattepliktig.

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for sosiale tjenester i NAV (PDF)

Hvordan få tilbudet?

Du må søke ditt NAV-kontor om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. Søknadsskjema finner du her (PDF 0,2MB)

Ta gjerne kontakt med NAV-kontoret i bydelen før du leverer søknad. NAV-kontoret vil ofte ha behov for å snakke med deg om din situasjon før søknaden ferdigbehandles. NAV-kontoret kan også hjelpe deg med å søke om kvalifiseringsprogram.