Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Munch- og Vigelandstipend

Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål – Munch og Vigelandstipend

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. september. Stipendet du søker om skal brukes året etterpå.

Kort om stipendet

Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og stipendet ytes under forutsetning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Stipendet omfatter emner relatert til Munch og Vigelands kunst og ytes som hovedregel til forskningsformål. Det kan også gis stipend knyttet til forskning på gjenstander/verk som tilhører Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger. Stipendet kan og søkes av utenlandske forskere.

Kriterier for å søke

 • Stipendets hovedmålgruppe er norske eller utenlandske forskere.
 • Dersom det ikke finnes kvalitativt gode forskningsprosjekter, kan stipendet tildeles forskningsformidling eller annen nyskapende formidling av Munchs og Vigelands kunst.
 • Søker skal ikke være vitenskapelig/faglig ansatt ved hhv. Munch, Stenersenmuseet, Vigelandsmuseet eller ved andre kommunale kulturvirksomheter.
 • Søker skal minimum inneha eksamen på masternivå fra universitet eller høyskole.
 • Dokumenterte tidligere relevante vitenskapelige arbeider kan tillegges vekt.
 • Det er kun anledning til å søke på én stipendtype per år/søknadsrunde. Hvis du søker Munch- og Vigelandstipend, kan du ikke søke noen av de andre stipendkategoriene.

Forskrift

Forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål.

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet 1. mars året etter stipendåret.

Tildelinger

Tildelinger av Munch og Vigelandstipend for 2019 (PDF 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Geir Rege
Telefon: 926 43 856
E-post: stipend@kul.oslo.kommune.no

 

Slik søker du Munch- og Vigelandstipend

 • 1Fyll ut søknaden

  Søknadsskjema for Munch- og Vigelandstipendet finner du her.

  Vårt elektroniske søknadsskjema som gir deg veiledning underveis.

 • 2Legg ved vedlegg

  Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av hvordan tiltaket skal komme Oslos innbyggere til gode
  • CV med fullstendig oversikt over utdannelse
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Tidsplan

  Dokumentasjon på kunstnerisk- og/eller vitenskapelig produksjon. Fysisk materiale (cd-er, bøker el.) kan sendes inn til: Kulturetaten, Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 • 2Tildeling av stipend

  Fordeling av midlene bestemmes i november/desember. Søker får beskjed om utfallet på e-post. 

 • 3Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt stipendet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om stipend, kan du klage. Klagen sendes til stipend@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra oss.