Gjenåpning av Bakåsbekken på Furuset

Vann- og avløpsetaten skal se på mulighetene for å gjenåpne Bakåsbekken på Furuset.

Hvem er ansvarlig?

Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten leder arbeidet med prosjektet.

Hvor

Området for prosjektet er Furuset. Bekken vil følge øvre del av veien Granstangen et stykke og ned lia langs Furuset Hagelandsby, til dalbunnen og forbi Granstangen skole.

Hva

Vann- og avløpsetaten skal undersøke hvordan Bakåsbekken kan gjenåpnes. Det gjennomføres grunnundersøkelser for å avklare kvaliteten på jordmassene og planlegge prosjekteringen.
Bakåsbekken vil utformes som en liten grunn og naturlik bekk ved en gjenåpning. Det gamle bekkerøret beholdes for å avlaste bekken ved mye regn.

Vi skal ta hensyn til dagens bruk av dalen, både vinter og sommer, ved plassering og utforming av bekkeløpet.

Resultatene fra undersøkelsene, samt tids- og kostnadsrammer for rehabilitering av vannledninger og bekkeåpning samles i en rapport før prosjektet vedtas endelig.

Hvorfor

Vi ønsker å åpne Bakåsbekken fordi dette:

  • bidrar til å håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn
  • gir bedre muligheter for friluftsliv, rekreasjon og kortreiste naturopplevelser for mennesker og dyr
  • gjør Oslo til en attraktiv, blågrønn by

Når

Vi planlegger prosjektering i 2024 og gjennomføring i 2025.

Medvirkning

Det er gjennomført medvirkning i forprosjektet våren 2022. Det er laget et eget notat av resultatene fra medvirkning som er lagt med i forprosjektrapporten.

Det er også innarbeidet løsninger fra medvirkning i forprosjektet.

Prosjekt områdeløft Furuset

Områdeløft Furuset 2020-2026 - Groruddalssatsingen - Oslo kommune
Overvannshåndtering - Arbeider på vann- og avløpsnettet - Oslo kommune

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Telefon

Gjenåpning av Bakåsbekken