Lambertseter-Karlsrud − Planarbeid

Hva skal vi gjøre?

Plan- og bygningsetaten jobber med et større planarbeid for Lambertseter og Karlsrud. Hensikten med denne planen er å få til et godt byområde med en blanding av boliger, næring, nærmiljøfunksjoner, nye møteplasser og gode løsninger for myke trafikanter.  Planarbeidet skal resultere i en områderegulering med konsekvensutredning. Til slutt skal planen vedtas av bystyret.  

Hva skjer når?

Dette har vi gjort

  • Desember 2018: varslet oppstart av planarbeid
  • November/desember 2019: Høring av planprogram og varslet oppstart av områderegulering
  • Sommer/høst 2020: forelagt endelig forslag til planprogram for byråd for byutvikling
  • November/desember 2020: varslet berørte om noen utvidelser av plangrensen
  • April 2021: fastsatt planprogrammet (PDF, 17MB)

Dette skal vi gjøre

  • 2021/2022: Utarbeide forslag til områderegulering med konsekvensutredning.
  • Rundt sommeren 2022: Høring av forslag til områderegulering med konsekvensutredning
  • Første halvdel av 2023: Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering sendes til Rådhuset for politisk behandling

Hvilke områder er med i planen?

Planområdet er langstrakt i nord-sør retning mellom Lambertseter og Karlsrud T- banestasjon. Den største delen av planområdet ligger mellom T-banesporene og Cecilie Thoresens vei, og i tillegg er et mindre område vest for Karlsrud T-banestasjon med.

Disse områdene omfatter både private og offentlige eiendommer som i dag brukes til forretninger og dagligvarehandler, kontor, bydelsadministrasjon, bensinstasjon, trafostasjon, parkering, med mer. Det private garasjeanlegget sør for Karslrud skole er med for å vurdere tomtearealet opp mot skolens arealbehov. To småhuseiendommer (Radarveien 2 og 4) er inkludert for å kunne vurdere et helhetlig grep for utviklingen på Karlsrud (dette er en utvidelse siden høring og som skal varsles berørte).

Veiareal rundt utviklingsområdene er med fordi vi vil vurdere en omforming av disse. Det gjelder hele Cecilie Thoresens vei og deler av Lambertseterveien, Raschs vei, Radarveien og Steingrims vei.

Hvorfor lager vi områderegulering for Lambertseter-Karlsrud?

I kommuneplanen for Oslo 2015 er Lambertseter og Karlsrud definert som utviklingsområder med krav til felles planlegging. Det betyr at kommunen har ansvar for å lage en helhetlig plan for utviklingen av området. På Lambertseter har flere private grunneiere i lengre tid vært interessert i å utvikle sine eiendommer, og enkelte hadde tidligere startet arbeidet med å utvikle egne detaljreguleringsplaner for sine tomter. I 2018 ble Plan- og bygningsetaten bedt av Bystyret om å utarbeide en områderegulering, og de private reguleringsplanarbeidene blitt satt på vent. Grunneierne kan først få lov til å fremme sine egne detaljreguleringsplaner for politisk behandling når Bystyret har vedtatt kommunens områdereguleringsplan.

Medvirkning

Plan- og bygningsetaten setter pris på å få innspill fra deg!

Ved høringsperiodene vi har avholdt har vi fått mange innspill og kunnskap om området, folks ønsker, behov og meninger om hvordan prosessen bør legges opp. Når planforslaget kommer på offentlig ettersyn trenger vi igjen dine meninger!

Vi har også fått mange innspill om medvirkningsaktiviter vi har gjort så langt. Se linkene under for å komme til oppsummeringsrapporter fra de ulike aktivitetene.

Vi har gjennomført disse medvirkningsaktivitetene så langt

 Visste du at du kan abonnere på saken? Da får du varsel på e-post om alle nye dokumenter.

Hvem er ansvarlig?

Det er Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten som har ansvar for planarbeidet.

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Prosjektleder

Trine Bølviken

Mobilnummer
91 15 08 71

E-post

Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten

Mobilnummer
23 49 10 00

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1, 0187 Oslo