Til innhold

Skoleskyss

Elever i grunnskolen

Elevene får i hovedsak reisekort i sone 1 fra Ruter som deles ut av skolen. Foresatte kan selv transportere barna mot kilometergodtgjørelse dersom kostnadene ikke overskrider utgiftene for alternativ transport. Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom kan ha rett til skyss med drosje.

Rett til reisekort eller kilometergodtgjørelse

Skoleskyss gis for de 190 skoledagene i året, og ikke dager hvor kun Aktivitetsskolen er åpen. Lengden på skoleveien måles i gangavstand fra dør til dør.

 • Elever i 1. klasse ved kommunale skoler som har mer enn 2 kilometer til skolen
 • Elever i 2. -10. klasse ved kommunale skoler som har mer enn 4 kilometer til skolen
 • Elever ved kommunale skoler som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
 • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til det uavhengig av gangavstanden fra elevens bosted til skolen. Relevante momenter i skolens vurdering er blant annet tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev.
 • Elevens bosted regnes som der eleven har sin regelmessige døgnhvile. Les mer i forskrift til lov om folkeregistrering.
 • Skolen kan innvilge skyss for elever ved kommunale skoler med delt bosted dersom avstanden til den ene eller begge overstiger kilometerkravet, og forutsatt at eleven bor ca. 50 % hos hver av de foresatte.
 • Elever ved kommunale skoler kan også ha krav på gratis skyss dersom det ene bostedet ligger utenfor Oslo kommune.
 • Avlastningshjem eller annet midlertidig bosted kan utløse rett til gratis skyss.

Elever på friskoler har de samme rettigheter som elever i kommunale skoler. Disse elevene får utbetalt tilskudd som tilsvarer reisekort i sone 1 hos Ruter. Elevene må kontakte skolen sin for søknad om tilskudd. Viser for øvrig til veilederen for ytterligere informasjon. Veileder for skoleskyss for private skoler (PDF (0,2 MB)

Rett til drosje

Elever med funksjonshemming og midlertidig skade eller sykdom som går på kommunale eller friskoler i Oslo.

 • Retten er uavhengig av gangavstanden fra elevens bosted til skolen.
 • Retten gjelder også til Aktivitetsskolen (AKS) de dagene eleven også får opplæring. I skolens ferier skal skyss til AKS defineres som fritidsreiser, og skyssansvaret skal da ivaretas av elevens bydel/NAV.
 • Behovet må dokumenteres med legeattest eller lignende
 • Skolen vurderer om eleven har behov for ledsager under reise, i så fall sørger skolen for dette.
 • Behov for enkelttransport vurderes av skolen i samarbeid med Oslo Taxibuss.

Søknadsfrist

Søknader kan sendes inn fortløpende.

Slik søker du

Send søknad om skoleskyss til skolen barnet går på

Gå til skoleoversikt.

Klage

Klager sendes til skolen eleven går på. Gå til skoleoversikt.

Elever i videregående skole

Elever på privatskole må kontakte skolen sin for informasjon om skoleskyss. Veileder for skoleskyss for private skoler (PDF (0,2 MB). Informasjonen nedenfor gjelder kun for elever i offentlig skole.

Oslo kommune har dispensasjon fra regelen om gratis skoleskyss i videregående skole. Elever i videregående skole kjøper selv reisekort hos Ruter. Utgiften dekkes av eleven eller foresatte. Les mer om dispensasjonskravet i forskrift til Opplæringsloven.

For elever bosatt utenfor Oslo må bostedskommunen sørge for skoleskyss.

Elever med funksjonshemming kan søke om TT-kort.