Til innhold

Tilrettelegging og fritak av eksamen

Sjekk når og hvor du skal ha eksamen og hva du må ha med deg.

Tilrettelegging du kan søke om

 • Utvidet tid
 • Opplesing av eksamensoppgaven
 • Forstørret skrift på eksamensoppgaven
 • Ekstra belysning
 • Skjermet eksamensplass
 • Skrivehjelp ved skriftlig eksamen
 • Eventuelt andre liknende tiltak

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Privatister med behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, kan søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen. Du må dokumentere behovet for tilrettelegging ved å sende inn uttalelse fra sakkyndig instans. Den sakkyndige uttalelsen må dokumentere/anbefale tilretteleggingstiltaket det søkes om, men må ikke være av nyere dato ved kroniske lidelser. 

Tilrettelegging skal ikke være så omfattende at du får fordeler framfor andre som ikke har tilrettelegging i faget eller at du ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget.

Manglende norskkunnskaper gir ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Tilrettelegginger 

Utvidet tid

 • Muntlig og muntlig-praktisk eksamen: 10 minutter utvidet tid i forberedelsedelen.
 • Skriftlig eksamen: 1 time utvidet tid på 5 timers eksamen, 45 minutter på 4 timers eksamen. På 2-delt eksamen fordeles den utvidede tiden forholdsmessig etter varigheten på del 1 og del 2.

Opplesing av eksamensoppgaven

 • Eksamensoppgaven leses høyt uten at ord og utrykk blir forklart. Du kan få oppgaven opplest flere ganger under eksamen. 

Forstørret skrift på eksamensoppgaven

 • Eksamensoppgavens skrift forstørres.

Ekstra belysning

 • Du må ta med deg egen leselampe.

Skjermet eksamensplass

 • Muntlig og muntlig-praktisk eksamen: skjermet rom under forberedelsedelen.
 • Skriftlig eksamen: skjermet plass i eksamenslokalet.

Skrivehjelp ved skriftlig eksamen

 • En person skriver på datamaskin det du dikterer. Du godkjenner teksten før levering av besvarelsen.

Eventuelt andre liknende tiltak

 • Privatistkontoret innvilger dokumenterte behov for tilrettelegging så langt råd er.
 • Tilrettelegging ved endring av eksamensform kan innvilges i særskilte tilfeller og er kun mulig i fag der kompetansemålene og eksamensformen ikke krever spesifikke skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter. Norsk, språkfag og naturfag er eksempler på fag der endring av eksamensform ikke er mulig. Det settes spesielle krav til den sakkyndige uttalelsen for at endring av eksamensform kan innvilges.

Søknadsfrist

 • 15. september (høst)
 • 1. februar (vår)

Dersom det oppstår behov for å tilrettelegge etter søknadsfristen må den sakkyndige uttalelsen dokumentere at behovet er oppstått etter fristen.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema for særskilt tilrettelegging av privatisteksamen i Oslo. Du må søke på nytt hvert semester.
 2. Du må ha meldt deg opp og betalt fagene på PrivatistWeb innen oppmeldingsfristen for at søknaden om tilrettelegging skal behandles.
 3. Når søknadsskjemaet er sendt inn, mottar du på e-post kopi av søknad og omslagsark for innsending av sakkyndig uttalelse. 
 4. Sakkyndig uttalelse som anbefaler tilretteleggingen du søker om, må sendes per post sammen med omslagsarket innen søknadsfristen til: Privatistkontoret i Oslo, Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO.

Du vil få svar innen fire uker etter søknadsfrist.

Ta kontakt med Privatistkontoret i god tid før søknadsfristen hvis du er usikker på hva som kreves med hensyn til sakkyndig uttalelse.

OBS: Bruk av egen datamaskin er tillatt i alle fag der alle hjelpemidler er tillatt. Fag med begrensede hjelpemidler er beskrevet på PrivatistWeb i merknadsfeltet for faget.

Fritak

Hvem har rett til fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål, skriftlig?

 • Dersom du har vitnemål/kompetansebevis fra grunnskolen/videregående skole som viser at du har hatt fritak tidligere, trenger du ikke melde deg opp til eksamen i skriftlig sidemål. Dokumentasjon sendes til skolen som skal utstede vitnemål/kompetansebevis.
 • Dersom du har bostedsattest som viser at du ikke har gått på grunnskole i Norge, trenger du ikke melde deg opp til eksamen i skriftlig sidemål. Bostedsattesten sendes til skolen som skal utstede vitnemål/kompetansebevis.
 • Dersom du ikke har vedtak om fritak fra tidligere og skal ta eksamen i norsk, må du henvende deg til den skolen eller fylkeskommunen som skal utstede vitnemålet ditt.
  Jjf. Forskrift til opplæringslova § 3-22:
  Berre den skolen eller fylkeskommunen som kan skrive ut vitnemål for den det gjeld, jf. § 3-42, kan gjere enkeltvedtak om fritak frå vurdering i skriftleg sidemål etter denne paragrafen:
  • For privatister som tidligere har fått vitnemål som elev, skal skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet, også skrive ut det nye vitnemålet til privatisten og behandle søknaden om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål..
  • For privatister som ikke tidligere har oppfylt krava til vitnemål, er det den fylkeskommunen der privatisten sist fikk standpunktkarakter i et fag, som skal skrive ut vitnemålet og behandle søknaden om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål.
  • Privatister som ikke tidligere har fått standpunktkarakter i videregående opplæring, eller sist fikk standpunktkarakter i et fag i en skole godkjent etter privatskolelova, skal den fylkeskommunen der vedkommende er bosatt, skrive ut vitnemålet og behandle søknaden om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål.

Merk at innvilget fritak gir rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, ikke fra å lese og forstå tekster på sidemålet.

Hvem har rett til fritak i kroppsøving?

Elever som ikke kan følge opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagt opplæring så langt dette er mulig for eleven. Elever kan få fritak fra vurdering med karakter i faget når den tilrettelagte opplæringa eleven får, ikke kan vurderes med karakter.

Privatister kan søke om særskilt tilrettelegging av eksamen. Det er ikke mulig å tilrettelegge slik at eksamen ikke inneholder en praktisk del.

Fritak fra kroppsøvingsfaget for privatister innvilges bare når det er dokumentert og begrunnet fra sakkyndig instans at enhver tilrettelegging av den praktiske delen ikke er mulig, og at enhver praktisk øvelse vil være skadelig for privatisten.

Annen viktig informasjon

Kontakt privatistkontoret


Privatistkontoret

Telefon: 23 05 10 12
E-post:

Besøksadresse
Strømsveien 102, 0663 OSLO

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO