Til innhold
Miljøstatus

Luftkvalitetsstatistikk

Luftkvaliteten i Oslo har blitt betydelig bedre de siste 50 årene. Selv om iverksatte tiltak har ført til bedring av luftkvaliteten, er det likevel fortsatt fare for overskridelser av kravene i forurensningsforskriften, både for svevestøv og nitrogendioksid. Veitrafikk og vedfyring er hovedkilden til luftforurensningen.

Både korttids- og langtidseksponering for nitrogendioksid og svevestøv forverrer allerede eksisterende sykdom. Studier viser i tillegg en sammenheng mellom langtidseksponering for luftforurensning og utvikling av sykdom.

Grenseverdiene i forurensningsforskriften skal sikre et minimumsnivå for luftkvalitet og er juridisk bindende.

Oslo kommune og Statens vegvesen måler luftkvaliteten på disse 12 målestasjonene. Oslo kommune og Statens vegvesen måler luftkvaliteten på disse 12 målestasjonene.

Svevestøv 

Svevestøv er partikler som deles inn etter størrelse, hvorav de viktigste er partikler mindre enn 10 mikrometer (µm), kalt PM10, og partikler mindre enn 2,5 µm, kalt PM2,5. PM2,5 stammer i hovedsak fra forbrenningspartikler (fyring og eksos), mens PM10 i tillegg inneholder partikler som stammer fra veistøv, dvs. støv fra slitasje av både veidekke, bildekk og bremser. Lokalt kan også andre kilder bidra vesentlig til konsentrasjonene av svevestøv, f.eks. svevestøv fra bygg- og anleggsarbeid.

Grenseverdier for svevestøv trådte i kraft 1.1.2005. Det har blitt jobbet målrettet for å tilfredsstille disse grenseverdiene i Oslo ved iverksetting av tiltak for å hindre danning og oppvirvling av veistøv. Tidligere var overholdelse av døgngrenseverdien for PM10 et stort problem, men de siste årene har grenseverdien i hovedsak blitt overholdt.

Nedgangen i svevestøvnivået siden tidlig på 2000-tallet skyldes tiltak for å redusere veistøv, som piggdekkgebyr, miljøfartsgrense og støvdemping av veibanen. De siste årene har nivåene av svevestøv vært ganske stabile. Overskridelser av døgngrenseverdien inntreffer som oftest i tørre perioder i piggdekksesongen og/eller i kalde perioder som følge av vedfyring.

I 2016 ble kravene i lovverket skjerpet. Uten ekstra tiltak mot svevestøv kan det være fare for at de nye grenseverdiene blir brutt langs de mest trafikkerte veiene i år med spesielt tørt vær i piggdekksesongen.

Grenseverdiene stiller kun et minstekrav til luftkvalitet og det vil kunne oppstå helseeffekter også ved konsentrasjoner under grenseverdien. Dette gjelder spesielt svevestøv. Derfor er byrådets mål å holde svevestøvkonsentrasjonene under helsemyndighetenes anbefalinger. Dette krever ytterligere tiltak.

Se statistikk om PM10 – årsgrenseverdi
Se statistikk om PM10 – døgngrenseverdi
Se statistikk om PM2,5 – årsgrenseverdi

 

Grafisk fremstilling PM10 – årsgrenseverdi:
Grafen viser årlig gjennomsnittskonsentrasjon av PM10 (svevestøv mindre enn 10 mikrometer) for de ulike målestasjonene i Oslo. Årsgrenseverdien for PM10 i forurensingsforskriften er 25 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) i gjennomsnitt per år. Målinger merket med (*) har mindre enn 75 % datadekning, eller var ute av drift på det aktuelle tidspunktet, og kan derfor ikke direkte sammenliknes med andre verdier.

Se graf som viser årsgrenseverdien av gjennomsnittskonsentrasjon av PM10 i Oslo (PDF 0,1 MB)


Grafisk fremstilling PM10 – døgngrenseverdi:
Grafen viser antall dager per år med overskridelser av forurensningsforskriftens døgngrenseverdi for PM10 (svevestøv mindre en 10 mikrometer). Døgngrenseverdien for PM10 er 50 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) i gjennomsnitt i løpet av 24 timer, og denne verdien ikke overskrides mer enn 30 døgn per år. Målinger merket med (*) har mindre enn 80 % datadekning, eller var ute av drift på det aktuelle tidspunktet, og kan derfor ikke direkte sammenliknes med andre verdier.

Se graf som viser døgngrenseverdien av gjennomsnittskonsentrasjon av PM10 i Oslo (PDF 0,1 MB)


Grafisk fremstilling PM2,5 – årsgrenseverdi:
Grafen viser årlig gjennomsnittskonsentrasjon av PM2,5 (svevestøv mindre enn 2,5 mikrometer) for de ulike målestasjonene i Oslo. Årsgrenseverdien for PM2,5 i forurensingsforskriften er 15 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) i gjennomsnitt per år.  Målinger merket (*) har mindre enn 75 % datadekning, eller var ute av drift på det aktuelle tidspunktet, og kan derfor ikke direkte sammenliknes med andre verdier.

Se graf som viser årsgrenseverdien av gjennomsnittskonsentrasjon av PM2,5 i Oslo (PDF 0,1 MB)

Nitrogendioksid 

Nitrogendioksid (NO2) er en gass. Hovedkilden til nitrogendioksid i Oslo er eksos, spesielt fra dieselkjøretøy.

Årsgrenseverdi

Målinger viser at årsmiddelnivåene av nitrogendioksid (NO2) har gått ned de siste årene, særlig etter 2013. Dette gjelder både langs sterkt trafikkerte veier og ved målestasjoner som er representative for luftkvaliteten i Oslo generelt. Denne utviklingen ser ut til å ha fortsatt, og i 2018 ble forurensningsforskriftens grenseverdi for årsmiddel av NO2 overholdt ved alle målestasjoner i Oslo for første gang siden 2010 (da grenseverdien trådte i kraft). Imidlertid ligger årsmiddelet av NO2 ved en av målestasjonene svært nær grenseverdien. 

Den registrerte nedgangen skyldes etter all sannsynlighet en kombinasjon av utslippsreduksjoner som følge av en stadig renere kjøretøypark (stadig flere elbiler og moderne lastebiler), og relativt gunstige meteorologiske forhold. I tillegg har det vært noe nedgang i antall passeringer i bomringen siden høsten 2017 (innføring av tids- og miljødifferensierte takster).

Se statistikk om nitrogendioksid – årsgrenseverdi

Grafisk fremstilling:
Grafen viser årlig gjennomsnittskonsentrasjon av nitrogendioksid (NO2) for de ulike målestasjonene i Oslo. Årsgrenseverdien for NO2 i forurensingsforskriften er 40 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) i gjennomsnitt per år. Målinger merket med (*) har mindre enn 75 % datadekning, eller var ute av drift på det aktuelle tidspunktet, og kan derfor ikke direkte sammenliknes med andre verdier.

Se graf som viser årsgrenseverdi for overskridelser av nitrogendioksid etter målestasjon i Oslo (PDF 0,1 MB)


Timegrenseverdi

Antall overskridelser av forurensningsforskriftens timegrenseverdi for NO2 er svært væravhengig og kan variere mye fra år til år og mellom målestasjonene.

Det er tillatt med inntil 18 timer med høyere konsentrasjon enn 200 µg/m3 i løpet av et kalenderår. Overskridelser av timegrenseverdien oppstår som oftest i vinterhalvåret ved kaldt og stabilt vær med lite vind. Under slike forhold kan det dannes temperaturinversjoner der kald luft stenges inne ved bakken og luftforurensningen hoper seg opp.

Se statistikk om nitrogendioksid – timegrenseverdi

Nivåene i Oslo vil fortsette å overskride tillatt grenseverdi hvis ikke ytterligere tiltak for å begrense utslipp iverksettes.

Grafisk fremstilling:
Grafen viser antall timer per år med overskridelser av forurensningsforskriftens timegrenseverdi for NO2. Timegrenseverdien for NO2 er 200 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) i gjennomsnitt over én time og skal ikke overskrides mer enn 18 timer i året.  Oslo har 12 målestasjoner som måler konsentrasjonen av nitrogendioksid. Målinger merket med (*) har mindre enn 80 % datadekning, eller var ute av drift på det aktuelle tidspunktet, og kan derfor ikke direkte sammenliknes med andre verdier.

Se graf som viser timegrenseverdi for overskridelser av nitrogendioksid etter målestasjon i Oslo (PDF 0,1 MB)


Les om hvordan vi gjør luftkvaliteten i Oslo bedre.

Ozon 

Ozonnivåene i Oslo er generelt lave.                              

Med ozon (O3) menes her bakkenær ozon. Hovedkilden er langtransportert forurensning fra kontinentet. Det er ikke tillatt å ha mer enn 25 dager i året hvor gjennomsnittlige ozonnivåer er høyere enn 120 µg/m3 i løpet av en 8-timersperiode på dagen, i gjennomsnitt over tre år.

Forurensningsforskriftens krav til 8-timersmiddelverdi for ozon overskrides ikke i Oslo.

Se statistikk om 8-timersmiddelverdi for ozon


Grafisk fremstilling:
Grafen viser antall dager med overskridelser av Ozon (O3) konsentrasjoner over 120 µg/m3 (målt over en 8 timers periode), og skal ikke overskrides mer enn 25 dager i året. Målinger merket med (*) har mindre enn 80 % datadekning, eller var ute av drift på det aktuelle tidspunktet, og kan derfor ikke direkte sammenliknes med andre verdier.

Se graf som viser antall dager med overskridelser av Ozon etter målestasjon i Oslo (PDF 0,1 MB)

Lenker

Luftkvaliteten akkurat nå, daglig varsel, dieselforbud og datokjøring