Til innhold
Elevenes velferd

Skoleskyss

Enkelte elever kan få gratis skoleskyss. Noen får skoleskyss fordi de har vanskelig eller farlig vei til skolen, mens andre kan få det på grunn av nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom.

Elever i grunnskolen

Rett til reisekort eller kilometergodtgjørelse

Skoleskyss gis for de 190 skoledagene i året, og ikke dager hvor kun Aktivitetsskolen er åpen. 

  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til skoleskyss uavhengig av gangavstanden til skolen. Vi ser på tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev. Er fremkommeligheten for eksempel ekstra vanskelig om vinteren kan man få innvilget skoleskyss som kun gjelder om vinteren.
  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen.
  • Elever i 2. -10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen.

Lengden på skoleveien måles i gangavstand fra dør til dør.

Hvis eleven får innvilget skoleskyss på grunn av farlig eller vanskelig reisevei, får eleven hovedsakelig reisekort for sone 1 fra Ruter. Du kan selv kjøre egne barn mot kilometergodtgjørelse, men ikke for kostnader som overstiger kommunens utgifter til alternativ transport.

Elevens bosted regnes som der eleven har regelmessig døgnhvile. Skolen kan innvilge skyss for elever med delt bosted hvis eleven har fast opphold hos hver av de foresatte. Elever ved kommunale skoler kan ha krav på skoleskyss dersom det ene bostedet ligger utenfor Oslo kommune.

Avlastningshjem eller annet midlertidig bosted kan gi skoleskyss, dersom ordningen er besluttet av en offentlig instans.

Elever på friskoler har de samme rettigheter som elever i kommunale skoler, men skyssen gjelder hovedsakelig innenfor Oslo kommune. Elevene får utbetalt tilskudd som tilsvarer reisekort i sone 1 fra Ruter. Kontakt skolen for søknad om tilskudd.  Veileder for skoleskyss for private skoler (PDF (0,2 MB)

Les mer om billetter hos Ruter.

Rett til transport med drosje

Elever med nedsatt funksjonsevne, midlertidig skade eller sykdom, kan ha rett til transport med drosje. Elever som reiser med drosje kan i noen tilfeller også søke om å få ha med venner eller søsken i drosjen. Les mer om vennetur.

  • Retten er uavhengig av gangavstanden fra elevens bosted til skolen.
  • Behovet for transport med drosje må dokumenteres med legeattest eller lignende
  • Skolen vurderer om eleven har behov for ledsager under reise, i så fall sørger skolen for dette.
  • Behov for enkelttransport ( dvs. eleven reiser alene i drosjen) vurderes av skolen i samarbeid med Oslo Taxibuss.

Vanlig skoleskyss gjelder til og fra Aktivitetsskolen (AKS) de dagene eleven får opplæring. Skal eleven reise til AKS i skolens ferier må du søke om TT-kort. Søk om TT-kort.

Søknadsfrist

Du kan søke om skoleskyss hele året. Det er ingen fast søknadsfrist.

Slik søker du

Send e-post til skolens postmottak for å søke om skoleskyss. Gå til skoleoversikten for å finne kontaktinformasjon til skolen. 

Klage

Klager sendes til skolen eleven går på. Gå til skoleoversikt.

Elever i videregående skole

Er du elev ved en privat videregående skole i Oslo må du ta kontakt med skolen for å se hva slags regler de har for skoleskyss.

Rett til reisekort eller kilometergodtgjørelse

Hvis du bor i Oslo og går på offentlig videregående skole i Oslo, må du selv betale for reisekort fra Ruter hvis du ønsker reisekort. Oslo kommune har dispensasjon fra regelen om gratis skoleskyss i videregående skole. Les mer om dispensasjonskravet i forskrift til Opplæringsloven.

Bor du utenfor Oslo og går på offentlig videregående skole i Oslo er det fylket der du bor som må sørge for skoleskyss.  Elever som trenger mer enn 1 sone, kan få refundert differansen mellom 1 og 2 soner. Les mer om billetter hos Ruter.

Rett til transport med drosje

Elever i videregående skole med nedsatt funksjonsevne kan søke om transport gjennom TT-ordningen. 

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av skoleveiens lengde. Disse elevene kan også innvilges skyss ved utplassering i praksisperioder. Skolen bestiller skyss hos Utdanningsetatens transportleverandør. Det samme gjelder i perioder hvor eleven venter på svar på søknad om TT-kort. 

Send e-post til skolens postmottak for å søke om skoleskyss. Gå til skoleoversikten for å finne kontaktinformasjon til skolen. 

Ha med venner eller søsken i drosjen

Går barnet ditt i grunnskolen og har vedtak om skyss på grunn av funksjonshemming eller sykdom, og ønsker å ha venner eller søsken med i bilen?