Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Statlig tilskudd for 2022 til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frist for å søke

Søknadsfristen for 2022 er utløpt. Neste søknadsfrist forventes å bli i november eller desember 2022.

Kort om tilskuddet

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Det er viktig å lese fullstendige retningslinjer for tilskuddsordningen. Last ned retningslinjene her.


Kriterier for å søke

Hva kan det søkes om støtte til?

Prosjekter, tiltak og aktiviteter innenfor kravene.

 • prosjekter, tiltak eller aktivitet må rette seg mot ett eller flere av de tre delmålene for ordningen
 • har personer med innvandrerbakgrunn som hovedmålgruppe
 • må gjennomføres i Oslo i 2022
 • har et søknadsbeløp på minimum kr 10 000 og maksimum kr 1 000 000

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Oslo kan motta støtte.

Tiltak som blir prioritert

Tilskuddsordningen har tre delmål:

A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

B. Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Når det gjelder tiltak som skal bedre norskferdigheter gis det kun tilskudd til norsktreningstiltak med frivillige norsktrenere.

C. Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Krav til rapportering

Organisasjoner som får tilskudd skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar året etter tildelingsåret. For tilskudd på kr 100 000 eller mer må organisasjonen levere regnskap revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Tilskudd må brukes i tildelingsåret og kan ikke overføres til nytt år.

Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Slik søker du

 1. Gjør klar vedlegg

  Du trenger disse vedleggene/dokumentene:

  • budsjett (du kan velge om du vil bruke budsjettmalen inne i søknadsskjemaet, eller om du vil legge ved budsjett separat). Budsjettet må inneholde forklaringer på hvordan organisasjonen har kommet frem til de ulike beløpene i budsjettet.
  • skatteattest hvis dere har ansatte
  • andre relevante vedlegg som kan gi nyttig informasjon om tiltaket eller organisasjonen
 2. Logg inn og søk

  Når du logger deg inn kan du søke på vegne av din organisasjon på disse to måtene:

  • Logg inn på vegne av organisasjonen og svar «Ja» på at du kan representere organisasjonen i Altinn. Det er kun styreleder, daglig leder og andre som er registrert med rollene «Kommunale tjenester» og «Post/arkiv» for organisasjonen i Altinn som kan søke på denne måten. Da lagres utkastet til søknaden i organisasjonens meldingsboks på Oslo kommune Min side, og alle som har disse rollene i organisasjonen kan gå inn og redigere og sende inn søknaden. Hvis du ønsker å søke på denne måten må du på forhånd sjekke om du har de riktige rollene i organisasjon.
  • Logg inn som privatperson og skriv inn organisasjonens organisasjonsnummer i søknadsskjemaet. Da lagres utkastet kun i din personlige meldingsboks på Oslo kommune Min side, og det er kun du som kan redigere og sende inn søknaden. Når søknaden er sendt inn sendes det en kopi til organisasjonens meldingsboks.

  Søknadsfristen er utløpt. Neste søknadsfrist forventes å bli i november eller desember 2022.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Du får automatisk en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Kopi av søknaden ligger i meldingsboksen på Min side.

 2. Behandling av søknaden

  Velferdsetaten vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Byråden fatter vedtak om fordeling.

 3. Få svar på søknaden

Informasjon og veiledning

Har du spørsmål om tilskuddet, ta kontakt med oss. Vi kan tilby veiledning på telefon, e-post eller på digitalt møte ved behov. Her finner du vår veileder for å fylle ut og sende inn søknadsskjemaet (PDF 0,1MB)

Bodil Fremstad
E-post: bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 415 87 122

Ingerd Semb
E-post: ingerd.semb@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 997 96 088

Margrethe Siem
E-post: margrethe.siem@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 917 29 637

Velferdsetaten, seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner
E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no

Ved tekniske spørsmål:
Lars Mannsåker
E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 934 53 580