Områdeløft Furuset 2020-2026

Områdeløft Furuset inngår i Groruddalsatsningen i Bydel Alna. Områdeløftet skal bidra til at fremtidens Furuset får gode løsninger for bærekraftig byutvikling, der lokalbefolkningen har blitt tatt med i reelle medvirkningsprosesser. Tiltakene som blir gjennomført skal være basert på medvirkning og involvering av de som bor på Furuset.

I 2016 vedtok Oslo kommune «Områderegulering for miljøvennlig og klimaeffektiv byutvikling på Furuset». Hensikten med planen er å legge til rette for opprustning og bedre arealutnyttelse på Furuset senterområde. Blant prosjektene er et nytt sykehjem, en ny bygate, nytt bydelshus og nye boliger og tjenester for innbyggerne i bydelen.

I Furusetlokalet kan du følge med på hva som skjer, lære mer om disse byutviklingsprosjektene, og komme med dine egne ideer og innspill til hva områdeløftet bør gjøre.  Furusetlokalet ligger på Furuset senter og er åpen i senterets åpningstid.

Hva skal vi gjøre?

Områdeløftet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter på Furuset, slik at flere innbyggere blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Basert på funn fra en stedsanalyse på Furuset skal vi fokusere på tre strategier:

  1. Styrke de fysiske omgivelsene - Det er et behov for fornying og vedlikehold av uterom og grøntområder på Furuset. Dette vil sikre bedre tilgjengelighet for utsatte gruppe og i tillegg bidra til et triveligere nærmiljø. 
  2. Styrke og utvikle lokale ressurser - Furuset har gode forutsetninger med aktive organisasjoner og arenaer for frivillig virksomhet. Det er imidlertid bekymring for at det er vanskelig å få nok folk til å stille opp, og de som engasjerer seg mest i lokalmiljøet kan bli utbrent. Områdeløft vil styrke og utvikle de lokale ressursene. 
  3. Styrke lokal integrering - Et viktig behov er mer samlet innsats overfor beboere som av ulike grunner ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet. Dette er et felt der det allerede blir gjort mye. Områdeløftet skal, i samarbeid med andre aktører, finne innovative og nye arenaer for kvalifisering.

Når skjer det?

Områdeløft Furuset startet i august 2020 og varer ut 2026. 

Hvordan skal vi gjøre det?

Lokal medvirkning i form av beboerinnsats og frivillig engasjement er helt sentralt i områderettede innsatser. Områdeløft Furuset ledes av en styringsgruppe som består av lokale politikere og representanter av lokale frivillig organisasjoner. Styringsgruppen for Områdeløft Furuset består av:

Leder og nestleder

1.    Mari Morken (AP), oppnevnt av bydelsutvalget
2.    Gunnar Kviebakk, medlem i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Øvrige medlemmer

3.    Gudny Unhjem, styreleder Nedre Haugerud borettslag
4.    Malaika Solaimani, medlem i ungdomsrådet for Furuset
5.    Arne Rolijordet (R), oppnevnt av bydelsutvalget
6.    Hege Ajer Petterson, leder for FAU Furuset skole
7.    Vidar Noreng, nestleder Furuset Vel
8.    Rune Gjelberg, daglig leder Alnaskolen og Furuset Idrettsforening
9.    Vibeke Bjørneskaret, bydelsmor i Bydelsmødrene

Vararepresentanter av styringsgruppen

1.     Hayat El Yamani, bydelsmor i Bydelsmødrene
2.     Hannah Fulayi, medlem i Ungdomsrådet
3.     Samantha Taylor, medlem i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser
4.     Caroline Lang (MDG), oppnevnt av bydelsutvalget
5.     Sulaksana Sivapatham (SV), oppnevnt av bydelsutvalget

Kunnskapsgrunnlag

I tillegg til innspill fra beboere baserer vi vårt arbeid på forskning og kunnskap. I 2019 gjennomførte vi en analyse, hvor NIBR ved OsloMet kartla innbyggernes bruk og opplevelse av nærområdet. Rapporten Spenninger og harmoni - Sosiokulturell stedsanalyse for Furuset (PDF, 4MB) ser nærmere på utfordringer og muligheter samt Lokale interesser, behov og ressurser på Furuset

Samfunnsøkonomisk Analyse utarbeidet i 2019 et notat som viser interne forskjeller og utviklingstrekk knyttet til levekår, nærmiljø og tilgang til idrettsanlegg, kulturtilbud og grøntområder i bydelen (PDF, 2,8MB). 

I 2018 ble det gjennomført en Barne- og Ungdomstråkk (PDF, 8MB). Dette er et digitalt undervisnings- og kartleggingsverktøy. Verktøyet hjelper barn og unge å delta aktivt i planprosesser, og med å si sin mening om nærmiljøet sitt.

Kontakt oss

Sarah Jahangiry

Programleder for Groruddalssatsingen Bydel Alna

Mobilnummer
98 62 23 30

E-post

Bishar Ali

Prosjektleder Områdeløft Furuset

Mobilnummer
98 90 99 56

E-post