Til innhold

Ny vannforsyning Oslo

Ny vannforsyning Oslo

Oslo kommune etablerer en ny vannforsyning. Målet er å sikre drikkevann til innbyggerne dersom dagens system skulle svikte.

Fakta om ny vannforsyning

 • Ny vannforsyning i Oslo skal bygges for å sikre nok vann til Oslos innbyggere
 • Kostnaden er estimert til 8,53 milliarder kroner
 • Forprosjekt og politisk behandling i perioden 2017-2019
 • Byggeperiode: 2020-2027

Hvorfor trenger Oslo ny vannforsyning?

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. Oslos vannforsyning er i meget stor grad avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlings-anlegg, som forsyner byen med 90 % av drikkevannet. Dette gjør at vannforsyningen er meget sårbar for hendelser som kan gjøre kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift.

Målet med å etablere en ny reservevannforsyning er å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet.

Mattilsynet i Oslo har pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde i 2028.

Hvor skal vannforsyningen ligge?

Holsfjorden er valgt som råvannskilde for ny vannforsyning i Oslo. Holsfjorden er Tyrifjordens sørøstre del som strekker seg ned mot Svangstrand (Sylling) i Lier kommune. Vann skal overføres i tunnel fra Holsfjorden til et nytt vannbehandlingsanlegg som planlegges i Oslo vest, primært ved Huseby. Herfra vil drikkevann overføres til ledningsnettet i Oslo. Tunnelen vil i hovedsak gå dypt under dagens terreng.

 

Se et mer detaljert kart over området som skal utbygges.

Hva skjer når?

Foreløpig fremdriftsplan legger opp til en planleggingsperiode fra sommeren 2017 med byggestart i 2020 og ferdigstillelse i 2028.

Det vil i løpet av forprosjektfasen bli utarbeidet en endelig framdriftsplan.

Forprosjektet er nå godt i gang. I denne perioden skal det utarbeides et tilstrekkelig underlag for politisk utbyggingsvedtak og det tekniske underlag for anbefalt konsept. I tillegg er det startet planprosesser i berørte kommuner.

Milepæler

 • Oppstart reguleringsplan: 1. kvartal 2017
 • Oppstart forprosjekt: 2. kvartal 2017
 • Ferdig forprosjekt: 3. kvartal 2018
 • Start detaljprosjektering/ konkurransegrunnlag: 3. kvartal 2018
 • Ferdig kvalitetssikring (KS2): 1. kvartal 2019
 • Utbyggingsvedtak/politisk behandling: 2 til 3. kvartal 2019
 • Ferdig reguleringsplan: 2. kvartal 2019
 • Start byggefase: 1. kvartal 2020
 • Ferdig utbygging: 2 til 3. kvartal 2027
 • Start testkjøring: 2 til 3. kvartal 2027

Status for arbeider og naboinformasjon

Vi holder åpne informasjonsmøter, hvor vi informerer om prosjektet og planprosessen. Det blir også anledning til å stille spørsmål. Se når de ulike møtene er i kalenderen

Les oppdatert naboinformasjon og referater fra de åpne møtene.

Følg saken

Følg byggesaken i saksinnsyn

Kostnad

Ekstern kvalitetssikrer anbefaler en kostnadsramme på 8,53 milliarder kroner med dagens prisnivå.

Hvem er ansvarlig?

Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) som er ansvarlig for utbyggingen av ny vannforsyning i Oslo.

Multiconsult er valgt som konsulent for forprosjektet, med COWI som underleverandør. 

Plan- og bygningsetaten (PBE) er planmyndighet og ansvarlig for å behandle reguleringsplan med konsekvensutredning.

Kontakt oss

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5

Ny vannforsyning

Prosjektleder

Kjell L. Brevik

Mobilnummer
975 70 550

Telefon
21 80 21 80

E-post

Vann- og avløpsetaten

Mediekontakt

Tone Spieler

Mobilnummer
976 84 838

Telefon
23 44 00 31

E-post

Planprosesser

Lars J. Hem

Mobilnummer
950 42 782

Dokumenter i saken

Varsling av oppstart planarbeid

Redegjørelser om anmodninger til oppstartsmøter

Referat fra oppstartsmøter