Kultur- og frivillighetsmidler i Bydel Grorud

Frist for å søke

10. april 2022.

Kort om tilskuddet

Bydelen deler ut 500 000 kroner i kultur- og frivillighetsmidler til lag, organisasjoner og institusjoner i Bydel Grorud.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling:

 • Tiltak som ivaretar bydelens fysiske utemiljø og som utløser dugnadsinnsats i bydelen.
 • Tiltak som bidrar til kulturopplevelser, som fremmer sosialt fellesskap, inkludering og deltakelse blant bydelens befolkning, særlig barn og unge.
 • Søker må ha tilknytning til bydelen. Det kan være ideelle og frivillige lag, foreninger og organisasjoner, for eksempel idrettslag, brukerråd, foreldreutvalg og borettslag. Alle organisasjoner som mottar tilskudd skal ha en åpen, inkluderende og ikke-diskriminerende praksis for sine aktiviteter, og skal så langt som mulig ha flere kjønn representert i eventuelle styrer. Søknader fra bydelens tjenestesteder og andre offentlige virksomheter vurderes ikke.
 • 20 % av frivillighetsmidlene prioriteres til grønne tiltak. Bydel Grorud ønsker å støtte miljøtiltak og aktiviteter som bidrar til økt miljøengasjement i bydelen. Eksempler på dette kan være; dyrkingsprosjekter, grønne tak, arrangement av kurs og verksteder og prosjekter som fremmer miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og avfall.
 • Om det ikke er tilstrekkelig med søknader på grønne midler, skal den grønne kvoten tildeles andre formål.
 • Tiltak det søkes midler til må gjennomføres innenfor bydelens geografiske område. Aktører med tilknytning til bydelen kan søke om gjennomføring av kulturaktiviteter på Rommen Scene, så lenge tilfredsstillende scene ikke finnes i bydelen.
 • Kultur- og frivillighetsmidler skal ikke brukes til drift, som blant annet administrative lønnsutgifter eller andre ordinære driftsutgifter.

Det skal leveres rapport og regnskap som viser hvordan pengene er brukt så snart som mulig og senest 31.01. påfølgende år.

Slik søker du

 1. Last ned og fyll ut søknaden

 2. Send inn søknaden

  Søknaden sendes som e-post til postmottak@bgr.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Grorud v/ Mikael Garberg Oguz, Ammerudveien 22, 0958 Oslo.

  Vi behandler ikke søknader som sendes inn etter søknadsfristen.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Registrering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem, og sender bekreftelse på at søknaden er mottatt. Hvis du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

 2. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Etter dette vil arbeidsutvalget for mangfold, oppvekst og kultur vedta endelig tildeling.

 3. Motta svar og midler

  Alle søkere får beskjed når komiteen har fattet vedtak. Oversikt over hvem som får tildelt frivillighetsmidler publiseres i møteprotokollen. Vi utbetaler pengene når vedtaket er fattet.

 4. Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

  Rapport og regnskap sender du til postmottak@bgr.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Grorud v/ Mikael Garberg Oguz, Ammerudveien 22, 0958 Oslo.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bgr.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Grorud v/ Mikael Garberg Oguz, Ammerudveien 22, 0958 Oslo senest tre uker etter at du har mottatt avslaget.