Olafiagangen

Olafiagangen skal oppleves som et trygt og godt byrom. Evaluering av gjennomførte tiltak har konkludert med at en trafikkløsning er et premiss for videre utvikling. Derfor er vi nå i gang med å bygge en løsning for varelevering og en paviljong som skal sikre trafikk inn i gangen.

Hva gjøres?

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo samarbeider om hvordan kommunen kan tilrettelegge for et godt byrom i Olafiagangen. Prosjektet er en del av områdeløftene Tøyen og Grønland, en utredning er finansiert gjennom Oslo indre øst-satsningen.

Situasjonen i Olafiagangen har kjente utfordringer, knyttet blant annet til utenforskap, omsetning av illegale rusmidler, ulovlige/uregulerte trafikk- og servicefunksjoner, manglende tilpasset løsning for varelevering som gir trafikkfarlige situasjoner, utrygghet og manglende vedlikehold.

  • Konseptet Supergrønland

Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten har siden 2020 samarbeidet tett om å skape et aktivitetsområde for barn og unge i Olafiagangen. Utforming, aktiviteter og driftsmodell har blitt evaluert.

Aktivisering og tilrettelegging av byrommet er strategien for å utvikle Olafiagangen. Gjennom et høyt aktivitetsnivå er det lagt til rette for at byrommet skal oppleves tryggere. Samarbeid med Grønlands beboere, lokale lag og organisasjoner i tillegg til næringslivet i området har hele tiden vært definert som en forutsetning for å få det til.

Sommeren 2022

Det ble arrangert ulike aktiviteter i samarbeid med ulike lag og foreninger, både på land og vann. Oppdatert program, åpningstider og informasjon om arrangementer ble lagt ut fortløpende på Facebook.

Vinter og vår 2023

Denne vinteren er aktiviteter for barn og unge tilrettelagt på Rudolf Nilsens plass. Byggeprosjektet som skal etablere en ny vareleveringsløsning vil ta byrommet før det ferdigstilles i midten av mai 2023. Da vil bydel Gamle Oslo etter planen igjen invitere til gratis utendørs fritidstilbud i Olafiagangen for barna på Grønland.

  • Trafikktiltak i Olafiagangen

Evalueringen av de midlertidige tiltakene i Olafiagangen siden 2020 har konkludert med at premisset for en god videreutvikling av byrommet er å få på plass en løsning for vareleveringen slik at området blir trafikksikkert og trygt.

Arbeidet med å etablere et avgrenset areal for varelevering nord i Olafiagangen er nå i gang. Det vil bli etablert en ny automatisk bom ut mot gata Grønland, som kun vil være åpen mellom klokken 06-11 på hverdagene og stengt i helgen. En egen snu- og oppstillingsplass blir plassert rett etter bommen og kan benyttes i vareleveringstiden.

Illustrasjon av nytt vareleveringsareal med ny paviljong
Illustrasjon av nytt vareleveringsareal med ny paviljong. Bilde: Oslo kommune

For å avgrense og hindre biltrafikk videre inn i Olafiagangen skal det bygges en paviljong, settes opp plantekasser og faste pullerter. Utenom vareleveransetiden kan paviljongen fungere som et møtepunkt, en uformell scene eller tribune. Ved T-banetrappen blir det satt opp en mindre bom som skal hindre videre kjøring inn i Olafiagangen. Adgang til arealet på innsiden er kun for nødetater og annen nødvendig transport.

For å hindre kjøretøyer utenfor det avsatte vareleveringsarealet og videre inn i Olafiagangen, blir det plassert ut både pullerter og plantekasser med trær for å avgrense området. I tillegg vil deler av dekket oppgraderes og restaureres for å gi god framkommelighet for vareleveranser på traller og folk med rullestol og barnevogner.

Deler av dekket oppgraderes og restaureres for å gi god framkommelighet for vareleveranser på traller og folk med rullestol og barnevogner
Deler av dekket oppgraderes og restaureres for å gi god framkommelighet for vareleveranser på traller og folk med rullestol og barnevogner.

Trafikkløsningen er en del av bilfritt byliv satsningen på Grønland og Tøyen.

Det er entreprenøren Agaia som har fått i oppdrag å bygge tiltaket. De vil ha et arbeidsteam med 2-5 personer tilstede på byggeplassen og arbeidet vil i størst mulig grad bli gjennomført med elektrisk utstyr. Det skal ikke utføres langvarig støyende arbeidet, men noe periodisk byggestøy vil forekomme. Byggeprosjektet ferdigstilles i løpet av mai.

Agaia er valg som entreprenør i arbeidet med å bygge en løsning for varelevering
Agaia er valg som entreprenør i arbeidet med å bygge en løsning for varelevering.

Hva skjer når?

Her følger en overordnet fremdriftsplan over arbeidene med forbehold om endringer i tidspunkter og metoder:

Uke 3 (januar) - gjennomført

Etablering av riggplass. Et eget området avgrenses for å legge til rette for brakkefasiliteter og et mindre lager, i tillegg til å etablere lademuligheter for de elektriske maskinene.

Uke 4 (januar) - gjenomført

I denne uken skal det gjennomføres reparasjon av stripene i betongbelegget for å oppnå et belegg uten snublekanter. Det innebærer at deler av stripene må støpes og da blir det nødvendig å sperre av små områder i kortere perioder.

Her ber vi om forståelse for at det kan bli utfordringer for vareleveringen. Agaia vil imidlertid bidra med å anvise, rettlede og generelt være behjelpelig for at situasjonen skal fungere på best mulig måte. Oppstart bygging av paviljong i treverk med sittekanter i tre-fire trinn med størrelse på cirka 100 m2.

Uke 8 (februar) - gjennomført

Oppstart av arbeidet med å etablere området og montere en ny automatisk bom mot gata Grønland.

Vareleveringsområdet ble testet ut i fullskalamodell og i praksis fungerte løsningen bra. Det ble imidlertid besluttet noen mindre nedjusteringer på størrelsen av den planlagte paviljonen og plantekassene for å gi større plass til gående og vareleveringsløsningen.

Uke 13 (mars)

Her går byggeprosjektet inn i sluttfasen og det planlegges for avslutning i løpet av april, men noen arbeidsoppgaver vil måtte på utover mot planlagt ferdigstillelse i mai.

Har du spørsmål vedrørende driften og utførelsen av arbeidene ta kontakt med Agaias anleggsleder Bjørn Erik Westheim på telefon: 95 29 24 91

Hvem er ansvarlig?

  • Tiltakshaver: Bymiljøetaten
  • Entreprenør: Agaia

Anleggsleder og nabokontakt på stedet: Westheim 95 29 24 91

Hvor ligger Olafiagangen?

Olafiagangen ligger i Bydel Gamle Oslo.

Hva skjer når?

Trafikksikringstiltaket fikk rammetillatelse for tiltaket sommeren 2022. Entreprenør ble valgt og prosjekteringen startet opp i desember. I begynnelsen av januar 2023 startet byggearbeidene opp med ferdigstillelse i mai.

Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo gjennomførte i 2019 interessentverksted med naboer, velforeninger, næringsdrivende, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Du finner rapporten fra verkstedet i bunnen av siden. Våren 2019 ble det gjennomført flere små prosjekter i Olafiagangen, for å utforske fremtidig bruk av området. Dette resulterte i en såkalt forenklet konseptvalgutredningen, som var ferdig i juni 2019.

Basert på dette, bestemte byrådet at det ene konseptet som ble foreslått, kalt Supergrønland, skulle testes. Med Supergrønland skal byrommet utnyttes bedre, primært til glede for barn og unge. Det skal tilrettelegges for aktivitet, gjøres tryggere, og triveligere med planter og sittegrupper.

Det er gjennomført både sommer- og vinteraktiviteter i 2020 og 2021. Du finner link til evaluering fra sommer- og høstaktivitetene nederst på siden.

Sommeraktiviteter 2022

Bydel Gamle Oslo bygger et nytt midlertidig byrom for vår- og sommerhalvåret, med flere fine aktiviteter for barn og familier. Følg med på Supergrønland sin Facebook side for oppdatert program, åpningstider og informasjon.

Kontaktpersoner i Oslo kommune

Bymiljøetaten

Bydel Gamle Oslo

Vigdis Tvedt

Rapporter og dokumenter