Tilskudd til tiltak for bedre psykisk helse

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak for å redusere psykiske helseutfordringer, ensomhet og utenforskap i Oslo.

Frist for å søke

23. februar 2022. 

Kort om tilskuddet

Ordningen skal bidra til å redusere pandemiens ringvirkninger hos sårbare innbyggere. Det er satt av totalt 3 millioner kroner, der resterende beløp på 1 019 095 kr nå blir utlyst. 150 000 kr er øremerket tiltak rettet mot eldre.

Kriterier for å søke

Alle som mottar tilskudd skal ha en åpen, inkluderende og ikke-diskriminerende praksis for sine aktiviteter. 

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner som tilbyr byomfattende lavterskeltiltak rettet mot psykisk helse hos sårbare grupper i Oslo kommune. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Kriterier og prioriteringer

I vurderingen ser vi etter lavterskeltiltak og aktiviteter som:

 • er byomfattende
 • bidrar til å skape bedre psykisk helse og forebygge ensomhet, utenforskap og psykiske helseplager hos innbyggerne
 • inkluderer frivillighet
 • er gratis å delta i
 • skal iverksettes/settes i gang snarlig, i løpet av februar eller mars 2022
 • er innenfor beløpsgrensen på 50 000 – 500 000 kroner

Hvis du søker om støtte til flere aktiviteter, skal dette gjøres i én og samme søknad. 

Vi gir ikke tilskudd til:

 • ordinær drift
 • allerede fullfinansierte eller gjennomførte aktiviteter
 • aktiviteter med et kommersielt formål
 • aktiviteter med religiøs formål, påvirkning eller praksis

Slik søker du

 1. 1Finn fram vedlegg
  • Siste årsrapport
  • Skatteattest
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Ettersending av vedlegg

  Hvis du trenger å ettersende informasjon, kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i meldingsboksen på Min side, og velge "Ettersend informasjon".

 2. 2Behandling av søknader

  Søknaden blir behandlet av Helseetaten innen tre uker etter at søknadsfristen er utløpt. Tilskudd gis ut i fra en samlet skjønnsmessig vurdering og sees i sammenheng med fordeling av tilskudd fra andre ordninger i kommunen.

  Søker må være tilgjengelig for kontakt om faglige eller administrative spørsmål knyttet til søknaden fra fristens utløp.

 3. 3Utbetaling

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet på kontonummeret tilknyttet organisasjonen.

Klage 

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@hel.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Klagen må inneholde begrunnelse, dato og underskrift. 

Tidligere tildelinger

Tildeling av tilskudd til tiltak for bedre psykisk helse 2021 og 2022 (PDF)

Rapportering

Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Rapport og regnskap sender du inn etter at tiltaket er gjennomført, og senest innen 1. juni 2022 (gjelder tilskuddsmottakere fra første utlysning) og senest 01. november 2022 (gjelder tilskuddsmottakere fra andre utlysning).

Rapporten skal inneholde:

 • Beskrivelse av gjennomførte tiltaket, samt når og hvor aktiviteten ble gjennomført
 • Oversikt over antall deltakere som benyttet seg av tilbudet
 • Beskrivelse av måloppnåelse
 • Mottaker skal levere et regnskap for bruken av tilskuddsmidlene. For tilskudd som er på 200 000 kroner eller mer skal regnskapet være godkjent av registrert revisor. For beløp under 200 000 kroner er det tilstrekkelig at styreleder og ett styremedlem undertegner regnskapet.

Oslo kommune har rett til innsyn og kontroll med bruken av midlene og kan stille krav om særattestasjon fra revisor på at midlene er brukt til formålet.

Vi vurderer dokumenterte resultater opp mot kriteriene for tildeling og måloppnåelse. Mangelfull rapportering, eller hvis tilskuddet ikke brukes slik det er søkt om, kan medføre krav om tilbakebetaling. Ubrukte midler skal tilbakebetales til Oslo kommune.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til Amar Welde på amar.welde@hel.oslo.kommune.no.