Søk om TT-kort

Søk om TT-kort

TT-kort er et tilbud til deg som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke ordinær kollektivtransport på egenhånd. 

Hva kan du få?

Tjenesten gir deg et bestemt antall reiser med drosje eller spesialbil i Oslo. 

Antall reiser i 2020

 • 150 enkeltreiser

I tillegg kan du søke om

 • Tilrettelegging med spesialbil.
 • Tilrettelegging med fast sjåførgruppe.
 • Fast transport til spesialbarnehage, aktivitetsskole, videregående skole, varig tilrettelagt arbeid, dagsenter, avlastning.
 • Bruke TT-kortet til fritidsreiser til Viken ved sterke sosial- eller helsemessige grunner. Dette innvilges kun i spesielle tilfeller og kun i kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og tidligere Oppegård.

Krav til søker

Du må oppfylle alle kravene nedenfor.

 • Du er ute av stand til å benytte T-bane, trikk eller buss på egenhånd, eller ta deg frem til holdeplass.
 • Du har en nedsatt funksjonsevne som antas å vare lenger enn to år.
 • Du er seks år eller eldre. Barn under seks år kan innvilges reiserett til spesialbarnehage eller avlastning med TT.
 • Du er folkeregistrert i Oslo.

Du må sende portrettfoto som tydelig viser ansiktet ditt. Dette er ikke et krav for å søke, men et krav for å få tilsendt TT-kort. Foto kan sendes per post sammen med søknaden, eller per e-post til din bydel. 

Forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune.

Hva koster det?

Slik søker du om TT-kort

 1. 1Søknaden må inneholde
  • Signert søknad om TT-kort.
  • Utfylt legeerklæring for TT-kort.
  • For synshemmet kreves dokumentasjon fra øyelege med WHOs kategorier.
  • Ved psykiske plager kreves dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten.
  • Ved nedsatt lungekapasitet må resultat av spirometriundersøkelse med FEV1 i % legges ved.
  • Dersom du søker faste reiser kreves dokumentasjon fra spesialbarnehage AKS, skole, avlastning, dagtilbud, arbeidsgiver eller universitet. Du må dokumentere hvilke dager du er i fast aktivitet og adresse du skal reise til.
  • Dersom du søker faste reiser til arbeid eller utdanning kreves dokumentasjon på at reisen ikke dekkes av den statlige ordningen med arbeids- og utdanningsreiser.
  • Hvis du allerede har TT-kort, men søker om endringer, krysser du av for "endret reiserett og/eller tilrettelegging" i søknadsskjemaet.
 2. 2Last ned søknadsskjema og legeerklæring

  Søknadsskjema og mottaker for din bydel

  Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Hva skjer videre?

Vanligvis får du svar på søknaden i løpet av fire uker. Når du søker TT-kort vurderer vi hvilken tilrettelegging du trenger. Godkjenning som TT-bruker gis vanligvis for to år av gangen. Hvis funksjonshemmingen er varig, kan vi også godkjenne for lengre perioder.

Klage på vedtak

 • Klage på vedtak må gjøres innen tre uker fra vedtaket er, eller burde, vært mottatt.
 • Du må signere klagen og sende den til bydelen som har behandlet søknaden din.
 • Klagen må inneholde hva du klager på og en begrunnelse for klagen.

Du kan klage på

 • Innvilgelse eller avslag på TT-kort
 • Avslag på godkjenning som blind/sterkt svaksynt TT-bruker
 • Tilrettelegging med spesialbil for rullestolbrukere
 • Tilrettelegging med fast sjåførgruppe for sårbare brukere
 • Vilkår om pålagt ledsager i vedtak om TT-kort
 • Innvilgelse eller avslag på tilleggsreiser
 • Avslag på faste reiser
 • Vedtak om tilbakekall av reiserett med TT