Til innhold
Skoleoversikt og skoletilhørighet

Innskriving og skolestart

Send flyttemelding til ny skole

Hvis dere flytter etter 1. november 2019, må dere melde fra til ny skole. Skolen må ha mottatt melding om flytting innen 1. april for at barnet ditt skal få plass ved ny skole ved hovedinntaket 15. april. Les mer under April for tildeling av skoleplass 2020.

Les om tildeling av skoleplass i Osloskolen, og finn generell informasjon om å begynne på skolen.

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om

  • du skal søke om utsatt skolestart
  • det søkes om opptak til spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2020
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen.

Tildeling av skoleplass høsten 2020

August

I august innhenter vi tall på hvor mange elever som bor i inntaksområdene til hver enkelt skole. Det kartlegges også hvilke skolegrenser som må endres og det arbeides med å lage inntaksområder for helt nye skoler med barnetrinn. 

September

Forslag til nye skolegrenser sendes på høring i september til skolene som berøres, samt berørte bydeler.

Oktober

Høringsfrist for forslag til nye inntaksområder er i slutten av oktober. 

November

I november 2019 henter vi inn bostedsadressene til elever som skal starte på skolen høsten 2020 (barn født 2014) fra det sentrale folkeregisteret. Nye skolegrenser besluttes i slutten av november. 

Desember

For å sikre at dere mottar brev fra skolen må navn på foresatte og barn stå på postkassen, samt være registrert i Postens register. Logg inn i Postens register.

Innskrivning til nærskolen skjer i løpet av desember. Skolen sender invitasjon med innskrivningsdato til foresatte som har barn som bodde i skolens inntaksområde per 1. november. Hvis dere flytter etter 1. november må dere melde fra til skolene dere flytter fra/til.

Februar/mars

Innskrivning ved en skole garanterer ikke at eleven får plass ved skolen. Dersom det er fullt vil noen få plass ved nærmeste skole med ledig plass.  Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle skolestartere som bor i skolens inntaksområde. Skolen skal sende ut forhåndsvarsel til foresatte som har barn som muligens må begynne på en naboskole før det fattes endelig vedtak. Foresatte har rett til å uttale seg om innholdet i forhåndsvarselet.

April

Skolen tildeler skoleplass til barn som skal starte på 1. trinn høsten 2020 den 15. april 2020. Skolen sender ut brev hvor det står hvilken skole barnet skal gå på.  

Hvis dere flytter etter 1.november 2019, må dere melde fra til ny skole og tidligere skole. Den nye skolen må ha mottatt flyttemeldingen innen 1. april for at barnet ditt skal få plass ved den nye skolen ved hovedinntaket 15. april.

29. april er den siste datoen dere kan flytte og få plass i hovedinntaket 15. april. Når dere melder flytting som ikke er registrert i folkeregisteret i god tid før 1. april, må dere dokumentere at:

  • dere disponerer bolig i inntaksområdet
  • dere flytter dit innen 29. april

Under forutsetning av at skolen har mottatt dokumentasjon på flytting fra foresatte innen 1. april som beskrevet ovenfor, vil elever som har flyttet inn i inntaksområdet mellom 1. november og 29. april vurderes på lik linje med de andre elevene som er bosatt i inntaksområdet. 

Skolen vil sjekke folkeregisteret en stund etter at dere har flyttet. Hvis dere ikke er folkeregistrert i skolens inntaksområde innen rimelig tid, kan barnet deres miste plassen på skolen. 

Elever som flytter etter 29. april, tar skolene inn fortløpende etter hovedinntaket.

Hvis en elev ønsker å fortsette på samme skole som eleven gikk på før flytting, må dere søke om å bytte skole. Les om hvordan dere søker om å bytte skole. 

Skolen gjennomfører inntaket med utgangspunkt i våre veiledende inntaksområder. Dere kan klage på nærskolevedtaket.

Dersom nærskolen ikke har ledig plass

Det er nærskolen som fatter vedtak om at elever skal gå på en naboskole med ledige plasser.

Klage på vedtak om nærskole

Send klagen til skolen som har gjort vedtaket innen tre uker etter at du har fått avslag på søknaden. Hvis verken rektor eller Utdanningsetaten endrer på avslaget sendes klagen til Fylkesmannen for Oslo og Akershus for videre behandling. Du kan ikke klage på Fylkesmannens vedtak.

Vi flytter til Oslo etter innskriving, hva skjer?

Om dere flytter til Oslo før barnet skal begynne på skolen: Ta kontakt med skolen barnet tilhører ut fra deres nye adresse. Her kan du se hvilken skole ditt barn tilhører.

Søke om tidlig eller utsatt skolestart?

Skolestartbrosjyre

Kontaktinformasjon

John Erik Pope
Mobil: 960 91 846
E-post:

Du kan også kontakte skolen direkte.