Startlån til å beholde bolig

Dersom du har gjeldsproblemer som er så store at du ikke klarer å betale ditt boliglån, kan du søke om startlån og tilskudd til refinansiering.

Hva kan du søke om?

Dersom du står i fare for å miste din eide bolig etter samlivsbrudd, eller av andre grunner ikke klarer å betjene dine samlede gjeldsforpliktelser, kan du søke om startlån til refinansiering.

Er du varig vanskeligstilt med svært lav inntekt kan du også bli vurdert for et rente- og avdragsfritt lån kalt tilskudd til etablering, som kan gis sammen med startlån. Dette nedskrives med 5 % årlig over 20 år.

Dersom du allerede har lån fra Oslo kommune må du sjekke ut om det er mulig å få ordnet økonomien ved å inngå betalingsavtale.

Krav til søker

 • Du må være over 18 år.
 • Du må kunne betjene renter og avdrag på lånet.
 • Boligen må være nøktern og egnet for hvor mange som skal bo i boligen.
 • Boligens verdi må være høy nok til å sikre hele lånesummen.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om startlån til refinansiering av bolig

1. Du trenger disse vedleggene:

 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd
 • Dokumentasjon på all gjeld
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig
 • Utskrift av panteheftelser fra Statens kartverk

Vedlegg dersom du skal overta bolig etter samlivbrudd:

 • Skriftlig avtale som bekrefter at du skal overta bolig etter samlivsbrudd og som viser avtalt kjøpesum. Avtalen må være signert av begge.
 • Separasjons- eller skilsmissepapirer, bekreftelse på oppløsning av ekteskap ved dom eller avtalt oppløsning av samboerforhold.
 • Dokumentasjon på hvem som skal ha daglig omsorg for barna ved samlivsbrudd.

​Boligkontorets saksbehandler kan be om annen eller mer dokumentasjon hvis det er nødvendig.

2. Send inn søknad

Hva skjer videre?

Bydelen behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det.

Dersom du får innvilget refinansiering, tar det minimum seks uker fra søknad er innvilget til utbetaling kan finne sted.

Når du har fått innvilget refinansiering er det Intrum AS som tar seg av utbetaling, fakturering og purring, inkasso og besvarer generelle spørsmål om lån.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.