Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo

Rådet er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker om det flerkulturelle Oslo – innbyggere med innvandrerbakgrunn, nasjonale minoriteter og urfolk.

Om rådet

Rådet for flerkulturelle minoriteter er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår innbyggere med flerkulturell minoritetsbakgrunn, innbyggere med innvandrerbakgrunn, Norges fem nasjonale minoriteter og urfolk.

Rådet ble opprettet i desember 2020 og består av ti hovedmedlemmer og ti vara. Medlemmene har en bredde av erfaringer og kunnskap om det flerkulturelle feltet gjennom sitt engasjement fra bl.a. kulturlivet, privat næringsliv, politikk, religion og livssynsorganisasjoner og fra sivilsamfunnet.

Rådet gir innspill og råd på strategisk nivå, for eksempel når politikere skal vedta nytt budsjett, lage handlingsplaner eller nye strategier. Da er det viktig at stemmene til innbyggere med flerkulturell bakgrunn kommer frem.

Rådsmøtene holdes ca. en gang per måned, og møtene er åpne for publikum – ta kontakt med rådssekretær hvis du ønsker å delta.

Strategi for rådet for flerkulturelle minioriteter 2021-2023 (PDF)

Information in english: The Council for Multicural Minorities (PDF)

Medlemmer av rådet 2020-2023

Rådets leder: Nosizwe Lise Baqwa

Rådets nestleder: Lisa Cooper

Se rådets medlemmer for 2020-2023 (PDF)

Rådsmøter

Rådet holder rådsmøter ca. en gang per måned. Møtene er åpne for publikum.

Møteplan 2023

 • 19.1.2023 kl 17.00-19.30
 • 14.2.2023 kl 17.00 -19.30
 • 23.3.2023 kl 17.00-19.30
 • 20.4.2023 kl 17.00-19.30
 • 23.5.2023 kl 17.00-19.30
 • 19.6.2023 kl 17.00-19.30
 • 22.8.2023 fra kl 17.00-19.30
 • 21.9.2023 fra kl 17.00-19.30
 • 17.10.2023 fra kl 17.00-19.30
 • 14.11 .2023 fra kl 17.00-19.30
 • 12.12.2023 fra kl 17.00-19.30

Referater

Referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra rådet

Årsmeldinger

Årsmelding rådet for flerkulturelle minoriteter 2022
Årsmelding rådet for flerkulturelle minoriteter 2021

Regelverk og veiledere

Om brukerrådene i Oslo kommune

Kontakt oss

Aida Kreso
Rådssekretær
Telefon

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
aida.kreso@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådet for flerkulturelle minoriteter, Rådhuset
0161 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4
0161 OSLO