Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Områdeløft Grønland og Tøyen

Områdeløft Grønland og Tøyen

Områdeløft Grønland og Tøyen bygger videre på arbeidet som ble startet med Tøyenavtalen i 2013 og skal videreføres til og med 2026. Områdeløftet er en del av Oslo indre øst-satsingen.

Om Områdeløft Grønland og Tøyen

Områdeløftet skal bidra til at Grønland og Tøyen oppleves som trygge og inkluderende steder, med aktive innbyggere som gjerne vil og kan bli boende.

Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter på Grønland og Tøyen slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Til sammen bor det omkring 24 000 personer på Grønland og Tøyen av omkring 54 600 i Bydel Gamle Oslo. Befolkningen er sammensatt, landbakgrunnene som dominerer er Norge, Somalia og Pakistan.

Lokalstyret har løpende styring og resultatoppfølging av programmet for Områdeløft Grønland og Tøyen og ansvar for revidering av årlig programplan/handlingsplan.

Hva er et områdeløft?

Et områdeløft er en metode der fysiske og sosiale tiltak skal bidra til «helhetlig, varig og lokalt forankret utviklingsarbeid» i utvalgte områder med særlige levekårsutfordringer. (Definisjonen er hentet fra AFI-rapporten «Hva nå, Tøyen?»)

Støtte til bedre nabolag

Programkontoret for Områdeløft Tøyen og Grønland lyser jevnlig ut aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd som befolkningen kan søke på. 

Nabolags- og aktivitetsmidler

Nabolags- og aktivitetsmidlene skal gjøre det enklere for de lokale aktørene som ønsker å gjøre Grønland og Tøyen bedre og sette i gang lokale prosjekter og aktiviteter. Nabolags- og aktivitetsmidler blir tildelt to ganger i året, og lokale aktører kan søke.

Bomiljøtilskudd

Bomiljøtilskudd deles blant annet ut til borettslag som ønsker å bidra til gode møteplasser og et tryggere bomiljø. De som får bomiljøtilskudd må selv bidra med samme sum som de mottar fra områdeløftet. Bomiljøtilskudd blir tildelt én gang i året.

Deltagende budsjettering

Områdeløft Grønland og Tøyen ønsker å gi beboerne på Tøyen mulighet til å bestemme hvordan lokalmiljøet skal se ut. I 2019 gir vi midlertidig støtte til aktiviteter i Kolstadgata. Alle som møter opp på folkemøte får være med å stemme over hvem som får støtte.

Parker og plasser skal være viktige og aktive møteplasser

Det er behov for å se ulike byrom med ulike eiere/ansvarlige i sammenheng. Slik kan vi sikre medvirkning innenfor områdeløftene, og prioritere innsats for parker. Byrom kan være gater, torg, parker, plasser, elvebredder. 

Grønland og Tøyen har mye gjennomgangstrafikk og manglende tilrettelegging for fotgjengere og syklister. Mange parker og plasser har dårlig kvalitet og er underutnyttede, overgrodde, mørke og til dels utrygge, noe som øker risikoen for gatekriminalitet.

Olafiagangen er et av flere områder som prioriteres. Byrommet har et stort uforløst potensiale, men preges i dag av forfall, manglende vedlikehold, forsøpling, mangelfull planlegging, kriminalitet og annen utenforskap.

Det å få gjort noe i Olafiagangen er viktig for beboere, politikere og lokale kommersielle aktører.

Kostnad

Oslo kommune og staten bevilger midler over årlige budsjetter som godkjennes av byrådet. 
I 2019 ble det bevilget  29,6 millioner kroner til Bydel Gamle Oslo gjennom områdesatsingen til delprogram nærmiljø på Grønland og Tøyen i 2019. I tillegg ble det overført ubrukte midler fra 2018.

Kontakt oss

Åpent kontor

Fra 1. september 2019 har vi åpent kontor hvor du kan møte oss:

Aktivitetshuset K1 i Kolstadgata 1, tirsdager klokken 12:00-16:00, eller på Grønlandsleiret 31B, torsdager 13:00-15:00

Programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen

Programleder

Kjersti Grut

Mobilnummer
982 36 595

E-post

Programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen

Kommunikasjonsrådgiver

Lisbeth Meidell

Mobilnummer
472 53 693

Programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen

Prosjektkoordinator

Leo Rygnestad

Mobilnummer
476 11 991

E-post

Programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen

Prosjektkoordinator

Ida U. Helgheim Ijeabuonwu

Mobilnummer
913 58 702

E-post

Programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen

Prosjektkoordinator

Silje Gitlestad

Mobilnummer
414 44 305

E-post

Programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen

Prosjektkoordinator

Odilia Häussler Melbøe

Mobilnummer
458 11 530

E-post

Stedsanalyser og resultater

Stedsanalyser

Områdeløft Grønland og Tøyen bygger på omfattende stedsanalyser gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet med flere. Analysene tar for seg demografiske, sosiokulturelle og fysiske aspekter ved områdene slik situasjonen var og ble opplevd på tidspunktet, og hvilke ønsker befolkningen har for framtida.

Måloppnåelse

I Tøyenmagasinet finner du en omfattende beskrivelse av aktiviteter og resultater så langt.

Årsrapporter

Andre rapporter og kunnskapsgrunnlag

Partnerskapsavtaler for varige aktivitetstilbud og møteplasser

Bydel Gamle Oslo, ved programkontoret for Områdeløft Grønland og Tøyen har inngått partnerskapsavtaler med enkelte frivillige organisasjoner. Målet med disse partnerskapsavtalene er å styrke det frivillige arbeidet og aktivitetene som møter beboernes behov i lokalsamfunnet. Avtalene skal også sørge for varige tilbud til innbyggerne, og bidra til en god dialog.

Prosjektene skal være bærekraftige, både økonomisk, sosialt og sett fra et miljøperspektiv. Partnerskapsavtalene berører særlig barn og ungdom og områder som kultur, sport, sosialt entreprenørskap og integrering.

Frivillig arbeid gir samskaping, fellesskap, styrker den lokale identiteten og skal bidra til å redusere rekruttering til kriminelle miljøer i området. Formålet er at Grønland og Tøyen skal bli et bedre sted å bo.

Partnerskapsavtalene er finansiert av områdeløft Grønland og Tøyen, Husbanken og IMDI.

Tidligere prosjektbeskrivelser og programplaner