Til innhold

Skoleskyss

Om skoleskyss

Elever i videregående skole

Elever på privatskole må kontakte skolen sin for informasjon om skoleskyss. Veileder for skoleskyss for private skoler (PDF (0,2 MB). Informasjonen nedenfor gjelder kun for elever i offentlig skole.

Oslo kommune har dispensasjon fra regelen om gratis skoleskyss i videregående skole. Elever i videregående skole kjøper selv reisekort hos Ruter. Utgiften dekkes av eleven eller foresatte. Les mer om dispensasjonskravet i forskrift til Opplæringsloven.

For elever bosatt utenfor Oslo må bostedskommunen sørge for skoleskyss.

Elever med funksjonshemming kan søke om TT-kort.

Elever i grunnskolen

Elever på privatskole må kontakte skolen sin for informasjon om skoleskyss. Veileder for skoleskyss for private skoler (PDF (0,2 MB). Informasjonen nedenfor gjelder kun for elever i offentlig skole.

Skolen eleven går på, sørger for nødvendig skyss både der hvor behovet er permanent og midlertidig. Skoleskyss gis for de 190 skoledagene i året, og ikke dager hvor kun Aktivitetsskolen er åpen.

Hva slags skoleskyss kan eleven få?

Elevene får i hovedsak sporveiskort som deles ut av skolen. Foresatte kan selv transportere barna mot kilometergodtgjørelse dersom kostnadene ikke overskrider utgiftene for alternativ transport.

Elever med funksjonshemming eller midlertidig skade

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom som har rett til skyss kan få dette med drosje. Behovet må dokumenteres med legeattest eller lignende.

Ledsager

Skolen vurderer om eleven har behov for ledsager under reise, i så fall sørger skolen for dette.

Krav til søker

 • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen
 • Elever i 2. -10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen
 • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
  •  Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til det uavhengig av gangavstanden fra elevens bosted til skolen. Relevante momenter i skolens vurdering er blant annet tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev.
 • Elever med funksjonshemming og midlertidig skade eller sykdom
  • Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av gangavstanden fra elevens bosted til skolen. Dette gjelder også til Aktivitetsskolen (AKS) de dagene eleven også får opplæring. I skolens ferier skal skyss til AKS defineres som fritidsreiser, og skyssansvaret skal da ivaretas av elevens bydel/NAV.

Lengden på skoleveien måles i gangavstand fra dør til dør, men elevene må regne med å gå til et møtepunkt i nærheten av hjemmet.

Elevens bosted

Elevens bosted regnes som der eleven har sin regelmessige døgnhvile. Les mer i forskrift til lov om folkeregistrering.

 • Skolen kan innvilge skyss for elever med delt bosted dersom avstanden til den ene eller begge overstiger kilometerkravet, og forutsatt at eleven bor ca. 50 % hos hver av de foresatte.
 • Elever kan også ha krav på gratis skyss dersom det ene bostedet ligger utenfor Oslo kommune.
 • Avlastningshjem eller annet midlertidig bosted kan utløse rett til gratis skyss.

Søknadsfrist

Søknader kan sendes inn fortløpende.

Slik søker du

Send søknad om skoleskyss til skolen barnet går på

Gå til skoleoversikt.

Klage

Klager sendes til skolen eleven går på. Gå til skoleoversikt.