Frist for å søke

1. april 2021. 

Hva kan du søke om

Det er satt av 500 000 kroner til ordningen i 2021.

Gjennomsnittlige utendørs støynivåer, Lp,A,24 h (dB), legges til grunn for tilskuddets størrelse.

Tilskudd til oppføring av støyskjerm for privatboliger

65 dB gir 3000 kroner per løpemeter effektivskjerm. Du må selv kontakte Plan- og bygningsetaten for nødvendige tillatelser samt inngå kontrakt med entreprenør for etablering av støyskjerm.

Tilskudd til oppføring av støyskjerm for barnehager

63 dB gir 3000 kroner per løpemeter effektivskjerm.

Tilskudd til lydisolerende vinduer i privatboliger

 • 68 – 70 dB gir 50 prosent tilskudd.
 • fra 71 dB gir 75 prosent tilskudd..

Du kan motta tilskudd på 50 prosent til 75 prosent av kostnadene til innsetting av nye vinduer, avhengig av støy ved bolig. Det gis kun støtte til tiltak i oppholdsrom (stue, soverom og kjøkken).

Du må selv inngå kontrakt med entreprenør for innsetting og bestilling av nye vinduer. Vinduer som benyttes skal ha en laboratoriemålt lydisolering på minimum Rw + Ctr = 37 dB.

Tilskudd til lydisolering av vinduer i bevaringsverdige boliger

I bevaringsverdige boliger er utgangspunktet at opprinnelige vinduer skal bevares og settes i stand, fremfor å skiftes ut. Slike boliger vil derfor kunne ytes tilskudd til lydisolering av bevaringsverdige vinduer. Ved vurderingen av søknaden gjelder de samme kriteriene for støynivå som ved innsetting av nye lydisolerende vinduer (se over).

Kriterier for tildeling

 • Boligen må være bygget før 1980. Etter 1980 skal bygg tilfredsstille støykrav i henhold til plan- og bygningsloven og forskrifter under denne.
 • Boligen må ikke tidligere ha mottatt tilskudd til støytiltak fra veieier. Boligen må heller ikke tidligere ha mottatt fullfinansierte støytiltak i henhold til forurensningsforskriften.
 • Tilskudd gis kun til eiendommer der støyen vesentlig skriver seg fra trafikk på kommunal vei. Sporveien AS er ansvarlig for støy fra trikk og T-bane.
 • Tilskudd gis ikke til tiltak som allerede er utført. Det er kun planlagte tiltak som kan støttes.
 • Det gis enten støtte til vindustiltak eller til støyskjerm, hvilket innebærer at man kun kan omsøke én type støyreduserende tiltak ved bolig. Det må fremgå av søknaden om det søkes om støtte til vindustiltak eller støyskjerm.

Se fullstendige retninglinjer (PDF).

Kontaktinformasjon

Bymiljøetaten
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk henvendelsen med «sak 21/00116».

Slik søker du tilskudd til støytiltak

 1. 1Skriv søknaden

  Du må skrive søknaden selv. Søknaden kan skrives i for eksempel word og må inneholde:

  • adresse/kontaktinfo
  • antall boenheter det dreier seg om
  • hvilket år bygningen er oppført
  • om man tidligere har mottatt støtte til støyreduserende tiltak
  • beskrivelse av behovet/grunnlaget for støyreduksjon
  • beskrivelse av hva slags tiltak det søkes om støtte til, for eksempel antall meter støyskjerm, antall vinduer
  • tilbud fra entreprenør dersom du har dette
  • tillatelse fra Plan- og bygningsetaten dersom dette foreligger (ved søknad om støyskjerm)
  • tillatelse fra Byantikvaren dersom dette er nødvendig (ved søknad om lydisolerende vinduer)
 2. 2Send inn søknaden

  Merk søknaden med "sak 21/00116" og send den til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

  Det er ikke anledning til å endre søknaden etter at den er sendt inn.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknaden
  • Søknader behandles etter at søknadsfristen er utløpt.
  • Ved behandlingen av søknaden foretar Bymiljøetaten en beregning av det døgngjennomsnittlige støynivået ved boligen, betegnet ved Lp,A,24 h og oppgis i dB.
  • Søknadene rangeres basert på støyberegningen, antall boenheter som det søkes tiltak for og tiltakets realiserbarhet. Støyberegningen vektes tyngst ved denne rangeringen. Ved lik støyberegning vektlegges det i hvilken grad det enkelte tiltaket oppfyller tilskuddsordningens formål, herunder hvor mange som får redusert støy som følge av tiltaket og hvor sannsynlig det er at det kan gjennomføres.
  • De høyest rangerte søknadene vil motta tilbud om tilskudd med frist på tre uker for aksept.
 2. 2Motta svar

  Vedtaksbrev sendes ut av Bymiljøetaten så snart endelig vedtak foreligger.

Klage

Søknader som ikke fyller kriteriene avslås fortløpende. Avslag kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd.