Midler til samhandlingstiltak

I 2020 skal midlene bidra til helhetlige og koordinerte tjenester tilpasset pasienten, og samarbeid ved bedre bruk av teknologi.

Frist for å søke

1. september 2020 klokken 14:00.

Kort om tilskuddet

Du kan søke om midler til Samhandlingsprosjekter. Midlene er fra Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF.

Satsningsområder for 2020

 • Barn og unge med langvarig behov for helsehjelp
 • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
 • Skrøpelige eldre
 • Personer med flere kroniske lidelser

Kriterier for å søke

Prosjektene du søker midler til må inkludere deltakelse fra ett eller flere helseforetak/ sykehus og i tillegg én eller flere bydeler/ etater i Oslo kommune. Primærhelse- og spesialhelsetjenesten må finansiere deler av prosjektet selv.

Prioriteringer

 • Prosjektene som har fokus på brukermedvirkning blir prioritert.
 • Søkere som har fått støtte tidligere, kan søke om tilleggsmidler for å sikre implementeringen av gjennomførte prosjekter.
 • Forskningsprosjekter og egenutdanning vil ikke bli prioritert.

Slik søker du

 1. 1Lag prosjektbeskrivelse

  Vi anbefaler at du lager og legger ved en utfyllende prosjektbeskrivelse.

 2. 2Last ned og fyll ut søknaden

  Søknadsskjema for midler til samhandlingstiltak (DOCX 0,1MB)

  Du må fylle ut alle punktene i søknadsskjemaet og: 

  • forklare den potensiell nytteverdien for brukere, pasienter og samfunn
  • legge frem en plan for implementering i drift
  • vise hvordan prosjektet kan overføres til andre bydeler, sykehus og helseforetak
  • vise hvordan resultatene av prosjektet skal evalueres
  • forklare hvordan brukerne skal involveres i prosjektet
  • vise nytteverdien for brukere og pasienter
  • beskrive metodikken
  • forklare i hvilke egnede, eksisterende fora resultatene skal presenteres. 
  • beskrive finansieringen, både egenfinansiering, midler som er søkt om og midler som er innvilget. 
  • forklare hvordan resultatene fra prosjektet skal formidles.
  • vise hvordan prosjektet skal styres.

  Veiledning til utfylling (PDF 0,6MB)

  Søknaden må godkjennes på høyt ledernivå i kommunen/sykehus/helseforetak, og signeres av de samarbeidende parter på høyt ledernivå.

 3. 3Send inn søknaden

  Søknaden sendes til grethe-maria.stenberg@hel.oslo.kommune.no med kopi til postmottak@hel.oslo.kommune.no. Merk e-posten med ”Søknad om samhandlingsmidler k 2020 v/ Samarbeidsutvalget”. 

  Søknader som kommer for sent og/eller ikke er signerte vil bli avvist.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Alle som har søkt, vil få svar på e-post før sommeren.

  Årsrapport og sluttrapport

  Årsrapport

  Årsrapporten må du levere innen 31. januar påfølgende år og være på 1-2 sider.

  Rapporten skal minimum inneholde:

  • Hva er gjennomført av aktiviteter i rapporteringsåret
  • Oppdatert framdriftsplan
  • Endringer når det gjelder samarbeidspartnere eller lignende

  Årsrapporten sender du til til Sekretariatet for Samarbeidsutvalget v/ grethe-maria.stenberg@hel.oslo.kommune.no

  Sluttrapport

  Sluttrapporten skal du levere innen 2 mnd. etter at prosjektet er avsluttet.

  Når prosjekt avsluttes skal du sende inn en sluttrapport med en evaluering som tar for seg blant annet utfordringer, brukerinvolvering og nytteverdi /overføringsverdi for pasienter/brukere, for helsepersonell, for tjenesten, for samfunnet. Samt beskrivelse av metodikk.

  Rapporten skal også inneholde en oversikt over hvordan de tildelte midlene er brukt.

  Sluttrapporten sender du til til Sekretariatet for Samarbeidsutvalget v/ grethe-maria.stenberg@hel.oslo.kommune.no