Midlertidige bylivstiltak i gata Grønland

Fra juli til oktober vil Kirkegata og gata Grønland bli midlertidige bylivsgater for å gi en smakebit på hva et fremtidig gateareal kan brukes til med mer plass til mennesker, opphold og grønt.

8. juli åpnes gata Grønland som bylivsgate, ombygget og tilrettelagt for mer aktivitet i byrommet. Det legges til rette for mer plass til både salg og uteservering for private aktører, i tillegg til ikke-kommersielt opphold og økt gangareal. Arealet ved Grønland torg får små skoger med oppholdsmuligheter. 

Hva skal vi gjøre i gata Grønland?

Vi setter ut trær og planter langs torget og gata, og lager plass til uteserveringer og varehandel. Bjørketrær og rognetrær vil få selskap av spiselige planter som oregano, mynte, salvie og amerikanske blåbær. Innbyggere og aktører i nærmiljøet inviteres til å ta i bruk gatearealet. 

Biltrafikken vil bli vesentlig redusert i området. På strekningen Lakkegata til Motzfeldts gate vil det bli innført enveiskjøring i østgående retning, og bilkjøring blir forbudt på strekningen Motzfeldts gate til Tøyenbekken.  Det blir derfor nødvendig å snu kjøreretningen i Motzfeldts gate, Breigata og Lakkegata.     

Sykkelfeltet på sørsiden av gaten, i østgående retning, blir fjernet, men syklistene kan sykle i veibanen. Arealet som utgjør dagens sykkelfelt på nordsiden av gaten, i vestgående retning, vil brukes til ulike typer bylivstiltak, og det skal derfor etableres et nytt sykkelfelt lenger inn i gata.    

Taxiholdeplassen ved Grønlands torg flyttes 60 meter vestover i gata. Dagens HC-parkering på nordsiden flyttes sammen med de etablerte HC-parkeringene på sørsiden av gata. 

Illustrasjon av midlertidige bylivstiltak i gata GrønlandIllustrasjon av midlertidige bylivstiltak i gata Grønland
Illustrasjon: SLA/Fragment

Hva skjer når?

Prøveprosjektet skal i utgangspunktet vare fra starten av juli til 15. oktober 2022, når vinterdriften av gatene starter opp. Den midlertidige byggetillatelsen gjelder for to år. Dette gjør at vi kan gjenopprette tiltaket neste sommer hvis evalueringen tilsier det. Målet er at alt av materialer og vegetasjon skal gjenbrukes i andre prosjekter i byen etter at prøveprosjektet er gjennomført. 

Kart over omkjøringsruter på GrønlandKart over omkjøringsruter på Grønland

Hvorfor lager vi bylivsgate i gata Grønland?

I byrådssak 284/11 vedrørende Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum ble det vedtatt at gågatenettet i Oslo sentrum skulle utvides med bl.a. gata Grønland fra Brugata til Tøyenbekken. Gata Grønland skulle etableres som miljøgate med god sykkelfremkommelighet og gode forhold for fotgjengere. I Tiltaksplan 2022 for Bilfritt byliv er det ønske om å etablere midlertidig bylivsgate i deler av gata Grønland med sikte på å etablere flere sitteplasser og mer beplantning.   

Bynatur er konstruert natur i byen, laget for å løse menneskeskapte utfordringer. Den midlertidige bylivsmøbleringen i gata Grønland med trær og frodig bynatur tar i bruk naturens egne økosystemtjenester. Den skaper en ny sanselig opplevelse og legger til rette for økt opphold i et område som vanligvis er trafikkert av biler. Men den er ikke natur. Bynatur er resultatet av en bevisst designhandling, og dens suksess måles på om den gjør byene våre mer levevennlige – så alle artene i den kan overleve, og så vi har noe å leve for. 

Hvem er ansvarlig for prosjektet?

Prosjektet gjennomføres som en del av Program for bilfritt byliv. Bymiljøetaten har ansvaret for geografisk avgrensing av tiltakene, sikring av mobilitetsbehov, trafikale konsekvenser og skilting. Plan- og bygningsetaten ved Bykuben har ansvar for bygging av de fysiske tiltakene, aktivisering og medvirkning i gata. SLA, Fragment og Sweco har vært samarbeidspartnere og leverandører i prosjektet. 

Kontaktinformasjon

Bykuben

E-post

Bymiljøetaten

E-post