Kvalitet i barnehagen

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Alle med rett til plass i august og september har fått tilbud

Årets opptak for barn med rett til plass i august og september er avsluttet, og bydelene gir nå tilbud i løpende opptak til barn på søkerlistene i barnehager med ledige plasser. Det er i hovedsak barn 3-6 år som får tilbud nå, men bydeler med god kapasitet kan også gi tilbud til yngre barn.

God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.

Foreldremøter

  • Holdes samlet for alle foreldrene i barnehagen.

Foreldresamtaler

  • En samtale mellom deg og barnehagens personale der dere snakker om barnets trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen. Samtalen er individuell og skal holdes minst to ganger i året i kommunale barnehager.

Foreldrerådet

  • Består av alle foreldrene i barnehagen. I mange barnehager velger man representanter til et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU).

Samarbeidsutvalget (SU)

  • Består av foreldre og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan også delta. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.

Foreldreutvalget for barnehager i Oslo

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) Oslo skal ivareta barnehagebarns og foresattes interesser ovenfor byråden og være høringsinstans i saker som er av viktighet for foresatte. Les mer på utvalgets Facebookside. 

Vil du vite mer?

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen