Til innhold

Hovinbyen

Hovinbyen

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde.

Fakta om Hovinbyen

  • Hovinbyen er pekt ut som Oslos største byutviklingsområde
  • Kan gi plass til 27 000-40 000 nye boliger og 50-100 000 arbeidsplasser
  • Består av mange delområder, med ulik identitet
  • Har en tidshorisont på 30-50 år

Hovinbyen har potensial i å binde sammen indre by og Groruddalen. Samtidig skal Hovinbyen være selvforsynt med butikker, serveringssteder og servicetilbud, og fungere godt som et byområde i seg selv.

Hvor ligger Hovinbyen?

Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2 og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst.

Hvorfor lager vi en plan for Hovinbyen?

Det er forventet en sterk befolkningsvekst i Oslo fram mot 2030. Dette skaper både muligheter og utfordringer for framtidig byutvikling. Hovinbyen er pekt ut som et av de viktigste arealgrepene og satsingsområdene i kommuneplanen.

Hovinbyen har høyt nærings- og boligutviklingspotensial og strategisk beliggenhet i randsonen av indre by. Hovinbyen består av flere delområder med ulik identitet, rolle og transformasjonspotensial. 

Kollektivknutepunktene Økern, Helsfyr, Bryn og Breivoll ligger i Hovinbyen og skal videreutvikles og forsterkes som viktige regionale kollektivknutepunkt for Oslo.

Strategisk plan for Hovinbyen

I 2016 utarbeidet Plan- og bygningsetaten et forslag til en «Strategisk plan for Hovinbyen». 

Den strategiske planen for Hovinbyen skal gi rammer for den fysiske og miljømessige utvikling de neste tiårene. Planen viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra et område preget av store lager- og industriarealer, til å bli et attraktivt byområde med mange nye boliger og arbeidsplasser.

Strategisk plan er til politisk behandling. Den er ikke juridisk bindende, men skal gi rammer for den fysiske og miljømessige utviklingen de neste årene. I tillegg til strategien inneholder planen også to planprogram, et for Helsfyr og et for deler av Ulvenområdet. 

Planens tre mål for Hovinbyen

  • Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart bytuvidelse
  • Hovinbyen skal ha et mangfold av attraktive byområder som er tett sammenvevd med hverandre og resten av byen
  • Gange, sykkel og kollektiv skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på

Når er Hovinbyen ferdig?

Prosjektet har et femtiårsperspektiv.

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Kundesenteret

Vahls gate 1, 0187 Oslo

Telefon
23 40 10 00

E-post

Les mer om Hovinbyen

Strategisk plan

Oversikt over overordnede planer for delområder i Hovinbyen

Åpent møte 15. februar 2016

Oppstart planarbeid

Hovinbyen i ByplanOslo

URBACT i Hovinbyen

Pågående prosjekter i området

Følg oss