Til innhold

Tilbakebetaling av lån

Har du fått lån av Oslo kommune til din bolig vil du her finne generell informasjon om renter og tilbakebetaling.

Om rentevilkår

Oslo kommune følger Husbankens rentesatser med et påslag på 0,25 % på alle lån gitt etter 1. januar 2006. Du kan velge mellom flytende rente eller fastrente på henholdsvis 3, 5, 10 eller 20 års rentebinding. For opplysninger om rentesatser, se Husbankens renteoversikt. Denne viser Husbankens nominelle rentesatser uten rentepåslag. Ønsker du å tegne avtale om fastrente kontakter du Lindorff, enten per e-post, telefon eller via pålogging på Min Side hos Lindorff.

Lindorff - vår eksterne låneforvalter
Den tekniske håndteringen av kommunens låneordninger forvaltes av Lindorff AS. Dette betyr at Lindorff tar seg av utbetaling av lån fra kommunen når du har kjøpt bolig, fakturering og purring, inkasso og besvarer generelle spørsmål om lån. Du kan kontakte Lindorff Låneadministrasjonen på tlf. 73 54 23 20 eller e-post: laaneadm@lindorff.com.

Du kan også kontakte Lindorff for spørsmål om:

 • avtale om overgang mellom fast og flytende rente
 • kortere nedbetalingstid på boliglånet
 • innfrielse og ekstraordinær innbetaling på boliglånet
 • betalingsutsettelse i inntil 1 måned der du betaler denne terminen sammen med neste termin neste måned
 • betalingsutsettelse i inntil seks måneder ved dokumentert salg av boligen og der salgssummen er tilstrekkelig til å dekke Oslo kommunes krav fullt ut
 • Førstegangs avdragsutsettelse eller avdragsreduksjon for en periode på maks seks måneder
 • én ekstra medlåntaker på boliglånet
 • seksjonering av fellesareal  

Betalingsproblemer og betalingsendringer

Mister du din inntekt eller får den redusert, og ikke kan betale ordinære terminer på lånet i kommunen kan Velferdsetaten hjelpe deg med betalingslettelser på lånet ditt. Vi kan også i særskilte tilfeller gi betalingslettelser på lånet dersom du får uforutsette utgifter som du ikke kan klare å betale samtidig som du betaler dine boutgifter. Vi kan etter søknad innvilge

 • avdragsutsettelse eller avdragsreduksjon
 • betalingsutsettelse
 • endret nedbetalingstid
 • betalingsavtale for misligholdte terminer
 • tilbakeføring av misligholdte terminer til lånets hovedstol
 • en kombinasjon av ett eller flere av ordningene som nevnt over
 • overføring av lån 

Søknadsskjema om endring av lånevilkår. Søknaden sendes til Velferdsetaten, PB 30 Sentrum, 0101 Oslo.

Du må minimum betale renter og månedlige terminomkostninger på lånet. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra dette. Du kan ikke påregne og få endret på terminbeløpene dersom du etter Velferdsetatens vurdering kan betjene lånet med nåværende nedbetalingsplan. For å vurdere din betalingsevne benyttes SIFO satsenes livsopphold. 

Overføring av lån

For å få innvilget søknad om overføring av lånet til en ny bolig må det foreligge en endring i husstandens størrelse eller sammensetning eller et behov for annen bolig, eksempelvis ved funksjonshemming. Du kan ikke påregne og få med deg lånet til ny bolig fordi du rett og slett har lyst til å flytte eller fordi Oslo kommune anses å ha rimelige lånevilkår. Det understrekes at lån i kommunen i utgangspunktet er et førstehjemslån og at senere boligkjøp i all hovedsak skal finansieres av andre finansieringsinstitusjoner. Velferdsetaten kan imidlertid etter søknad og vurdering videreføre deler eller hele lånet og/ eller tilskuddet til ny bolig. Dersom du har et samfinansiert lån i kommunen i tillegg til lån i annen bank, kan du ikke påregne å få med deg dette lånet videre.

Overføring av lån til annen låntaker

Søknad om overføring av lån til ny låntaker begrunnes vanligvis med samlivsbrudd og at én av låntakerne derfor ønsker å ta over boligen og låneansvaret alene. Lånet er ofte gitt med bakgrunn i to inntekter, og det kan være vanskelig å betjene boliglånet alene. Dersom én av låntakerne skal ta over boliglånet alene må denne dokumentere og kunne betjene dette, sammen med øvrige utgifter til husleie, strøm, livsopphold og eventuelt annen gjeld.

Om andre låneopptak og prioritetsvikelse

Skal du låne penger i bank til eksempelvis oppussing eller bil kan du ikke påregne at banken skal få pant i boligen foran Oslo kommune. Unntak fra dette er helt nødvendig utbedring av boligen, der det kommer pålegg fra borettslaget eller sameiet om dette og der en unnlatelse av å foreta pålagt utbedring kan få konsekvenser for boforholdet. Det forusettes i slike saker at kommunen fremdeles har pant i boligen innenfor dennes antatte salgsverdi.

Gebyr

Det beregnes gebyr for endring av betalingsplan og for overføring av lån. Gebyrene faktureres av Lindorff sammen med lånet.

Kundekontakt

Du kan kontakte oss på telefon 21 80 21 80, eller sende e-post, postmottak@vel.oslo.kommune.no. Det oppfordres til å ikke oppsøke Velferdsetaten uten særskilt avtale med saksbehandler.