Til innhold

Renovasjonsgebyr og priser

Renovasjonsgebyret faktureres fire ganger i året. Faktura sendes fra Oslo kemnerkontor og gjelder alle de kommunale avgiftene.

Private husholdninger

Pris

Standplass er stedet beholderen(e) er plassert. Dersom kunden har flere beholdere på standplass, beregnes det kun ett standplassgebyr. Hvis to eller flere kunder deler en standplass, deles standplassgebyret på antall kunder. Standplassgebyret multipliseres med tømmehyppighet. 

Slik betaler du

Oslo kemnerkontor sender ut faktura i god tid før forfall. Fakturen omfatter alle de kommunale avgiftene. Les mer om betaling av kommunale avgifter.

Om abonnementet

Det er lovpålagt renovasjon for private husholdninger i Oslo. Dette er regulert i Forskrift for renovasjon av husholdningsavfall.

Abonnementet følger eiendommen, og abonnenten må selv bestille tjenesten hvis den ikke allerede eksisterer. Ønsker du å endre noe, eller har du ikke allerede abonnement?

Renovasjonsløsningene tilpasses abonnenten og kan endres ved behov. Beskrivelser og illustrasjoner finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger.

Abonnementet kan kun sies opp i spesielle tilfeller som brann, rivning, permanent fraflytting og lignende. Gebyrplikten løper til skriftlig melding om oppsigelse er mottatt og godkjent av REN.

Private husholdninger med utlegg knyttet til innsamling av avfall kan ha rett til erstatning/refusjon av utgifter. 

Næringskunder

Næringskunder og bedrifter med mindre mengder avfall kan bestille abonnement for renovasjonstjenester fra REN. Abonnementsforholdet reguleres gjennom Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall. Renovasjonsløsningene tilpasses abonnenten og kan endres ved behov. Beskrivelser og illustrasjoner finner du i Veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninge (PDF).

Abonnementet løper til skriftlig melding om oppsigelse er mottatt og bekreftet av Renovasjonsetaten.

For bestilling eller endring av abonnement

Prislister

Oslo kemnerkontor sender ut faktura i god tid før forfall. Fakturen omfatter alle de kommunale avgiftene. Les mer om betaling av kommunale avgifter.

Ekstrasekkbong for restavfall

Ekstrasekkbong for restavfall