Til innhold

Fornebubanen

Fornebubanen

Fornebubanen er den største T-baneutbygging i nyere tid. Etaten Fornebubanen skal på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune sørge for at den nye T-banen blir realisert.  

Kort om Fornebubanen

 • Fornebubanen er T-banestrekning fra Fornebu til Majorstuen, som knytter Fornebu-området i Bærum til Oslos T-banenettverk.
 • Strekningen er på ca. 8 kilometer.
 • Det skal bygges seks nye T-banestasjoner langs traséen.
 • Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter.

Hva er Fornebubanen?

Osloregionen er forventet å vokse kraftig i årene som kommer. På Fornebu er det planlagt en omfattende bolig- og næringsutvikling, noe som vil skape flere tusen nye arbeidsplasser. God mobilitet mellom boliger og arbeidsplasser er av stor samfunnsmessig betydning.

Den nye T-banestrekningen skal gå fra Fornebu til Majorstuen. Banen skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Den nye T-banen vil blant annet bidra til å:  

 • Sørge for en effektiv og god kommunikasjonsløsning for beboere i hele Osloregionen.
 • Redusere belastningen på overflatenettet i Oslo og Bærum.
 • Redusere fremtidig trafikkvekst.
 • Legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling langs traséen. 

Hvor lang blir reisetiden?

Reisetiden blir ca. 12 minutter fra Fornebu til Majorstuen. 

Hva skjer når?

 • Reguleringsplanen for banen er ferdig behandlet i Bærum kommune. Reguleringsplanen for Oslo-parsellen ble vedtatt av bystyret i Oslo 30. januar 2018.
 • Det jobbes med et forprosjekt for Fornebubanen, som skal være ferdig medio 2018. Deretter skal prosjektet kvalitetssikres. 
 • Byggestart på Fornebubanen vil tidligst skje i 2019. 
 • Byggetiden på traséen er anslått til fem-seks år. Byggestart kan først skje når forprosjektet for Fornebubanen er endelig godkjent og kvalitetssikret.

Hvor kommer Fornebubanen?

Følgende T-banestasjoner skal bygges i Bærum og Oslo: Fornebu senter, Flytårnet, Arena, Lysaker, Vækerø, Skøyen – før banen kobles på Majorstuen. 

(Punktene i kartet under er antatte stoppesteder, plasseringene av dem er omtrentlige. Se også bildene øverst på siden.)

Hvorfor bygger vi Fornebubanen?

Fornebubanen er viktig for Osloregionens fremtidige vekst. Den skal sørge for en effektiv kommunikasjonsløsning for beboere i hele regionen.

På Fornebu er det planlagt tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser. For å redusere trafikken på veinettet er det avgjørende med et godt kollektivtilbud. Det skal også legges til rette for byutvikling langs traséen. 

Støy i byggeperioden

Det må påregnes noe støy under selve byggeperioden. Naboer og andre berørte parter vil bli varslet og holdt orientert under utbyggingsfasen.  

Kapasitet

Et 6-vogns T-banetog med 8 avganger i timen kan frakte opptil 8000 mennesker per time. Fornebubanen vil ha en kraftig positiv effekt på vei- og trafikkforholdene i området. 
 
På Fornebu planlegges det opp mot 20 000 nye arbeidsplasser. I kommunedelplanen for Bærum kommune er det foreslått å bygge mellom 9000–11 000 boliger på Fornebu, i tillegg til nye næringsarealer. 

Trasé

T-banetraséen skal gå i tunell fra Fornebu til Majorstuen. I Bærum starter banen ved Fornebu senter, og har deretter to stasjoner på Fornebulandet før Lysaker stasjon. Strekningen i Bærum er 3,1 km lang. Etter Lysaker går banen inn i Oslo, og får stasjon ved Vækerø og Skøyen. Ved Majorstuen føres Fornebubanen inn på dagens T-banenett, slik at togene kan fortsette mot sentrum i det eksisterende T-banesystemet.

Finansiering

Et presist kostnadsanslag vil foreligge etter at forprosjektet er godkjent og kvalitetssikret. Etter planen legges det opp til statlig finansiering på 50 prosent, i tillegg til bymiljøavtaler, Oslopakke 3-midler og grunneierbidrag. Det er Akershus fylkeskommune sammen med Oslo kommune som er ansvarlige for å sikre finansiering av Fornebubanen.
 

Hvem er ansvarlig?

Fornebubanen ble opprettet som en egen etat i januar 2017. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Kontakt Fornebubanen

Direktør/etatssjef

Irene Måsøval

E-post

Prosjektleder

Ingeborg Krigsvoll

Telefon
21 80 21 80

E-post

Kommunikasjonsansvarlig

Espen Tjersland

Mobilnummer
913 84 213

E-post

Dokumenter og lenker