Til innhold

Ny vannforsyning Oslo

Ny vannforsyning Oslo

Oslo kommune etablerer en ny vannforsyning. Målet er å sikre drikkevann til innbyggerne dersom dagens system skulle svikte.

Fakta om ny vannforsyning

 • Ny vannforsyning i Oslo skal bygges for å sikre nok vann til Oslos innbyggere
 • Kostnaden er estimert til 8,53 milliarder kroner
 • Forprosjekt og politisk behandling i perioden 2017-2019
 • Byggeperiode: 2020-2027

Hvorfor trenger Oslo ny vannforsyning?

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. Oslos vannforsyning er i meget stor grad avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlings-anlegg, som forsyner byen med 90 % av drikkevannet. Dette gjør at vannforsyningen er meget sårbar for hendelser som kan gjøre kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift.

Målet med å etablere en ny reservevannforsyning er å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet.

Mattilsynet i Oslo har pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde i 2028.

Hvor skal vannforsyningen ligge?

Detaljert kart over utvidet planområde 

I kartet over kan du søke på din adresse og se om du er berørt.

Holsfjorden er valgt som råvannskilde for ny vannforsyning i Oslo. Holsfjorden er Tyrifjordens sørøstre del som strekker seg ned mot Svangstrand (Sylling) i Lier kommune. Vann skal overføres i tunnel fra Holsfjorden til et nytt vannbehandlingsanlegg som vil ligge ved Huseby i Oslo vest. Herfra vil drikkevann overføres til ledningsnettet i Oslo. Tunnelen vil i hovedsak gå dypt under dagens terreng.

Naboinformasjon

Les oppdatert naboinformasjon og se tidspunkt for åpne informasjonsmøter.

Hva skjer når?

Foreløpig fremdriftsplan legger opp til en planleggingsperiode fra sommeren 2017 med byggestart i 2020 og ferdigstillelse i 2028.

Varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram er gjennomført. Planprogrammet ble fastsatt i Bærum kommune 24. mai, Hole kommune 4. juni, i Lier kommune 5. juni, og i Oslo kommune 6. juni 2018. Planprogrammet legger rammer og føringer for hvordan planarbeidet skal utføres. Blant annet beskriver det hvilke alternativer som skal utredes, hvilke temaer som skal utredes og hvilken medvirkning som skal gjennomføres.

Parallelt med behandling og fastsettelse av planprogram i kommunene jobber Vann- og avløpsetaten nå med feltundersøkelser, prosjektering og utredning. Vann- og avløpsetaten har også en bred og tett dialog med de aktørene som er sterkest berørt av tiltaket. Dette gjør vi for å finne fram til og bli enige om gode løsninger med akseptable konsekvenser for miljø og samfunn.

Teknisk forprosjekt, konsekvensutredning og detaljreguleringsplaner er overlevert planmyndighetene. Offentlig ettersyn forventes rundt årsskiftet 2018/2019.

Vi er i gang med detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for en del av arbeidene i prosjektet. I september gjennomførte vi en markedsundersøkelse med inviterte entreprenører som fikk en presentasjon av prosjektet, spesielt med fokus på fjell og betongarbeidene.

Milepæler

 • Oppstart reguleringsplan: 1. kvartal 2017
 • Oppstart forprosjekt: 2. kvartal 2017
 • Ferdig forprosjekt: 3. kvartal 2018
 • Start detaljprosjektering/ konkurransegrunnlag: 3. kvartal 2018
 • Ferdig kvalitetssikring (KS2): 1. kvartal 2019
 • Utbyggingsvedtak/politisk behandling: 2 til 3. kvartal 2019
 • Ferdig reguleringsplan: 2. kvartal 2019
 • Start byggefase: 1. kvartal 2020
 • Ferdig utbygging: 2 til 3. kvartal 2027
 • Start testkjøring: 2 til 3. kvartal 2027

Arkeologiske undersøkelser

I forbindelse med arbeidet med prosjektet skal flere områder undersøkes av arkeologer.

I uke 23 2018 starter arkeologene å undersøke deler av området rundt Husebyskogen der det nye vannbehandlingsanlegget skal ligge. Undersøkelsene vil inngå i grunnlaget for konsekvensutredningen og være en del av beslutningsgrunnlaget for lokalisering og utforming av anlegget.

Hva er en arkeologisk registrering?

Kulturminneloven § 9 pålegger tiltakshaver (utbygger eller forslagsstiller i en plansak) å undersøke om et tiltak kan få innvirkning på kjente eller ukjente automatisk fredete kulturminner. Denne undersøkelsesplikten gjelder for alle reguleringsplaner, og for byggetiltak der arkeologi ikke er avklart i gjeldende plan.

Dette skal undersøkes

Arkeologen søker etter spor fra forhistorisk aktivitet. Under en registrering er noen kultur-minner synlige over mark-overflaten, som for eksempel gravhauger eller fangstanlegg. Andre kulturminner ligger i dag et stykke under markoverflaten. Dette kan være spor etter huskonstruksjoner, ildsteder eller funn av gjenstander.

Følg saken

Følg byggesaken i saksinnsyn

Kostnad

Ekstern kvalitetssikrer anbefaler en kostnadsramme på 8,53 milliarder kroner med dagens prisnivå.

Hvem er ansvarlig?

Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) som er ansvarlig for utbyggingen av ny vannforsyning i Oslo.

Multiconsult er valgt som konsulent for forprosjektet, med COWI som underleverandør. 

Plan- og bygningsetaten (PBE) er planmyndighet og ansvarlig for å behandle reguleringsplan med konsekvensutredning.

Kontakt oss

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5

Ny vannforsyning

Prosjektleder

Kjell L. Brevik

Mobilnummer
975 70 550

Telefon
21 80 21 80

E-post

Planprosesser

Lars J. Hem

Mobilnummer
950 42 782

Dokumenter i saken

Informasjon til bore-entrepenører

I forbindelse med planlegging og etablering av Ny vannforsyning til Oslo har vi sendt ut informasjon til bore-entreprenører og andre aktører med tilknytning til bore-virksomhet.

Grunnen er at boring i tunnelkorridoren kan komme i konflikt med tunnel for ny vannforsyning. I brevet finnes en kartløsning der du kan søke på gårds- og bruksnummer.

Les hele brevet her (PDF 0.2 MB).

Varsling av oppstart planarbeid

Redegjørelser om anmodninger til oppstartsmøter

Referat fra oppstartsmøter