Eiendomsskatt

Mener du boligverdien er feil?

Hvis du mener boligverdien fra Skatteetaten er feil, kan du selv endre dette ved å endre skattemeldingen. Dette gjør du ved å sende en endringsmelding til skatteetaten

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du klager på boligverdien. Endrer Skatteetaten boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten.

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil?

Du kan klage på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt til kommunen ved å levere klage på eiendommen via MinSide.

Gå til Min Side

Hvis du ikke har anledning til å klage via Min side, må du sende en skriftlig klage til Eiendomsskattekontoret

Klagen må inneholde

  • eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen) 
  • det som er feil i eiendomsskatten for eiendommen

Frist for å klage til kommunen

Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten eller den dagen eiendomsskatteseddelen din ble sendt. Det betyr at fristen for å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt er senest 11. april. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om du har sendt inn en klage.

Klage etter fristen

Klager innsendt etter 11. april kan bli avvist. Etter fristen er det et vilkår at klageren ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Oppfyller du vilkårene for å klage etter fristen, må du sende en skriftlig klage til Eiendomsskattekontoret.

Klagen må inneholde

  • eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen) 
  • det som er feil i eiendomsskatten for eiendommen

Har du betalingsvansker?

Du kan søke om betalingsutsettelse på fakturaen i inntil tre måneder, eller ta kontakt med Innkrevingsetaten, Avdeling for kommunale avgifter, for å finne andre løsninger.

Les mer om faktura, forfallsdatoer, betalingsvansker og ettergivelse.

Relevante lenker