Etablering av friplass på Kampen

På skoleidrettsplassen ved Kampen skole planlegger Oslo kommune å etablere en friplass.

Hva skal vi gjøre? 

Før kommunen vedtar å sette i gang arbeidene gjennomfører Bymiljøetaten et forprosjekt som blant annet skal tegne en plan for anlegget, planlegge belysning og fremføring av strøm, beregne byggekostnader og planlegge byggeprosessen.   

En friplass er et mindre friidrettsanlegg med flere aktivitetstilbud for alle. Den inneholder alltid en løpebane for friidrett med både 60 og 200m. Løpebanen omkranser et aktivitetsområde som kan inneholde for eksempel areal for ballspill, dans, turn, bandy, klatre-elementer, og friidrettsaktiviteter som for eksempel hoppegrop og kastefelt. Anleggstypen er utviklet av Norges friidrettsforbund og passer godt i nærmiljøet som en del av skolegårder slik som på Kampen. For mer informasjon om friplasskonseptet og andre friplasser i Norge, se www.friplassen.no

I forbindelse med gjennomføringen av forprosjektet vil sentrale brukergrupper lokalt bli invitert til å komme med innspill til hvilke øvelser aktivitetsområdet i midten skal inneholde.     

Hvorfor skal vi gjøre dette? 

Hensikten med friplassen er å stimulere til aktivitet.  

Bygging av friplassen bidrar til å oppnå hovedmålet i kommunens Behovsplan for idrett og friluftsliv som er at Oslo skal være godt tilrettelagt for idrett, spesielt for barn og unge.

I behovsplanen kommer det fram at det er et behov for å forbedre utendørstilbudet for friidrett i Oslo gjennom etablering av friplasser. Skoler som har tilstrekkelig areal og eksisterende idrettsparker i lokalmiljøene er gode plasseringer for slike anlegg og sikrer sambruk mellom skole på dagtid og idretten, primært den egenorganiserte, på kveldstid. Med sin nærhet til skole, andre idrettsanlegg og lokalmiljøet, utpeker Kampen skoleidrettsplass seg i den sammenheng som en særlig aktuell plassering. 

Våren 2017 ble kunstgresset fra Jordal flyttet opp til Kampen skoleidrettsplass, som et midlertidig tiltak da Jordal kunstgressbane ble omgjort til midlertidig ishall og riggområde i forbindelse med bygging av nye Jordal amfi. Formålet med dette var primært å opprettholde anleggstilbudet for idretten. 

I 2018 ble det utredet om den midlertidige kunstgressbanen med gjenbrukt kunstgress fra Jordal stadion skulle bli permanent, eller om andre anleggstyper burde etableres.  Utredningen anbefalte å erstatte kunstgresset med en friplass. Dette vil tilføre bydelen en helt ny anleggstype og øke bredden i idrettstilbudet og bidra til kroppsøvingstimene ved Kampen skole. 

Hva skjer når?  

Forprosjektet planlegges ferdig i løpet av vinteren 2022. Beslutning om gjennomføring vil bli tatt snarlig etter dette.

Kontakt oss 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Bymiljøetaten på telefon 23 48 20 30 eller epost postmottak@bym.oslo.kommune.no

Prosjektleder er Synnva Ullensvang.