Hva er medvirkning i byutviklingen?

Som innbygger i Oslo kan du si din mening om hvordan Oslo utvikles. Medvirkning er din mulighet og rett til å bidra med kunnskap. Du kan melde inn behov og utfordringer, legge fram ønsker og bekymringer som du synes er viktig å få med.

Dette kalles «medvirkning i planprosesser» fordi byutvikling skjer gjennom å lage planer og følge dem opp.

Planleggingen skjer gjennom kommuneplanen, som legger overordnede føringer for hvordan Oslo skal bli – via områderegulering og ned til detaljplanene, som legger rammer for utviklingen innenfor mindre, konkrete områder i byen. Til sammen blir dette en planprosess, med flere muligheter for å medvirke underveis.

Derfor bør du medvirke – bli vår rådgiver

Dine innspill er viktige. Vi trenger at du deler din lokalkunnskap og ønsker, og uttrykker din mening om planforslag som er ute på høring. Dine innspill blir en del av kunnskapsgrunnlaget når Plan- og bygningsetaten lager forslag til de overordnede planene, som kommuneplan og områdereguleringer.

Ditt bidrag i planprosessen kan ha virkning på sluttresultatet, men den endelige beslutningen tar politikerne. De vedtar planer og bestemmer hvordan byen skal utvikles. Du har derfor medbestemmelse gjennom kommunevalget, mens du kan medvirke i planer for å gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag.

Hvordan kommer du med innspill?

Alle planforslag skal gi deg en mulighet til å komme med innspill minst to ganger: ved varsling av planoppstart og ved offentlig ettersyn (høring).

Mange planforslag, og særlig store planforslag, legger også til rette for ekstra medvirkningsmuligheter for å sikre at alle berørte blir hørt tidlig i saken. Dette kan være åpne kontordager, ekstra informasjons- og dialogmøter, spørreundersøkelser, verksted eller undersøkelser med fokus på barn og unge, eldre eller andre som behøver ekstra tilrettelegging.

Jo tidligere du engasjerer deg i en planprosess, jo bedre. Da er sjansen større for at dine innspill påvirker planen. Det er spesielt viktig at du sier meningen din når planer er til offentlig ettersyn.

Les mer om når og hvordan du kan medvirke.

Hvem gjør hva i byutviklingen?

Kommunen har ansvar for å planlegge, regulere og veilede offentlige og private utbyggere i hvordan Oslo skal utvikle seg i tråd med politiske målsetninger. Derfor er «vi» som ruster opp og utvikler byen forskjellige offentlige etater, foretak og virksomheter, private eiendomsutviklere og næringsdrivende. Alle planer blir vedtatt av politikerne i bystyret.

Les mer om hvem som lager planer og hva slags planer finnes.