Skoleoversikt og skoletilhørighet

Innskriving og skolestart

Send flyttemelding til ny skole

Hvis dere flytter etter 1. november 2020, må dere melde fra til ny skole. Skolen må ha mottatt melding om flytting innen 1. april 2021 for at barnet ditt skal få plass ved ny skole ved hovedinntaket 12. april 2021. Les mer under April for tildeling av skoleplass 2021.

Les om tildeling av skoleplass i Osloskolen, og finn generell informasjon om å begynne på skolen.

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om

  • du skal søke om utsatt skolestart
  • du skal søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2021
  • du har eller skal søke om opptak til spesialskole eller spesialgruppe

Tildeling av skoleplass høsten 2021

August

I august 2020 innhenter vi tall på hvor mange elever som bor i inntaksområdene til hver enkelt skole. Det kartlegges også hvilke skolegrenser som må endres og det arbeides med å lage inntaksområder for helt nye skoler med barnetrinn. 

September

Forslag til nye skolegrenser sendes på høring i september 2020 til skolene som berøres, samt berørte bydeler.

Oktober

Høringsfrist for forslag til nye inntaksområder er i slutten av oktober 2020. 

November

I november 2020 henter vi inn bostedsadressene til elever som skal starte på skolen høsten 2021 (barn født 2015) fra det sentrale folkeregisteret. Nye skolegrenser besluttes i slutten av november. 

I løpet av november sender vi brev til forelder som bor med barn født i 2015 og som er folkeregistrert i Oslo kommune. Brevet sendes til digital postkasse, f.eks. Altinn eller Digipost. 

I brevet finnes lenke til digitalt innskrivingsskjema. Forelderen som mottar brevet må fylle inn skjemaet innen 7. desember 2020.

Hvis du ikke bor på samme adresse som barnet ditt, men har rett på informasjon om barnets skolegang må du ta kontakt med forelderen som bor med barnet eller med skolen. 

Hvis du som forelder som bor med barnet ikke har fått brev i løpet av november, må du ta kontakt med skolen barnet hører til.

Desember

Siste frist for å fylle inn innskrivingsskjema er 7. desember 2020. Hvis dere ikke har fylt inn innskrivingskjemaet, må dere ta kontakt med skolen barnet hører til.

Januar

Skolen informerer foreldre og barn om når foreldre og barn kan komme på første arrangement på skolen. Dette må gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler, den enkelte skole vil derfor informere om detaljer knyttet til arrangementer på skolen.

Februar/mars

Innskrivning ved en skole garanterer ikke at eleven får plass ved skolen. Dersom det er fullt vil noen få plass ved nærmeste skole med ledig plass.  Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle skolestartere som bor i skolens inntaksområde. Skolen skal sende ut forhåndsvarsel til foresatte som har barn som muligens må begynne på en naboskole før det fattes endelig vedtak. Foresatte har rett til å uttale seg om innholdet i forhåndsvarselet.

De aller fleste barn i Oslo får plass på skolen de hører til etter gjeldende inntaksområder.

April

Skolen tildeler skoleplass til barn som skal starte på 1. trinn høsten 2021 den 12. april 2021. Skolen sender ut brev hvor det står hvilken skole barnet skal gå på.  

Hvis dere flytter etter 1.november 2020, må dere melde fra til ny skole og tidligere skole. Den nye skolen må ha mottatt flyttemeldingen innen 1. april 2021 for at barnet ditt skal få plass ved den nye skolen ved hovedinntaket 12. april 2021.

26. april er den siste datoen dere kan flytte og få plass i hovedinntaket 15. april. Når dere melder flytting som ikke er registrert i folkeregisteret i god tid før 1. april, må dere dokumentere at:

  • dere disponerer bolig i inntaksområdet
  • dere flytter dit innen 26. april

Under forutsetning av at skolen har mottatt dokumentasjon på flytting fra foresatte innen 1. april som beskrevet ovenfor, vil elever som har flyttet inn i inntaksområdet mellom 1. november og 26. april vurderes på lik linje med de andre elevene som er bosatt i inntaksområdet. 

Skolen vil sjekke folkeregisteret en stund etter at dere har flyttet. Hvis dere ikke er folkeregistrert i skolens inntaksområde innen rimelig tid, kan barnet deres miste plassen på skolen. 

Etter 12. april tar skolene fortløpende inn nyinnflyttede elever.

Hvis en elev ønsker å fortsette på samme skole som eleven gikk på før flytting, må dere søke om å bytte skole. Les om hvordan dere søker om å bytte skole.

Skolen gjennomfører inntaket med utgangspunkt i våre veiledende inntaksområder. Dere kan klage på nærskolevedtaket.

Dersom nærskolen ikke har ledig plass

Det er nærskolen som fatter vedtak om at elever skal gå på en naboskole med ledige plasser.

Klage på vedtak om nærskole

Send klagen til skolen som har gjort vedtaket innen tre uker etter at du har fått vedtaket. Hvis verken rektor eller Utdanningsetaten endrer på vedtaket sendes klagen til Fylkesmannen for Oslo og Viken for videre behandling. Du kan ikke klage på Fylkesmannens avgjørelse.

Vi flytter til Oslo etter innskriving, hva skjer?

Om dere flytter til Oslo før barnet skal begynne på skolen: Ta kontakt med skolen barnet tilhører ut fra deres nye adresse. Her kan du se hvilken skole ditt barn tilhører.

Søke om tidlig eller utsatt skolestart?

Skolestartbrosjyre

Kontaktinformasjon

John Erik Pope
Mobil: 960 91 846
E-post:

Du kan også kontakte skolen direkte.