Rev i Oslo

Her finner du informasjon og råd om rev i Oslo.

Om reven

  • Rødreven er en naturlig hjemmehørende art i Oslo.
  • Revebestanden i byen er forholdsvis liten.
  • Reven er meget tilpasningsdyktig, og trives derfor godt også i urbane strøk.
  • Reven spiser mest smågnagere, insekter, frukt, bær, åtsler, egg og fugler, og også matavfall fra mennesker.

Er reven farlig for mennesker?

Reven utgjør ingen trussel for verken barn eller voksne. Som med andre dyr kan man imidlertid ikke gi noen garantier for hvordan en rev vil reagere i en gitt situasjon.

Man bør derfor ikke oppsøke nærkontakt med rever. De bør få være ville og beholde mest mulig av sin naturlige skyhet overfor mennesker.

Hva med husdyr?

Det er uvanlig at rev tar katter eller små hunder, men det kan skje. Katter er ofte svært territorielle og vil kunne terge reven. I en konfrontasjon vil reven i sjeldne tilfeller kunne ta livet av katten, men de tar ikke katter i hovedsak for å spise dem. Biltrafikk er en langt større risiko for utekatter enn reven.

Høner og kaniner som er ute i områder der det er rev må sikres godt, særlig om natten.

Nærgående rev

Bymiljøetaten har de siste par årene fått henvendelser om rever som oppleves som nærgående, spesielt på Malmøya, Ormøya og Ulvøya.

Årsaken til denne atferden er sannsynligvis at noen individer har blitt matet av mennesker over lengre tid. Mating gjør at reven mister litt av sin naturlige skyhet overfor mennesker. Så lenge matingen pågår, vil revene oppholde seg i området.

Vi fraråder mating i bebyggelsen

Mating av rev bør unngås, både av hensyn til revenes beste og av hensyn til naboer som ikke er så glade for møter med nærgående rever.

Det er også viktig med god avfallshåndtering, slik at revene ikke finner annen mat nær boliger.

Hva gjør kommunen med nærgående rever?

Bymiljøetaten har fått flere forespørsler om flytting eller avlivning av rever som er nærgående. Dette er generelt ikke en kommunal oppgave. Vi kan ikke se at disse dyrene utgjør noen reell fare eller at de forårsaker skader av vesentlig økonomisk betydning.

Avliving kan være aktuelt i tilfeller der et dyr er skadet/sykt og lider. Her kan du melde fra om du ser syke rever.

Å fange og flytte ville dyr krever dispensasjon fra Miljødirektoratet og anses ikke som aktuelt i saker som dette.

Det avlives enkelte år rev som har kommet seg ut på sjøfuglreservatene i fjorden, blant annet på Bleikøykalven. En rev i en slik koloni kan ødelegge alle sjøfuglenes hekkeforsøk ved å ta egg og unger. Avliving i slike tilfeller er det i hovedsak Statens naturoppsyn som gjennomfører. På Malmøya, Ormøya og Ulvøya er det svært få hekkende sjøfugler. Dette på grunn av mye forstyrrelser fra mennesker og ikke minst på grunn av at egg, unger og rugende fugler på bakken blir tatt av løse katter og hunder.

Enkelte beboere er bekymret for at revene spiser opp piggsvinene på øyene. Det er imidlertid sjelden at rev tar piggsvin, så det er ingen grunn til bekymring om dette.