Ulvenveien - tilrettelegging for syklende og gående

Hva planlegger vi å gjøre?

Forslaget innbærer å etablere sykkelfelt på begge sider av veien mellom Standardveien og Persveien, og på sørgående side av veien fra Persveien til Østre Aker kirke.

Når gjennomføres tiltakene?

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene tidligst 2021. Det er sendt ut nærinfo til beboere som bor i nærheten av gata med mulighet for å uttale seg.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Sykkelfelt i Ulvenveien vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil også redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående.

Den aktuelle strekningen inngår i det fremtidige sykkelveinettet i Oslo og er en viktig forbindelse mellom Økern og Teisen. Sykkelfeltene kobles sammen med de nye sykkelfeltene i Ulvenveien i nord, og på sykkelveien langs E6 i sør.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post