Tilskudd til drift av seniorsenter i Bydel Stovner

Frist for å søke

31. oktober hvert år.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til forutsigbare rammer til drift av seniorsenter i Stovner bydel for ikke-kommersielle driftere. Det kan søkes for tilskudd for ett eller to år, men det tas forbehold om årlig budsjettvedtak i bydelsutvalget.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Ikke-kommersielle driftere av seniorsenter i Bydel Stovner.

  • Med ikke-kommersiell drifter menes en aktør som ikke har profitt eller avkastning på egenkapital som formål, som arbeider for et sosialt formål for fellesskapets beste, og som reinvesterer eventuelt overskudd i aktivitet som oppfyller det sosiale formålet.

Tildelingskriterier

Kriteriene for tildeling av tilskudd til drift av seniorsentre er enstemmig vedtatt i Stovner bydelsutvalgs sak 69/21 i møte 17.6.2021. Vedtaket lyder:

Stovner bydelsutvalg vedtar at behandling av søknader til tilskudd til drift av seniorsentre i Stovner bydel skal underlegges følgende framgangsmåte med tilhørende kriterier:

 1. Bydelen kunngjør tilskuddsordningen for drift av seniorsentre i bydelen med søknadsfrist 31. oktober.
 2. Seniorsentre i bydelen skal tilbys hjelp til å søke.
 3. Søknadene behandles av administrasjonen etter forvaltningslovens regler og frister.
 4. Søknader om tilskudd til drift av seniorsenter kan innvilges med 2 års varighet for å sikre forutsigbarhet i tilbudet. Det tas forbehold om finansiering gjennom årlige budsjettvedtak i bydelsutvalget.
 5. Mottaker av tilskudd må drives i samsvar med forskrift om tildeling av tilskudd til drift av seniorsenter i bydel og Oslo kommunes planer og vedtak for aldersvennlig by. Aktiviteter må fremkomme av årsrapport.
 6. Mottaker av tilskudd må aktivt arbeide med å rekruttere brukere i befolkningen som speiler det lokale mangfoldet. Arbeidet må fremgå av årsrapport.
 7. Mottaker av tilskudd må samarbeide med bydelen, og bydelen må ha sete i tilskuddsmottakerens brukerråd.
 8. Det reserveres en plass i lokalt eldreråd til en representant fra eldresentrene.

Etter tildeling skal det fremgå på søkerens hjemmeside at seniorsenteret er støttet av Bydel Stovner.

Krav til søknaden

Kravene til søknaden står i Forskrift om tildeling av tilskudd av drift av seniorsentrene i bydel, § 6. Søknaden må sendes av den som har myndighet til å forplikte organisasjonen, og regnes som signert når det digitale skjemaet sendes inn.

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søk driftstilskudd til seniorsenter i Bydel Stovner

  • For å ha rett til å søke på organisasjonens vegne, må du ha en rolle i organisasjonen hos Altinn.

  Trenger du veiledning?
  Tone Wang, seniorveileder, e-post tone.wang@bsr.oslo.kommune.no

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i Søknad og skjema. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet. Tilskudd innvilges ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på tilskuddsordningens formål, og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

 3. Utbetaling

  Tilskuddsmottaker må sende skriftlig anmodning om utbetaling etter at vedtak om tilskudd er mottatt. Anmodningen sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

  For å få utbetalt pengene må organisasjonen du representerer ha registrert et kontonummer hos Oslo kommune. Du må ha rollen "regnskapsmedarbeider" i organisasjonen hos Altinn for å kunne legge inn eller endre kontonummer.

  Dere legger til eller endrer kontonummer her.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bsr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Klagen merkes «Klage på tilskudd til drift av seniorsenter i Stovner bydel».

Krav til rapportering

Det skal snarest mulig, og senest innen 1. april hvert år, sendes inn en rapport som beskriver driften av seniorsenteret forrige år, samt regnskap som viser hvordan tilskuddet fra bydel og eventuelt overskudd fra driften er brukt. Denne dokumentasjonen skal være undertegnet av leder for virksomheten, samt ytterligere én person. Hvis tilskuddet er på 200 000 kroner eller mer, skal regnskapet være godkjent av registrert revisor.

Rapporten og regnskapet skal i tillegg følge regnskapsloven, bokføringsforskriften og de til enhver tid overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune.

 • Årsregnskap og revisors beretning oversendes innen 31. mars hvert år.
 • Rapport, årsregnskap og revisors beretning sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

Kontakt

E-post: postmottak@bsr.oslo.kommune.no
Post: Karl Fossums vei 30, 0985 Oslo