Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Oslo skal ha inkluderende og trygge lokalsamfunn, utdanning og arbeid til alle, og vern mot diskriminering for minoriteter.

Statlig tilskudd for 2020 til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frist for å søke

18. november 2019.

Kort om tilskuddet

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.  

Ordningen skal stimulere til mangfold, bredde og nyskaping, og bidra til økt rekruttering av frivillige. Kommunen skal styrke samhandlingen med frivillig sektor og legge til rette for økt samhandling mellom frivillige aktører. Det skal være lett å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet.

Oslo kommune kan gi tilskudd på inntil 1 000 000 kroner til enkelttiltak og prosjekter.

Oslo kommune tar forbehold om at Stortinget vedtar å videreføre tilskuddsordningen i budsjettet for 2020 og om eventuelle endringer i kriteriene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan motta støtte.

Tiltak som blir prioritert

Tilskuddsordningen har tre delmål:
 
A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. 
Det gis støtte til tiltak som:
  • bidrar til felles møteplasser mellom majoritet og minoritet
  • bidrar til økt frivillighet og til at innvandrere og deres barn deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunnet
  • skaper tilhørighet og trygge flerkulturelle identiteter og styrker arbeidet mot diskriminering
  • skaper arenaer for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, arbeidsliv og kommune
B. Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
Det gis støtte til tiltak som:
  • øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak
  • gir kunnskap om det norske samfunnet, inkludert informasjonstiltak om lover og regler, om offentlige tjenester og lokalt frivillig organisasjonsliv.
C. Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, for eksempel selvhjelpsgrupper og mentorordninger for utsatte personer. Det gis ikke støtte til konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige.

Oslo kommune vil prioritere større tiltak/ prosjekter hvor flere aktører samarbeider. Kommunen vil se søknadene i sammenheng med fordeling av tilskudd fra andre tilskuddsordninger.

Retningslinjer for tilskudd til integreringsarbeid (PDF 0,1MB)

Krav til rapportering

Prosjekter og tiltak som får tilskudd i 2020, skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar 2021. 

Tilskudd gitt i 2020, skal benyttes i 2020 og kan ikke overføres til 2021.

Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Slik søker du

  • 1Logg inn, fyll ut og send inn søknad

    Søknadsfristen er utløpt. 

Etter at du har sendt søknaden