Grønne tak og fasader

Flere grønne tak og fasader bidrar til at naturen får mer plass i byen vår, og at den settes bedre i stand til å møte en framtid med et varmere, våtere klima med mer styrtregn.

Hva er grønne tak og fasader?

Grønne tak omfatter både tynne og tykke vekstlag for variert beplantning og frodighet. Blågrønne tak er tak som har en særlig evne til å håndtere overvann.

Grønne fasader kan komme i ulike varianter. Vegetasjonen kan kle veggen fra vekstlag på bakken, fra tak eller ved bruk av modulsystemer. Frittstående vegger og andre tilnærmet vertikale bygningsanlegg, som støyskjermer og støttemurer, er flater som kan egne seg for vegetasjon.

Handlingsplan for grønne tak og fasader

Som en oppfølging av strategien utarbeider Plan- og bygningsetaten en handlingsplan for grønne tak og fasader. Handlingsplanen skal beskrive hvordan Oslo kommune skal bidra til at det etableres flere grønne tak og fasader i byen vår.

Det kom mange innspill og idéer til en handlingsplan i arbeidet med strategien, som er tatt med videre i møter med bransjeaktører, kommunale aktører, kunnskapsmiljø og interesseorganisasjoner høsten og vinteren 2022.

Forslag til handlingsplan går ut på en begrenset høring i januar, og sendes etter planen til politisk behandling i mars 2023.

Strategi for grønne tak og fasader

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet Oslo kommunes strategi for grønne tak og fasader. Strategien ble behandlet av bystyret 25. mai 2022.

Strategien skal tilrettelegge for flere grønne tak og fasader i Oslo. Dette gjør vi for å følge opp FNs bærekraftsmål og kommuneplanens mål om at byen skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I tillegg vil vi stimulere til å skape nye attraktive møteplasser og kombinere vegetasjon og lokal energiproduksjon.

Vi er opptatt av både små og store grønne tiltak på tak, fasader og andre egnede bygningsanlegg. Summen av mange små tiltak vil også kunne ha stor verdi for byen.

Les strategien om grønne tak og fasader

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om grønne tak og fasader.

Fagansvarlig: Tore Mauseth, Plan- og bygningsetaten:

Prosjektmedarbeider Kristian Ophaug-Vea, Plan- og bygningsetaten: