Til innhold

Talentstipend

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. mai. Stipendet du søker om skal brukes året etterpå.

Kort om stipendet

Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og stipendet ytes under forutsetning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Stipendet retter seg mot unge kunstnere som gjør en frivillig innsats i kunst- og kulturfeltet, med fokus på rekruttering og utvikling av unge kunstnertalenter. Maksimal søknadssum er 25 000 kroner.

Kriterier for å søke

 • Stipendet kan søkes av kunstnere eller kulturarbeidere som er mellom 18 og 26 år ved søknadsfrist.
 • Prosjektet skal i helhet finnes sted i Oslo.
 • Prosjektets rekrutteringspotensial tillegges avgjørende vekt.
 • Som hovedregel kan bare enkeltpersoner søke og motta stipend. Det er ikke anledning til å søke til- eller på vegne av andre. Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter og kunstnergrupper, men alle deltakerne må søke stipend til seg selv.
 • Kunstnergrupper som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.
 • Det er kun anledning til å søke på én stipendtype per år/søknadsrunde. Hvis du søker talentstipend til unge kunstnertalent innen frivillig kulturfelt, kan du ikke søke noen av de andre stipendkategoriene. 

Forskrift

Forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål.

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet 1. mars året etter stipendåret.

Tildelinger

Tildeling av Stipend til unge kunstnertalent i 2018 (PDF 0,3MB)

Kontaktinformasjon

Geir Rege
Telefon: 926 43 856
E-post: stipend@kul.oslo.kommune.no

Slik søker du talentstipend

 • 1Fyll ut søknaden

  Søknadsskjema for talentstipend.

  Vårt elektroniske søknadsskjema som gir deg veiledning underveis.

 • 2Legg ved vedlegg

  Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av hvordan tiltaket skal komme Oslos innbyggere til gode
  • CV med fullstendig oversikt over utdannelse
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Tidsplan

  Dokumentasjon på kunstnerisk- og/eller vitenskapelig produksjon. Fysisk materiale (cd-er, bøker el.) kan sendes inn til: Kulturetaten, Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 • 2Tildeling av stipend

  Fordeling av midlene bestemmes i november/desember. Søker vil få beskjed om utfallet på e-post. 

 • 3Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om stipend, kan du klage. Klagen sendes til stipend@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra oss.