Slik bygger vi ny vannforsyning

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028.

Derfor bygger vi ny vannforsyning

I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. En svikt i vitale deler av systemet som forsyner byen med vann, kan få alvorlige konsekvenser.

Det finnes ingen reservevannkilde som kan sørge for drikkevann til innbyggerne i Oslo, hvis noe galt skjer med dagens vannforsyning. Oslo er også Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig befolkningsvekst. Derfor har vi nå satt i gang arbeidet med å få på plass en fullgod reservevannforsyning.

Slik gjør vi det

Vi skal bygge et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune. Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo.

Deler av tunnelen som leder råvann fra Holsfjorden til Oslo vil gå under bakken fra kommunegrensen i Bærum under Røa til Huseby. Under Husebyskogen skal det bygges et topp moderne vannbehandlingsanlegg som skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann. 

I tilknytning til det underjordiske vannbehandlingsanlegget på Huseby, bygges en adkomsttunnel for daglig transport i driftsfasen, samt et driftsbygg for blant annet overvåking av vannbehandlingsanlegget. Dette skal ligge på Husebyjordet over veien for Huseby skole. I forbindelse med byggingen av tunnel og vannbehandlingsanlegg vil Husebyjordet være et riggområde, og det vil bli massetransport og transport av utstyr og materiell.

I tillegg til adkomsttunnelen ved Husebyjordet, etableres en adkomsttunnel ved Husebybakken skipark bak Smestad gjenbruksstasjon. Her vil det være riggområde og det blir transport av masser og annet utstyr og materiell i byggeperioden. Når prosjektet er ferdig vil den eneste synlige installasjonen være en portal, og en adkomstvei inn til portalen.

Nye vannforsyningstunneler (stamnett)

Tilknyttet ny vannforsyning i Oslo må det også bygges nye vannforsyningstunneler (stamnett). Dette prosjektet er i en utredningsfase. Les mer om prosjektet for nye vannforsyningstunneler

Hva skjer når?

2020/2021

Oppstart på anleggsplassene ved Husebyjordet, Husebybakken skipark og Sollerudstranda er i gang fra høsten 2020.

2021-2024

Etablering av adkomsttunneler og fjellhaller på Huseby. 

2021-2026

Råvannstunnel mellom Huseby og Holsfjorden. Tunnelboremaskin starter fra Vefsrud 3. kvartal 2022, mens den fra Huseby starter 1. kvartal 2023.

2022-2027

Tunnel for å føre drikkevann inn til Oslo fra vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen.

2024-2027

Betongarbeider og tekniske installasjoner i vannbehandlingsanlegget.

2027

Testkjøring av vannbehandlingsanlegg og tunneler.

2028

Alle arbeider ferdige.

Klima- og miljøtiltak

Oslo kommune har store klima- og miljøambisjoner, og som byggherre har kommunen et viktig bransjeansvar. Kommunen har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent i 2030, sammenliknet med 2009-nivå. Veitrafikk, bygg- og anleggsbransjen og avfallsforbrenning står i dag for 90 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Derfor er økt bruk av utslippsfrie og klimavennlige løsninger i store kommunale prosjekter som dette et viktig fokusområde.

Dette er noen av de viktige klima- og miljøtiltakene i prosjektet, som vil gi mindre støy og lokal forurensing fra anleggsplassene, i tillegg til lavere utslipp av CO2:

  • Anleggsplassene skal være fossilfrie. Det stilles strenge krav til maskiner og kjøretøy, som i alle tilfeller er elektriske eller går på biodrivstoff uten palmeolje. Alle sprengte masser inne i tunnelene på Huseby lastes med elektriske lastere, og alle borerigger for sprengning av tunneler borer elektrisk.
  • Prosjektet har mål om størst mulig grad av gjenbruk av masser, og kortest mulig transportvei for massene. Miljødirektoratet har gitt prosjektet Klimasatsmidler for å ta i bruk verktøyet «SteinLCA». Med dette verktøyet kan direkte utslipp knyttet til massehåndtering synliggjøres og beregnes, og man kan samtidig tallfeste effekten av andre tiltak, som bruk av fossilfrie maskiner og kjøretøy.
  • 19 km tunnel fra Holsfjorden til Huseby drives 100 prosent elektrisk. Tunnelboremaskinene er elektriske, og masser fra tunnelboremaskinene skal fraktes ut på elektriske transportbånd. All annen transport i tunnel gjøres med elektriske lokomotiver. Det er første gang dette gjøres i Norge.
  • Prosjektet har ambisjoner om å bruke lavkarbonbetong i klasse A, og har i tillegg fått tilskudd fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats til kartlegging av lavkarbonbetong klasse Pluss og Ekstrem, samt vurdering av potensialet for bruk av dette i anleggsfasen.

Disse områdene blir berørt

I Oslo er det særlig områder i Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker som blir berørt av arbeidet, sammen med deler av områder i Hole, Lier og Bærum kommune.

Les mer om de berørte områdene


Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo