Til innhold
Skoleoversikt og skoletilhørighet

Innskriving og skolestart

Les om tildeling av skoleplass i Osloskolen, og finn generell informasjon om å begynne på skolen.

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om

  • du skal søke om utsatt skolestart
  • det søkes om opptak til spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2019
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen.

Tildeling av skoleplass høsten 2019

August

I august innhenter vi tall på hvor mange elever som bor i inntaksområdene til hver enkelt skole. Det kartlegges også hvilke skolegrenser som må endres og det arbeides med å lage inntaksområder for helt nye skoler med barnetrinn. 

September

Forslag til nye skolegrenser sendes på høring 25. september 2018 til skolene som berøres, samt berørte bydeler.

Oktober

Høringsfrist for forslag til nye inntaksområder er 30. oktober 2018. 

November

Høsten 2018 henter vi også inn bostedsadressene til elever som skal starte på skolen høsten 2019 (barn født 2013) fra det sentrale folkeregisteret. Nye skolegrenser besluttes cirka 13. november. 

Desember

For å sikre at dere mottar brev fra skolen må navn på foresatte og barn stå på postkassen, samt være registrert i Postens register. Logg inn i Postens register.

Innskrivning til nærskolen skjer i løpet av desember. Skolen sender invitasjon med innskrivningsdato til foresatte som har barn som bodde i skolens inntaksområde per 1. november. Hvis dere flytter etter 1. november må dere melde fra til skolene dere flytter fra/til.

Februar/mars

Innskrivning ved en skole garanterer ikke at eleven får plass ved skolen. Dersom det er fullt vil noen få plass ved nærmeste skole med ledig plass.  Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle skolestartere som bor i skolens inntaksområde. Skolen skal sende ut forhåndsvarsel til foresatte som har barn som muligens må begynne på en naboskole før det fattes endelig vedtak. Foresatte har rett til å uttale seg om innholdet i forhåndsvarselet.

April

I april får du et nærskolevedtak som gir en bekreftelse på hvilken skole eleven får plass på. Vedtaket tar utgangspunkt i bosted på vedtakstidspunktet og våre veiledende inntaksområder. Du kan klage på nærskolevedtaket.

  • Elever som har flyttet inn i inntaksområdet mellom 1. november og april vurderes på lik linje med de andre elevene som er folkeregistrert i inntaksområdet på vedtakstidspunktet.
  • Flytting mellom inntaksområder etter at nærskolevedtak er fattet gjør at skolen i inntaksområdet du flytter til må fatte nytt nærskolevedtak.
  • Hvis en elev ønsker å fortsette på samme skole som eleven gikk på før flytting, må dere søke om å bytte skole.  Les om hvordan dere søker om å bytte skole. 

Dersom nærskolen ikke har ledig plass

Det er nærskolen som fatter vedtak om at elever skal gå på en naboskole med ledige plasser.

Klage på vedtak om nærskole

Send klagen til skolen som har gjort vedtaket innen tre uker etter at du har fått avslag på søknaden. Hvis verken rektor eller Utdanningsetaten endrer på avslaget sendes klagen til Fylkesmannen for Oslo og Akershus for videre behandling. Du kan ikke klage på Fylkesmannens vedtak.

Vi flytter til Oslo etter innskriving, hva skjer?

Om dere flytter til Oslo før barnet skal begynne på skolen: Ta kontakt med skolen barnet tilhører ut fra deres nye adresse. Her kan du se hvilken skole ditt barn tilhører.

Søke om tidlig eller utsatt skolestart?

Skolestartbrosjyre

Kontaktinformasjon

John Erik Pope
Mobil: 960 91 846
E-post:

Du kan også kontakte skolen direkte.