Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Fornebubanen

Fornebubanen

Fornebubanen er den største T-baneutbygging i nyere tid. Etaten Fornebubanen skal på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune sørge for at den nye T-banen blir realisert.  

Kort om Fornebubanen

 • Fornebubanen er T-banestrekning fra Fornebu til Majorstuen, som knytter Fornebu-området i Bærum til Oslos T-banenettverk.
 • Strekningen er på ca. 8 kilometer.
 • Det skal bygges seks nye T-banestasjoner langs traséen.
 • Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter.

Hva er Fornebubanen?

Osloregionen er forventet å vokse kraftig i årene som kommer. På Fornebu er det planlagt en omfattende bolig- og næringsutvikling, noe som vil skape flere tusen nye arbeidsplasser. God mobilitet mellom boliger og arbeidsplasser er av stor samfunnsmessig betydning.

Den nye T-banestrekningen skal gå fra Fornebu til Majorstuen. Banen skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Den nye T-banen vil blant annet bidra til å:  

 • Sørge for en effektiv og god kommunikasjonsløsning for beboere i hele Osloregionen.
 • Redusere belastningen på overflatenettet i Oslo og Bærum.
 • Redusere fremtidig trafikkvekst.
 • Legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling langs traséen. 

Hvor lang blir reisetiden?

Reisetiden blir cirka tolv minutter fra Fornebu til Majorstuen. 

Hva skjer når?

 • Byggestart for Fornebubanen skal skje i mars 2020. Da starter forberedende grunnarbeider på Koksa, på Fornebu.
 • Byggetiden er anslått til om lag seks år. Banen er beregnet å stå klar for åpning i 2026/2027.
 • Reguleringsplanen for Oslo-parsellen ble vedtatt av bystyret i Oslo 30. januar 2018. Reguleringsplanen for den øvrige delen av banen ble ferdig behandlet i Bærum kommune i 2015. 
 • Forprosjekt og styringsdokument for Fornebubanen er nå ferdig utarbeidet, og prosjektet har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring ("KS2").

Støy i byggeperioden

Det må regnes med noe støy under selve byggeperioden. Naboer og andre berørte parter vil bli varslet og holdt orientert under utbyggingsfasen.  

Hvor kommer Fornebubanen?

T-banetraséen skal gå i tunell fra Fornebu til Majorstuen. I Bærum starter banen ved Fornebu senter, og har deretter to stasjoner på Fornebulandet før Lysaker stasjon. Strekningen i Bærum er 3,1 km lang. Etter Lysaker går banen inn i Oslo, og får stasjon ved Vækerø og Skøyen. Ved Majorstuen føres Fornebubanen inn på dagens T-banenett, slik at togene kan fortsette mot sentrum i det eksisterende T-banesystemet.
Det skal bygges i alt seks nye stasjoner langs traséen:

Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten (tidligere Arena), Lysaker, Vækerø og Skøyen – før banen kobles til den eksisterende stasjonen på Majorstuen.  

Punktene i kartet under er antatte stoppesteder, plasseringene av dem er omtrentlige. Du kan også se traséen i bildene øverst på siden.

Hvorfor bygger vi Fornebubanen?

Fornebubanen er viktig for Osloregionens fremtidige vekst. Den skal sørge for en effektiv kommunikasjonsløsning for beboere i hele regionen.

På Fornebu er det planlagt tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser. For å redusere trafikken på veinettet er det avgjørende med et godt kollektivtilbud. Det skal også legges til rette for byutvikling langs traséen. 

Kapasitet

Et 6-vogns T-banetog med 8 avganger i timen kan frakte opptil 8000 mennesker per time. Fornebubanen vil ha en kraftig positiv effekt på vei- og trafikkforholdene i området. 
På Fornebu planlegges det opp mot 20 000 nye arbeidsplasser. I kommunedelplanen for Bærum kommune er det foreslått å bygge mellom 9000–11 000 boliger på Fornebu, i tillegg til nye næringsarealer. 

 

Kostnad og finansiering

 • Byggekostnadene for Fornebubanen er estimert til drøyt 16 milliarder kroner. Dette tallet fremkommer i en ekstern kvalitetssikringsrapport (KS2) av prosjektet.
 • Etter planen legges det opp til statlig finansiering på 50 prosent, i tillegg til bymiljøavtaler, Oslopakke 3-midler og grunneierbidrag. Det er Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som er ansvarlige for å sikre finansiering av Fornebubanen.
 • Oslo kommune og Akershus fylkeskommune skal fatte en endelig investeringsbeslutning om Fornebubanen medio 2019.

Hvem er ansvarlig?

Fornebubanen ble opprettet som en egen etat i januar 2017. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Kontakt Fornebubanen

Direktør/etatssjef

Irene Måsøval

E-post

Prosjektleder

Ingeborg Krigsvoll

Telefon
21 80 21 80

E-post

Kommunikasjonsansvarlig

Line Fredriksen

Mobilnummer
913 62 254

E-post

Dokumenter og lenker