Aktiviteter på MUV kreativt gjenbrukssenter

Vi har et stort utvalg av gjenbruksmaterialer og åpne materialer til lek, utforskning og inspirasjon som barnehager kan få med seg til sin barnehage.

Materialer

På senteret har vi gjenbruksmaterialer laget av; tekstil, garn/tråd, plast, metall, tre, papir og naturmaterialer. Vi har lysbord, mikroskop, sysaker, snekkerbenk og verktøy barn og voksne kan bruke til å studere materialer og få kjennskap, kunnskap og kompetanse til håndverk, tradisjoner og miljøet.

Åpningstider

Vi har ikke faste åpningstider. Gjenbruksmaterialer kan dere gjøre avtale om å hente for å bruke til prosjekter og utvikling av fysisk miljø i egen barnehage.

Miljø og bærekraftig utvikling

Det er en samfunnsoppgave for oss som jobber med barn å leve etter definisjonen på bærekraftig utvikling som er gjengitt på s 10 i Rammeplanen:

«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.»

Vi jobber aktivt med FN’s bærekraftsmål som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 og som er nedfelt i Oslo kommunes kommuneplan.

Samfunnet trenger kreativ tenkning for å finne nye løsninger på nye problemstillinger. Samtidig så finnes det også mye glede i å skape på et kreativt gjenbrukssenter, - en viktig drivkraft for læring og god utvikling.

Kreative verksted for barnehageansatte

På MUV kreativt gjenbrukssenter arrangerer vi kreative verksted for barnehageansatte hvor de blir invitert til å utforske ulike materialer. Det kan være materialer som; papir, leire, metall, tekstil og gjenbruksmaterialer. Vi har en tro på at når de som jobber i barnehagen har utforsket, prøvd og øvd både med ulike materialer og sin nysgjerrighet vil det føre til at barna får tilgang til et større mangfold av materialer og et rikere miljø.

Verkstedene kan holdes på MUV eller i egen barnehage på personalmøter eller planleggingsdager. Ta kontakt for bestilling.

Kreative verksted for barnegrupper

Kreative verksted for barn innebærer å møte et mangfold av materialer estetisk presentert for grupper med barn. Vi benytter naturmaterialer i kombinasjon med åpne materialer og lar barna vise vei i sin lek og utforskning. Barna sorterer så tilbake materialene for å gjøre det fint til de andre som kommer senere.

Gjennom utforskningen foregår det undring over hvordan ting blir til og hvordan sammensetning av materialer kan bli til noe nytt. Barna får god anledning til å bruke sin kreativitet, sin nysgjerrighet og vi blir en arena for å stille alle mulige spørsmål.

Gevinster vi ser ved tilfang av åpne materialer i det fysiske miljøet er blant annet mer samarbeid blant barn og ro til fordypning. Mangfoldet av materialer ser vi fremmer fantasien, øker kreativiteten og gir barns unike evne til å se muligheter større plass. Materialene er kjønnsnøytrale og fremmer dermed likeverd.

Verkstedene er på MUV og varer i ca en time. Ta kontakt for bestilling.

Tilbud om kompetansebygging

MUV kan bidra med å utvikle og forbedre læringsmiljøet for barna gjennom å øke barnehageansattes kompetanse på utforming av fysisk miljø, materialenes kraft og betydning det har for barns medvirkning, utforskning, selvstendighet, kreativitet, vekst og utvikling.

Tilbudene tilpasses barnehagene, deres prosjekter og utviklingsområder, og kan være;

  • Fagtema og kreative verksted på personalmøter
  • Hel- eller halvdagskurs på planleggingsdager
  • Delta på leder- og avdelingsmøter
  • Observasjon og refleksjon på avdelingene
  • Refleksjonsgrupper på tema fysisk miljø på tvers av barnehager
  • Nettverket Rommets kraft, se egen presentasjon.

Ta kontakt med oss for tanker om et mulig samarbeid.

Tine Selinger
Telefon
Åse Bakken
Telefon

Kontakt

Vi holder til i Startblokka, bygg 4.

E-post
muv@bfr.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Østre Aker vei 90
0596 OSLO