Utlysning drift av seniorsentre i Bydel Grünerløkka

Frist for å søke

17. desember 2020

Kort om tilskuddet

Seniorsentrene er en del av bydelens tiltakskjede for eldre. Seniorsentret er et satsningsområde for et helsefremmende og forebyggende tiltak og for å få en bærekraftig pleie- og omsorgssektor.

Bydel Grünerløkka utlyser med dette to tilskudd fra 01.03.2021, med formål drift av Engelsborg og Grünerløkka seniorsentre. Beløpet som er satt av for 2021 er totalt på kr 7 632 600. Søkere kan søke om tilskudd til drift av en av sentrene eller begge. Lokaler til seniorsentrene er på to ulike adresser i Bydel Grünerløkka, lokalene leies av bydelen og stilles til rådighet for drifter etter nærmere avtale. Begge tilskuddene er til drift av et eksisterende seniorsentre og søker må vurdere om overtakelse av driften av seniorsentrene er å anse som en virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens kapittel 16.

Tilskuddet deles ut for tre år av gangen med forbehold om årlige budsjettvedtak i Bydelsutvalget.

Hvem kan søke?

Ideelle organisasjoner herunder menigheter. Etter tildeling skal det fremgå på søkerens hjemmeside at seniorsentret er støttet av Bydel Grünerløkka.

Tildelingskriterier

Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om organisasjonen:

 • bidrar til formålet med tilskuddsordningen
 • gir et tilbud som er åpent for alle seniorer i Bydel Grünerløkka
 • kan dokumentere god kvalitet og gode resultater
 • har en god organisasjonsdrift
 • utfyller tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner
 • stimulerer til frivillig innsats
 • bidrar til hjelp til selvhjelp
 • fremmer brukermedvirkning
 • legger til rette for godt samarbeid med øvrige tjenester i Bydel Grünerløkka
 • utvikler digital tjenestetilbud som komplementerer fysiske tilbud
 • legge til rette for tilbud om helseveiledning

Det vises for øvrig til rapporten Fremtidens møteplasser hvor det er gjort et innsiktsarbeid med bidrag fra nåværende og fremtidige brukere av seniorsentrene.

Fremtidens møteplasser (PDF)

Fullstendige rettningslinjer (PDF)

Etter at du har sendt søknaden

 1. Bekreftelse

  Søknaden blir registrert og du får opp en kvittering på skjermen. Du får også en kopi av den innsendt søknaden på e-postadressen du har oppgitt.

  Du kan også se innsendingene dine i Søknad og skjema.

 2. Behandling av søknader

  Alle får svar på søknaden i løpet av tre uker . Tilskudd innvilges ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på tilskuddsordningens formål, og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

 3. Utbetaling

  Tilskuddsmottaker må sende skriftlig anmodning om utbetaling etter at vedtak om tilskudd er mottatt. Tilskuddet bortfaller dersom det ikke er anmodet om utbetaling innen 31. desember samme år som tilskuddet gjelder for i henhold til fattet vedtak.

  Årsregnskap og revisors beretning bes oversendes innen 31. mars og skal senest være mottatt av kommunen innen 31. mai etter regnskapsåret.

Klage

Vedtak om tildeling av tilskuddet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd. Klagen skal sendes bydelen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om et vedtak er kommet frem til søkeren.