Tilskudd til arbeid for antirasisme, mangfold og inkludering

Formålet med midlene er å fremme arbeidet med antirasisme, mangfold og inkludering i bydelen. Bydel Grünerløkka har nulltoleranse for rasisme og diskriminering og skal arbeide for et inkluderende lokalsamfunn der alle kan føle seg hjemme.

Frist for å søke

Søknadsfrist 16. april 2023

Kriterier for å søke

Retningslinjer tilskudd for antirasisme, mangfold og inkludering (PDF)

Kort om tilskuddet

Det er avsatt 50 000 kroner til ordningen.

Hvem kan søke

Enkeltpersoner, organisasjoner, lokale lag og foreninger, tjenester i bydelen. Organisasjoner, lokale lag og foreninger vil prioriteres.

Søker må ha sin hovedvekt av medlemmer, aktivitet og base i bydelen.

Hva kan det søkes om

 • Tiltak som motarbeider rasisme, fordommer og diskriminering basert på etnisitet, religion, kjønnsmangfold og personer med funksjonsnedsettelser.
 • Tiltak som konkret hever kompetanse på antirasisme, mangfold og inkludering.
 • Tiltak som fremmer samarbeid på tvers og får folk til å gjøre aktiviteter sammen.
 • Tiltak som skaper møter mellom ulike grupper og bidrar til samhandling, samarbeid og forståelse.
 • Tiltak som er knyttet til allerede eksisterende markeringer i bydelen (slik som "Grünerløkka for alle" som i år blir arrangert 10.06), eller Oslo kommune sin årlige OXLO (Oslo Extra Large, en by for alle) markering.

Krav om rapportering

Søker som er tildelt midler skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt. Rapporteringen skal sendes inn etter at tiltaket er gjennomført, og senest innen 31.12.2023

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema

 2. Send inn søknad

  Du kan sende inn søknaden per post eller e-post. Merk søknaden «tilskudd for antirasisme».

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Søknadene behandles i  Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen sitt møte 25.04.2023

 2. Motta svar 

  Alle søkere får svarbrev på e-post når komiteens vedtak er fattet.

 3. Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler får disse utbetalt fortløpende etter at svarbrev er sendt ut.

 4. Rapportering

  Alle som mottar midler må sende inn rapport. Se retningslinjene for mer informasjon.

  Se rapporteringsskjema

  Rapporten kan sendes inn per post eller e-post:

Kontakt

Trine Mordal Jørgensen
Mob: 92 88 77 26
E-post: trine.jorgensen@bga.oslo.kommune.no