Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Statlig tilskudd for 2021 til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frist for å søke

Søknadsfristen er utløpt. Neste søknadsfrist forventes å bli i løpet av siste halvdel av november 2021.

Kort om tilskuddet

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.  

Oslo kommune tar forbehold om at Stortinget vedtar å videreføre tilskuddsordningen i budsjettet for 2021 og om eventuelle endringer i kriteriene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Kriterier for å søke

Hva kan det søkes om støtte til?

Prosjekter, tiltak og aktiviteter innfor kravene. 

 • prosjekter, tiltak eller aktivitet må rette seg mot ett eller flere av de fire delmålene for ordningen
 • innvandrere (herunder flyktninger, arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere) er hovedmålgruppen
 • må gjennomføres i Oslo i 2021
 • har et søknadsbeløp på minimum kr 10 000 og maksimum kr 1 000 000

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan motta støtte.

Tiltak som blir prioritert

Tilskuddsordningen har fire delmål:

A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. 

Det gis støtte til tiltak som:

 • bidrar til felles møteplasser mellom innvandrergrupper og majoritetsbefolkningen
 • bidrar til at innvandrere og deres barn deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunnet i regi av frivillig virksomhet
 • skaper tilhørighet og trygge flerkulturelle identiteter
 • skaper arenaer for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, arbeidsliv og kommune

B. Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Det gis støtte til tiltak som:

 • øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom for eksempel norsktrening og arbeidsrettede tiltak
 • gir kunnskap om det norske samfunnet, inkludert informasjonstiltak om lover og regler, om offentlige tjenester og lokalt frivillig organisasjonsliv.

C. Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Det gis støtte til tiltak som:

 • forebygger og endrer holdninger og praksis som fører tilnegativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, inkludert tiltak om foreldrerollen og barns oppvekstvilkår, menneskerettigheter og norsk lov, barn og unges rettigheter og retten til å ta selvstendige valg.
 • Styrker utsatte personer gjennom for eksempel selvhjelpsgrupper, mentorordninger, erfaringskonsulenter, aktivitetsguider og lignende.

D. Arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Det gis støtte til aktiviteter, arrangementer og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering. Tiltakene skal stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

Retningslinjer for tilskudd til integreringsarbeid (PDF)

Krav til rapportering

Organisasjoner som får tilskudd skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar året etter tildelingsåret. For tilskudd på kr 100 000 eller mer må organisasjonen levere regnskap revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Tilskudd må brukes i tildelingsåret og kan ikke overføres til nytt år.

Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Informasjon og veiledning

Har du spørsmål om tilskuddet, ta kontakt med oss. Vi kan tilby veiledning på telefon, e-post eller på digitalt møte ved behov. Her finner du vår veileder for å fylle ut og sende inn søknadsskjemaet (PDF 0,1MB)

Bodil Fremstad
E-post: bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 415 87 122

Ingerd Semb
E-post: ingerd.semb@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 913 27 074

Margrethe Siem 
E-post: margrethe.siem@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 917 29 637

Velferdsetaten, seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner
E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 952 66 650

Ved tekniske spørsmål:
Lars Mannsåker
E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 934 53 580

 

Slik søker du

 1. 1Gjør klar vedlegg

  Du trenger disse vedleggene/dokumentene:

  • budsjett (du kan velge om du vil bruke budsjettmalen inne i søknadsskjemaet, eller om du vil legge ved budsjett separat)
  • skatteattest hvis dere har ansatte
  • andre relevante vedlegg som kan gi nyttig informasjon om tiltaket eller organisasjonen
 2. 2Logg inn og søk

  Når du logger deg inn kan du søke på vegne av din organisasjon på disse to måtene:

  • Logg inn på vegne av organisasjonen og svar «Ja» på at du kan representere organisasjonen i Altinn. Det er kun styreleder, daglig leder og andre som er registrert med rollene «Kommunale tjenester» og «Post/arkiv» for organisasjonen i Altinn som kan søke på denne måten. Da lagres utkastet til søknaden i organisasjonens meldingsboks på Oslo kommune Min side, og alle som har disse rollene i organisasjonen kan gå inn og redigere og sende inn søknaden. Hvis du ønsker å søke på denne måten må du på forhånd sjekke om du har de riktige rollene i organisasjon.
  • Logg inn som privatperson og skriv inn organisasjonens organisasjonsnummer i søknadsskjemaet. Da lagres utkastet kun i din personlige meldingsboks på Oslo kommune Min side, og det er kun du som kan redigere og sende inn søknaden. Når søknaden er sendt inn sendes det en kopi til organisasjonens meldingsboks.

  Søknadsfristen har gått ut og søknadsskjemaet er derfor ikke tilgengelig.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Du får automatisk en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Kopi av søknaden ligger i meldingsboksen på Min side.

 2. 2Behandling av søknaden

  Velferdsetaten vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Byråden fatter vedtak om fordeling.

 3. 3Få svar på søknaden