Transportløyver

Søk om selskapsvognløyve

Nytt yrkestransportregelverk utsettes til 1. november

De største endringene er at behovsprøvingen fjernes, hele landet blir ett løyvedistrikt og tilslutning til drosjesentral fjernes.

Selskapsvognløyve gir deg rett til å drive persontransport med en eksklusiv bil registrert for høyst ni personer inkludert sjåfør. I Oslo er antall selskapsvognløyper fastsatt til 90.

Kort om selskapsvognløyve

Motorvognen skal godkjennes av løyvemyndigheten. Hva som omfattes av begrepet ”eksklusivt” vil variere over tid, og det ligger innenfor løyvemyndighetens skjønn å vurdere hva som til enhver tid omfattes av begrepet.

Les mer i Yrkestransportloven.

Les mer i Yrkestransportforskriften.

Retningslinjer for godkjenning av selskapsvogner i Oslo kommune.

Slik søker du om selskapsvognløyve

 • 1Prosessen for tildelingen

  Søknadene gjennomgås ved utgangen av søknadsfristen.

  Det vil først vurderes om søknadene er komplette og således kvalifisert til å være med på den videre prosessen, se punkt 2.

  Deretter vil det bli foretatt en helhetlig vurdering av kravene/ kriteriene knyttet til eksklusivitet og selskapsvognprofil, se punkt 3.

 • 2Krav til søknaden

  Søknaden skal skrives på fastsatt skjema og vedlegges følgende dokumentasjon:

  • Politiattest, dersom søker er et selskap skal attesten være for daglig leder
  • Firmaattest dersom søker er et selskap
  • Attest for skatt og merverdiavgift
  • Attest fra konkursregisteret i Brønnøysund
  • Vitnemål for bestått eksamen fra taxiløyvekurset eller løyvekurs for gods- og persontransport godkjent av Samferdselsdepartementet (Ikke nødvendig dersom søker allerede er innehaver av selskapsvognløyve). Dersom søker er et selskap er det daglig leder som skal fremlegge vitnemål.
  • Detaljert informasjon om kjøretøyet som ønskes benyttet:
   • modell
   • årsmodell
   • pris
   • kjørte kilometer
   • ekstra utstyr
   • interiør
   • Info om kjøretøy fra forhandler vedlegges. Er du innehaver av kjøretøyet allerede, vedlegges også kopi av vognkortet. Vi gjør oppmerksom på at valg av kjøretøy er bindende og kan ikke endres i løpet av denne søknadsprosessen.
  • Søker skal ha økonomisk kapasitet til å anskaffe valgte kjøretøy (dokumenteres med finansieringsbevis, regnskap, kredittvurdering/rating eller lignende)
  • Utfyllende informasjon om driften av selskapsvognen og søkers forretningsidé. Herunder informasjon om kundegrunnlag, dokumentasjon på eventuelle inngåtte avtaler om transporttjenester, eventuelle samarbeidsavtaler med andre aktører i næringen ol.

  Attestene må ikke være eldre enn 3 måneder.

  Søkere som ikke har fremlagt komplett dokumentasjon innen søknadsfristens utløp vil ikke få sin søknad vurdert. Disse søknadene vil avvises.

 • 3Vurdering av kriteriene:

  For denne kunngjøringen er det valgt to tildelingskriterier vektet innenfor ramme:

  Vekting av kriteriene
  TildelingskriteriumVektet
  Eksklusivitet60%
  Selskapsvongprofil40%
  Totalt100%

  Eksklusivitet på kjøretøy vektes høyest, da kravet er lagt til grunn i lovgivningen. Ved vurdering av eksklusivitet legges det til grunn at retningslinjene for godkjenning av selskapsvognløyve i Oslo kommune er oppfylt.

  Tildelingskriteriene er delt inn i underkriterier. Det foretas en skjønnsmessig vurdering av underkriteriene som poeng gis med score fra 1 (lav) til 10 (høy). Metoden er oversiktlig og poengberegning vil sikre at relevante forskjeller mellom søkerne blir gjenspeilet i poengene som gis.

  Eksklusivitet blir evaluert og poenggitt ut fra følgende:

  • Bilmodell
  • Årsmodell (jo nyere jo høyere poengsetting)
  • Pris (jo dyrere jo høyere poengsetting)
  • Generell standard (tilleggsutstyr, kjørte kilometer, interiør)
  • Miljøprofil (utslippstall, drivstofftype)

  Selskapsvognprofil blir evaluert ut fra følgende:

  • Godt dokumentert forretningsidé (med info om selskapet (ansatte), kundegrunnlag, nisje, inngåtte intensjonsavtaler/ avtaler om samarbeid,)
  • Erfaring fra tilsvarende næring (referanser)
 • 4Hvem mottar tilbud

  Søkerne settes opp på liste sortert på total score på kjøretøy. Søkerne med kjøretøy som står øverst på listen gis tilbud om ledig løyve.

 • 5Last ned søknadskjema

  Vi legger ut søknadsskjema når vi har ledige selskapsløyver.

 • 6Søknad med vedlegg sendes Bymiljøetaten

  Oslo kommune, Bymiljøetaten
  Postboks 636 Løren
  0135 Oslo