Til innhold

Oppholdstyper på sykehjem

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til 12 uker. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem. Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.

Ulike typer korttidsopphold

 • Ordinært korttidsopphold
  Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem. Tilbudet kan være rullerende.
   
 • Rehabiliteringsopphold
  Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at eldre kan komme tilbake til eget hjem. Avdelingene har styrket bemanning på fysioterapi, ergoterapi og legetjenester.
   
 • Avlastning for pårørende
  Avlastningsopphold for å utsette innleggelse i institusjon og gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende.
   
 • Opphold for personer med smitte (MRSA)
  Enheter for personer med påvist smitte (MRSA) for å gi behandling og redusere smitterisiko.
   
 • Opphold i lindrende enheter
  Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg.
   
 • Opphold for personer med rusavhengighet
  Tilbud til personer med rusavhengighet med behov for kortvarig pleie og omsorg. Det er toleranse for bruk av lovlige rusmidler i enheten.
   
 • Opphold for yngre personer med demens
  Tilbud til personer under 65 år med demens som har behov for utredning. Tilbudet kan være råd- og veiledningstjeneste til pårørende, samt avlastings- og korttidsopphold.
   
 • Trygghetsopphold
  Tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig situasjon hjemme, og i en kortere periode trenger å ha noen rundt seg. Den eldre tar selv kontakt med tjenesten og kan skrive seg inn.
   
 • Dagopphold
  Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgninnleggelse på sykehjem. Tilbudet gis fra en til sju dager i uken, i hovedsak mellom kl. 08:00-15:00.
 • Hospice / lindrende enhet
  Hospice / lindrende enhet er en spesialavdeling med 16 senger. Enheten gir tilbud til pasienter med et større og mer sammensatt behov for lindrende behandling.

Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.

 • Ordinær plass
  Enheter for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.
   
 • Skjermet plass
  Enhet for pasienter med demens og behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen demens.
   
 • Skjermet plass for yngre med demens
  Enhet for pasienter under 65 år som har demenssykdom.
   
 • Forsterket plass demens
  Enhet for pasienter med demens som i tillegg har atferdsmessige og psykiske symptomer (APSD).
   
 • Forsterket plass psykiatri
  Enhet for pasienter som har en psykisk sykdom som krever oppfølging av ansatte med kompetanse i psykiatri.
   
 • Særskilt forsterket plass for demens eller psykiatri
  Enhet for pasienter med demens som i sterk grad har atferdsmessige og psykiske tilleggssymptomer (APSD). Pasientene har stort behov for skjerming og tett oppfølging av ansatte med kompetanse i demens og psykiatri.
   
 • Særskilt forsterket plass nevrologiske lidelser
  Enhet for pasienter med fysisk funksjonshemming eller alvorlig nevrologisk sykdom som har et stort pleie- og omsorgsbehov.
   
 • Plass for døve
  Enhet for pasienter som er døve og har behov for oppfølging av ansatte med kompetanse i tegnspråk.
   
 • Forsterket plass for personer med rusavhengighet
  Enhet for pasienter med rusavhengighet som har behov for pleie og omsorg. Pasientene kan ha følgesykdommer og adferdsavvik knyttet til rusmisbruket.

Samboergaranti

Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold. Det forutsetter at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriterier for tildeling av korttidsopphold. Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold.

Lenker

Alle sykehjem i Oslo

Søk sykehjemsplass

Pris for sykehjemsplass