Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Ny vannforsyning Oslo

Ny vannforsyning Oslo

Det overordnede målet i dette prosjektet er å sikre befolkningen i Oslo kommune en tilfredsstillende drikkevannsforsyning.

Fakta om ny vannforsyning

  • Ny vannforsyning i Oslo skal bygges for å sikre nok vann til Oslos innbyggere
  • Forprosjekt og politisk behandling i perioden 2017-2019
  • Byggeperiode: 2020-2027

Hvorfor trenger Oslo ny vannforsyning?

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. Oslos vannforsyning er i meget stor grad avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlings-anlegg, som forsyner byen med 90 % av drikkevannet. Dette gjør at vannforsyningen er meget sårbar for hendelser som kan gjøre kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift.

Målet med å etablere en ny reservevannforsyning er å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet.

Mattilsynet i Oslo har pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde i 2028.

Hvor skal vannforsyningen ligge?

Detaljert kart over planområde 

I kartet over kan du søke på din adresse og se om du er berørt.

Holsfjorden er valgt som råvannskilde for ny vannforsyning i Oslo. Holsfjorden er Tyrifjordens sørøstre del som strekker seg ned mot Svangstrand (Sylling) i Lier kommune. Vann skal overføres i tunnel fra Holsfjorden til et nytt vannbehandlingsanlegg som vil ligge ved Huseby i Oslo vest. Herfra vil drikkevann overføres til ledningsnettet i Oslo. Tunnelen vil i hovedsak gå dypt under dagens terreng.

Naboinformasjon

Les oppdatert naboinformasjon og se tidspunkt for åpne informasjonsmøter.

Entreprenørinformasjon

Vann- og avløpsetaten ønsker samarbeid med erfarne og fremtidsrettede entreprenører. Prosjektet starter forberedende arbeider 1. kvartal 2020.

Etter hvert vil vi legge ut oversikt over kontrakter som legges ut, og siste informasjon om arrangementer og møter.

Hva skjer når?

Foreløpig fremdriftsplan legger opp til en planleggingsperiode fra sommeren 2017 med byggestart i 2020 og ferdigstillelse i 2028.

Teknisk forprosjekt, konsekvensutredning og detaljreguleringsplaner er overlevert planmyndighetene. Planene legges ut til offentlig ettersyn 4. februar 2019 i Oslo og i løpet av påfølgende måned i de øvrige kommunene.  Politisk behandling av planforslagene planlegges før sommerferien. Utbyggingsvedtak i Oslo kommune planlegges før sommerferien.

Vi er i gang med detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for en del av arbeidene i prosjektet. I september gjennomførte vi en markedsundersøkelse med inviterte entreprenører som fikk en presentasjon av prosjektet, spesielt med fokus på fjell og betongarbeidene.

Milepæler​

  • Utbyggingsvedtak/politisk behandling: 2 til 3. kvartal 2019
  • Ferdig reguleringsplan: 2. kvartal 2019
  • Start byggefase: 1. kvartal 2020
  • Ferdig utbygging: 2027
  • Start testkjøring: 2027

Nabohåndtering og grunnerverv

Naboer som vil måtte avgi areal, permanent eller midlertidig, vil bli kontaktet av Vann- og avløpsetaten for grunnerverv. Videre vil naboer som blir så berørt at det kan være aktuelt med erstatningsbolig i deler av anleggsperioden bli kontaktet i god tid.

Kartlegging og tilstandsvurdering av bygninger, brønner med mer vil bli utført i forkant av anleggsarbeidene. Huseiere i planområdet vil i denne sammenhengen bli kontaktet av Vann- og avløpsetaten.

Kartlegging og påvirkning av energibrønner

Anleggsarbeidene kan påvirke/skade energibrønner langs tunneltraséen.

Alle energibrønner og drikkevannsbrønner skal være registrert i den nasjonale kartdatabasen Granada, som administreres av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU). Er din brønn innenfor plangrensen, og du er usikker på om den er registrert kan du søke i databasen.

Finner du ikke din brønn i databasen kan du registrere den selv, velg etterregistrering og følg instruksjonene:

Som utgangspunkt vil Vann- og avløpsetaten erstatte energibrønner som allerede er etablert og som berøres direkte eller skades ved gjennomføringen av etatens nye tunnelprosjekter. En slik erstatning vil om mulig bli i form av nye borehull som etableres etter at Vann- og avløpsetatens anleggsarbeid er avsluttet eller eventuelt som en økonomisk kompensasjon dersom nye borehull ikke er mulig å etablere. Videre vil Vann- og avløpsetaten bistå med midlertidige løsninger i perioden energibrønnene må være ute av drift på grunn av vårt anleggsarbeid.

Følg saken

Følg byggesaken i saksinnsyn

Hvem er ansvarlig?

Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) som er ansvarlig for utbyggingen av ny vannforsyning i Oslo.

Multiconsult er valgt som konsulent for forprosjektet, med COWI som underleverandør. 

Plan- og bygningsetaten (PBE) er planmyndighet i Oslo og ansvarlig for å behandle reguleringsplan med konsekvensutredning. I Hole, Lier og Bærum er det kommunenes respektive planmyndigheter som er ansvarlig for å behandle reguleringsplan med konsekvensutredning.

Organisasjonskart (PDF 0,8MB)

Kontakt oss

Henvendelser til ny vannforsyning

Mobilnummer
905 90 515

E-post

Mediehenvendelser

Gro Haldis Elden

Mobilnummer
994 75 686

E-post

Ny vannforsyning

Prosjektleder

Steinar Johannessen

Mobilnummer
900 28 383

E-post

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5

Dokumenter i saken

Informasjon til bore-entrepenører

I forbindelse med planlegging og etablering av Ny vannforsyning til Oslo har vi sendt ut informasjon til bore-entreprenører og andre aktører med tilknytning til bore-virksomhet.

Grunnen er at boring i tunnelkorridoren kan komme i konflikt med tunnel for ny vannforsyning. I brevet finnes en kartløsning der du kan søke på gårds- og bruksnummer.

Les hele brevet her (PDF 0.2 MB).

Varsling av oppstart planarbeid

Redegjørelser om anmodninger til oppstartsmøter

Referat fra oppstartsmøter