Ny vannforsyning Oslo – Stamnett

Oslo kommune bygger nå en reservevannforsyning. For å kunne forsyne hele byen med drikkevann, må det også bygges nye vannforsyningstunneler (stamnett).

Hvorfor trenger Oslo nye vannforsyningstunneler?

Én vannkilde og ett vannbehandlingsanlegg forsyner i dag om lag 90 prosent av befolkningen i Oslo med drikkevann. Dette gjør vannforsyningen svært sårbar.

Derfor bygger Oslo kommune nå en reservevannforsyning, og vi planlegger for nye hovedledninger for drikkevann(stamnett). Arbeidet er organisert i to prosjekter:

 • Prosjektet Ny vannforsyning Oslo vil føre vann fra den nye vannkilden Holsfjorden fram til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby. Fra Huseby føres rent vann i tunnel til Sagene. En reguleringsplan for dette prosjektet ble vedtatt i november 2019, og arbeidene i prosjektet er i gang. 
 • Stamnettprosjektet vil føre rent vann i tunnel fra Sagene til Disen og videre til Trosterud, og fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset (Kjelsås) til Disen. Prosjektet er i utredningsfasen, og planforslag og konsekvensutredning er oversendt Plan- og bygningsetaten. 

Begge prosjektene er planlagt ferdige i 2028.

På denne siden kan du lese mer om Stamnettprosjektet. Mer informasjon om prosjektet Ny vannforsyning Oslo finner du her.

Hva planlegger vi for?

Vi planlegger for og anbefaler følgende tiltak: 

 • Ny vannforsyningstunnel Sagene–Disen–Trosterud, med hovedriggområdet på Stubberud. Vi foreslår å bore tunnelen fra Sagene til Trosterud med tunnelboremaskin, og drive tunnelsystemet på Stubberud/Trosterud konvensjonelt med boring og sprengning. Overskuddsmasse fra hele tunnelstrekningen fra Huseby via Sagene til Trosterud forslås tatt ut på Stubberud.
 • Ny vannforsyningstunnel Oset–Disen. Vi foreslår å drive tunnelen konvensjonelt med boring og sprengning. Hovedriggområdet planlegges på Oset eller Disen.
 • Høyde‐/beredskapsbassenger (50 000 m3) i berg øst for Trosterud knyttet til de nye tunnelene. Det vil bli behov for ventilasjon og rømningsutgang. Lokalisering er foreslått til Johan Castbergs vei.
 • Tilkobling til eksisterende vannforsyningsnett på Bjølsen, Disen og Trosterud, inkludert ny pumpestasjon i berg på Stubberud/Trosterud.
 • Permanent atkomstvei på Trosterud.
 • Nødvendige rigg‐ og anleggsområder, inkludert midlertidige adkomstveier, på Stubberud, Trosterud, Oset, Disen, Bjølsen og Johan Castbergs vei.

Overskuddsmassene fra tunnelene transporteres ut av planområdet, og blir enten brukt som ressurs eller lagret i deponi.

Det er i hovedsak disse tiltakene som vil bli synlig etter avsluttet anleggsfase:

 • Bjølsen: Et mindre bygg på om lag 10 m²
 • Disen: Et mindre bygg på om lag 25 m²
 • Stubberud: Rømningsutgang i berget
 • Trosterud: Inngang i berget med en tilhørende atkomstvei
 • Johan Castbergs vei: Et mindre bygg (rømningsutgang) på om lag 50 m² som erstatter eksisterende bygg av omtrentlig samme størrelse. Det er ikke bestemt plassering av dette bygget. Det kan bli aktuelt å plassere bygget et annet sted innenfor varslet planavgrensning mellom Lutvann og bebyggelsen i Trosterud‐området.

Hva skjer når?

 • 2020 (sommer): Arbeid med reguleringsplanen starter. Alle berørte parter varsles om oppstart av planarbeid og kan komme med innspill.
 • 2021 (vinter): Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn
 • 2021 (høsten): Reguleringsvedtak
 • 2021 (høsten): Bystyret beslutter om prosjektet skal gjennomføres (investeringsvedtak)
 • 2020 og 2021: Detaljprosjektering av arbeidene og anskaffelse av entreprenører
 • 2022: Oppstart av tunnelarbeidene med tilrigging og videre tunneldriving og uttransport av masse
 • 2025/2026: Oppstart av installasjonsarbeider med betong, røranlegg, pumper og øvrig teknisk anlegg
 • 2028: Anlegget er ferdig testet og settes i drift

Dette er en overordnet framdriftsplan. Planen kan bli endret.

Hvilke områder berører planen?

Merk at i denne fasen (varsling om oppstart av planarbeid) omfatter planområdet også alternative traseer av tiltaket. Når planen blir vedtatt, vil planområdet snevres inn.

 • Det varslede planområdet strekker seg fra Trosterud i øst til Sagene ved Akerselva i vest og marka ved Maridalsvannet i nord. Det dekker rundt 12 kvadratkilometer, og omfatter i hovedsak tettbebyggelse med innslag av park‐ og friluftsområder.
 • På Oset, Bjølsen, Disen og Trosterud vil permanente og midlertidige tiltak kunne berøre friområder. Det er blandet bebyggelse i nærområdet på disse stedene.
 • På Stubberud vil det midlertidige tiltaket i hovedsak berøre et næringsområde, mens det permanente tiltaket berører et grøntområde.

Se om planen berører deg

Brønner

For at vi skal få kunnskap om alle brønner langs tunneltraséen, er det viktig at alle energibrønner og drikkevannsbrønner er registrert i Nasjonal Grunnvannsdatabase. 

Er din brønn innenfor plangrensen, kan du sjekke om brønnen er registeret i databasen

Om du ikke finner din brønn i databasen, ta kontakt med firmaet som har utført boringen. De skal rapportere inn brønnen. Hvis du ikke vet hvem som har utført arbeidet, kan du registrere brønnen selv

Ønsker du å bore en energibrønn innenfor planområdet, ber vi deg ta kontakt med Vann- og avløpsetaten i forkant.

Marka

Planområdet ligger delvis innenfor markagrensen. Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt tillatelse til å planlegge i Marka.  

Slik kan du medvirke

Vi trenger at du deler din lokalkunnskap og ønsker, og uttrykker din mening. Ditt bidrag i planprosessen kan ha virkning på sluttresultatet, men den endelige beslutningen om prosjektet er det politikerne som tar.

Det avholdt tre digitale informasjonsmøter i april 2021 i forbindelse med den offentlige høringen for prosjektet: 

 

Det ble avholdt tre informasjonsmøter i august 2020 om oppstart av prosjektet og planprosessen:

Neste mulighet for å komme med innspill er under planforslagets offentlige høring fra 22. mars til 18. mai 2021. 

Se planforslaget for Stamnettprosjektet

Les dokumenter og følg saken

Mest relevante dokumenter

  Grunnlagsdokumenter:

  Planforslag og konsekvensutredning 

  • Ligger tilgjengelig i saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten


  Varsling om oppstart av planarbeid:


  Oppstartsdokumenter:

  Følg saken i saksinnsyn (saksnummer 201915152)

  Se også: Slik bygger vi ny vannforsyning til Oslo

  Kontakt oss

   

  Spørsmål til planarbeidet eller til prosjektet generelt kan rettes til:

  Vann‐ og avløpsetaten v/ Ole-Petter Nilsen
  E‐post: 
  olepetter.nilsen@vav.oslo.kommune.no
  Mobil: 416 09 145

  Multiconsult v/ Jørgen Langgård
  E‐post: 
  jorgen.langgard@multiconsult.no
  Mobil: 938 38 271

  Vakttelefon

  Telefon 940 25 513 fra 09:00 til 15.30 hverdager. 

  Pressekontakt

  Gro Haldis Elden
  E-post: gro.elden@vav.oslo.kommune.no
  Mobil: 994 75 686

  Organisering av prosjektet

  • Byggherre: Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune
  • Prosjekteier: Anna Maria Aursund, etatsdirektør for Vann- og avløpsetaten
  • Prosjektleder: Ole-Petter Nilsen  
  • Overordnet bestiller: Byråd for miljø og samferdsel
  • Forslagsstiller er Vann‐ og avløpsetaten i Oslo kommune.
  • Rådgivergruppen MCAN (Multiconsult Norge AS, COWI AS, Asplan Viak og Norconsult AS) er forslagsstillers fagkyndig.