Kommunalt frikort for helsetjenester

Frikort skal sikre at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester.

Hva får du?

Med kommunalt frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Når du har først har fått innvilget kommunalt frikort av NAV, får du automatisk tilgang til nytt frikort fra Helfo ved årsskiftet. Frikortet gjøres tilgjengelig på helsenorge.no

Krav til søker

 • Du bor i Oslo.
 • Du eller din ektefelle må i tillegg:
  • ha bodd i Oslo sammenhengende de siste tre år, eller
  • ha bodd i Oslo til sammen fem av de ti siste årene, eller
  • være flyktning som har kommet direkte til Oslo fra statlig mottak eller direkte fra et annet land
 • Du har en av de følgende ytelsene fra folketrygden:
  • varig uføretrygd
  • alderspensjon
  • pensjon til gjenlevende ektefelle
  • pensjon til tidligere familiepleier
  • annen offentlig tjenestepensjon
 • Du har en inntekt tilsvarende, eller mindre enn, folketrygdens minsteytelser for pensjonister og trygdede. Med inntekt menes all inntekt det beregnes trygdeavgift av, samt kontantstøtte. Som inntekt regnes også 5 prosent av netto ligningsformue som overstiger kr 250 000.
 • For ektefeller gjelder følgende:
  • Hvis du mottar forsørgertillegg fra folketrygden, vil også din ektefelle få frikort.
  • Samlet inntekt og formue legges til grunn ved beregningen. Dersom kun du har én ytelse som kan gi rett til frikort, kan dere ha en samlet inntekt tilsvarende folketrygdens minsteytelser for ektepar.

Slik søker du

 1. Du trenger disse vedleggene

 2. Last ned, skriv ut og fyll inn søknadsskjema

 3. Send søknad til NAV-kontoret i bydelen din

Hva skjer videre?

Du vil motta informasjon fra NAV om søknaden er innvilget eller vedtak dersom denne er avslått. Frikortet vil være tilgjengelig på helsenorge.no

Klage

Hvis du vil klage på vedtaket, sender du klagen til NAV-kontoret i bydelen din.

Mistet kort

Hvis du har mistet ditt kommunale frikort, ta kontakt med Veiledning Helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Har du fått frikort – men flyttet fra Oslo?

Dersom du har fått tilsendt frikort men ikke lenger bor i kommunen, vil kommunen fange opp dette på egen hånd i løpet av året. Du kan benytte frikortet du har fått tilsendt, og trenger ikke å foreta deg noe.