Til innhold

Torg og møteplasser

Hva

Byens torg og møteplasser er viktige arenaer for byens innbyggere og besøkende. For å etablere nye, og videreutvikle eksisterende torg og møteplasser, har byrådet fra 2007 til 2018 bevilget til sammen 160 millioner kroner til formålet.

Til grunn for bevilgningene ligger «Kommuneplan for torg og møteplasser» vedtatt av Oslo bystyre 22.04.2009 i sak 107.

Hvorfor

Hovedmål for kommunedelplan for torg og møteplasser er å få gode bruks- og oppholdsarealer for innbyggerne i Oslo. Hensikten er å utvikle gode uterom i byen tilpasset et mangfold av brukergrupper. Byrommene skal oppleves som inkluderende, ha kvalitet og god tilgjengelighet. Flere torg og møteplasser er blitt oppgradert til bruk og glede for byens innbyggere og fremstår nå som nye, åpne og funksjonelle plasser med god tilgjengelighet.

Hvem

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har en koordinerende rolle i samarbeidet mellom kommunens etater, bydeler og private. Tiltakene gjennomføres av Bymiljøetaten, bydelene eller private grunneiere.

Når

Midlene bevilges fra år til år i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling. Eiendoms- og byfornyelsesetaten utarbeider forslag til fordeling av midlene, etter innspill fra bydelene. Endelig fordeling vedtas av byrådet.

Mer om hvilke torg og møteplasser som har mottatt bevilgning, informasjon om prosjektet og bilder av prosjektene se under «Dokumenter».

Kostnad

Byrådet har bevilget til sammen 160 millioner kroner.

Kontakt

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Hilde Gunn Øye

Mobilnummer
926 34 077

E-post

Dokumenter

Lenker