Tilbakebetaling av lån

Har du fått lån av Oslo kommune til din bolig vil du her finne generell informasjon om renter og tilbakebetaling.

Intrum låneforvaltning

Oslo kommune benytter Intrum som forvalter av alle startlån og tilskudd innvilget til boligformål. Dette betyr at Intrum tar seg av utbetaling av lån fra kommunen når du har kjøpt bolig, fakturering og purring, inkasso og besvarer generelle spørsmål om lån.

Du kan også kontakte Intrum for spørsmål om:

 • førstegangs avdragsutsettelse eller avdragsreduksjon for en periode på inntil seks måneder
 • betalingsutsettelse i inntil 1 måned der du betaler denne terminen sammen med neste termin neste måned
 • betalingsutsettelse i inntil seks måneder ved dokumentert salg av boligen og der salgssummen er tilstrekkelig til å dekke Oslo kommunes krav fullt ut
 • én ekstra medlåntaker på boliglånet
 • avtale om overgang mellom flytende og fast rente
 • kortere nedbetalingstid på boliglånet
 • innfrielse og ekstraordinær innbetaling på boliglånet
 • seksjonering av fellesareal

Betalingsproblemer og betalingsendringer

Dersom du får redusert din inntekt, og ikke kan betale ordinære terminbeløp på lånet i kommunen, kan Velferdsetaten hjelpe deg med betalingslettelser på lånet ditt. Vi kan også i særskilte tilfeller gi betalingsfritak på lånet dersom du får uforutsette utgifter som du ikke kan klare å betale samtidig som du betaler dine boutgifter.

Etaten kan etter søknad innvilge:

 • avdragsutsettelse eller avdragsreduksjon
 • betalingsutsettelse
 • endret nedbetalingstid
 • betalingsavtale for påløpt restanse
 • tilbakeføring av ubetalte terminer til lånesaldo
 • en kombinasjon av en eller flere av ordningene som nevnt over

Velferdsetaten tilbyr nå elektronisk søknadsskjema for betalingsendringer og endring/sletting av låntaker. Skjemaet fylles ut og sendes inn elektronisk sammen med aktuell dokumentasjon.

Send inn søknadsskjema

Du må minimum betale renter og månedlige terminomkostninger på lånet. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra dette. Du kan ikke påregne å få endret på terminbeløpene dersom du etter Velferdsetatens vurdering kan betjene lånet med nåværende nedbetalingsplan. For å vurdere din betalingsevne benyttes SIFO satsenes livsopphold.

Endring av låntaker / låneansvar

Søknad om overføring av lån til ny låntaker begrunnes vanligvis med samlivsbrudd og at én av låntakerne derfor ønsker å ta over boligen og låneansvaret alene. Lånet er ofte gitt med bakgrunn i to inntekter, og det kan være vanskelig å betjene boliglånet alene. Dersom én av låntakerne skal ta over boliglånet alene må denne dokumentere å kunne betjene dette, sammen med øvrige utgifter til husleie, strøm, livsopphold og eventuelt annen gjeld.

Om andre låneopptak og prioritetsvikelse

Skal du låne penger i bank til eksempelvis oppussing, eller bil kan du ikke påregne at banken skal få pant i boligen foran Oslo kommune. Unntak fra dette er helt nødvendig utbedring av boligen, der det kommer pålegg fra borettslaget, eller sameiet om dette og der en unnlatelse av å foreta pålagt utbedring kan få konsekvenser for boforholdet. Det forutsettes i slike saker at kommunen fremdeles har pant i boligen innenfor antatt salgsverdi.

Overføring av lån til ny bolig

Oslo kommune overfører ikke lån og tilskudd til ny bolig. Ved salg av nåværende bolig vil løpende lån og tilskudd bli innfridd av megler. I spesielle tilfeller kan Boligkontoret i bydelen kontaktes for vurdering av ny finansiering. For å få innvilget søknad om ny finansiering må det foreligge dokumentasjon på at boligen anses som uegnet for en eller flere medlemmer av husstanden, eksempelvis ved funksjonsnedsettelse. Du kan ikke påregne å få nytt lån til bolig fordi du rett og slett har lyst til å flytte eller fordi det er behov for en større bolig. Det understrekes at lån i kommunen i utgangspunktet er et førstehjemslån og at senere boligkjøp i all hovedsak skal finansieres av andre finansieringsinstitusjoner.

Gebyr

Det beregnes gebyr for endring av betalingsplan, endring av låneansvar og prioritetsvikelse. Gebyrene faktureres av Intrum på en av de påfølgende terminene.

Om rentevilkår

Oslo kommune følger Husbankens rentesatser med et påslag på 0,25 % på alle lån gitt etter 1. januar 2006. Du kan velge mellom flytende rente eller fastrente på henholdsvis 3, 5, 10 eller 20 års rentebinding. For opplysninger om rentesatser, se Husbankens renteoversikt. Denne viser Husbankens nominelle rentesatser uten rentepåslag. Ønsker du å tegne avtale om fastrente kontakter du Intrum via pålogging på Min Side hos Intrum.

Kundekontakt

Du kan kontakte oss på telefon 21 80 21 80, eller sende e-post, postmottak@vel.oslo.kommune.no. Det oppfordres til å ikke oppsøke Velferdsetaten uten særskilt avtale med saksbehandler.