Til innhold

Tilskudd til integrering og mangfold

Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 2019

Frist for å søke

20. august 2018.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering og mangfold. Oslo kommune ønsker at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad, hvor alle skal ha like muligheter. 

Utlysningen gjelder tildeling av tilskudd på 100 000 kroner eller mer til store tiltak og prosjekter og til drift av store organisasjoner/sentra.

 • Det tas forbehold om bystyrets vedtak om å videreføre tilskuddsordningen i budsjettet for 2019.

Tilskudd under 100 000 kroner til mindre omfattende aktiviteter og tiltak blir utlyst i 2019, med forbehold om bystyrets vedtak om å videreføre tilskuddsordningen i budsjettet for 2019.

Hvem kan søke om støtte til tiltak/prosjekter?

 • Frivillige organisasjoner i Oslo.
 • Virksomheter som står bak aktiviteter med et ideelt samfunnsmessig formål, og som samarbeider med Oslo kommune.
 • Alle søkere må ha organisasjonsnummer. 

Kriterier og prioriteringer

 • Det gis støtte til større prosjekter, det vil si prosjekter som er langvarige og/eller har et stort aktivitetsnivå og når ut til et betydelig antall personer.
 • Prosjektet må gjennomføres i Oslo i 2019 og involvere frivillighet. 
 • Prosjekter som involverer flere etniske/nasjonale grupper og samarbeid prioriteres.

Prioriterte områder:

A: Skole og utdanning: Aktiviteter som motiverer barn og ungdom med minoritetsbakgrunn til skole og utdanning, og foreldre til å engasjere seg for barnas utdanning.

B: Økt samfunnsdeltakelse: Aktiviteter som gir deltakerne økt kunnskap om det norske samfunnet, og som gjør dem i stand til å greie seg bedre og mer selvstendig i samfunnet.

C: Jobb: Aktiviteter som kan bidra til nettverksbygging, til at kompetansen i minoritetsbefolkningen blir mer synlig for bedrifter og arbeidsgivere og til økt deltakelse i arbeidslivet blant personer med minoritetsbakgrunn.

D: OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle: Aktiviteter som motarbeider rasisme, fordommer og diskriminering og som fremmer likestilling, likeverd og interkulturelle relasjoner og styrker mangfoldskompetansen i samfunnet.

Det gis ikke tilskudd til:

 • enkeltstående arrangementer som konferanser, seminarer/seminarrekker og kulturarrangementer
 • morsmålsundervisning
 • leksehjelp
 • tiltak med et kommersielt formål 
 • feiring av nasjonaldager eller religiøse høytider
 • reise- og oppholdsutgifter prioriteres i hovedsak ikke

Hvem kan søke om støtte til drift?

Store organisasjoner og sentra:
 • som har integrering og mangfold som hovedarbeidsområde 
 • som jobber byomfattende og har aktiviteter/virksomhet gjennom hele året
 • som fremmer interkulturelle relasjoner og arbeider for dialog, samhandling og gjensidig forståelse mellom mennesker med ulik bakgrunn og forutsetninger
 • som kan vise til vedvarende innsats på ett eller flere av områdene A-D beskrevet ovenfor

Krav til rapportering

Rapport og regnskap for bruken av midlene må leveres så snart som mulig, og senest 1. februar året etter tildelingen. For organisasjoner som mottar støtte til drift må det leveres årsregnskap og årsrapport. Regnskapet må være revidert av autorisert revisor.

For mottakere av tilskudd i 2018: Her finner dere skjema for rapportering og skjema for regnskap.

Tidligere tildelinger

Kontaktinformasjon

Enhet for mangfold og integrering
Bodil Fremstad
E-post: bodil.fremstad@bga.oslo.kommune.no
Telefon: 23 42 27 30
Mobil: 415 87 122

Slik søker du tilskudd til integrering og mangfold

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Alle søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad og eventuelt skjema over manglende informasjon eller dokumentasjon med kort svarfrist. 

 • 2Søknadene behandles

  Søknadene behandles i Enhet for mangfold og integrering (EMI). Tilskudd fordeles etter en skjønnsmessig vurdering.

 • 3Politisk behandling

  EMI sender innstilling til Byråd for eldre, helse og arbeid. Byrådets innstilling blir behandlet i bystyrets organer og vedtas som del av budsjett for 2019 i desember.