Tilskudd, legater og stipend

Kultur- og frivillighetsmidler i Bydel Grorud

Frist for å søke

21. februar 2020.

Kort om tilskuddet

Totalt kan vi dele ut 500 000 kroner i kultur- og frivillighetsmidler til lag, organisasjoner og institusjoner i Bydel Grorud.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling:

  • Tiltak som ivaretar bydelens fysiske miljø og som utløser dugnadsinnsats i bydelen.
  • Tiltak som bidrar til kulturopplevelser og som fremmer sosialt fellesskap, integrering og deltakelse blant bydelens befolkning, særlig barn og unge.
  • Søkere må ha sin tilknytning i bydelen, og må være en frivillig organisasjon.
  • Tiltak det søkes midler til må gjennomføres i bydelen.
  • Søkere må levere budsjettoppsett, og regnskap må avgis. Tildelte midler må ikke brukes til drift.

Slik søker du

  1. 1Last ned og fyll søknaden
  2. 2Send inn søknaden

    Søknaden sendes som e-post til postmottak@bgr.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Grorud v/ Jørn Linnerud, Ammerudveien 22, 0958 Oslo.

    Vi behandler ikke søknader som sendes inn etter søknadsfristen.

Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Registrering av søknader

    Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem, og sender bekreftelse på at søknaden er mottatt. Hvis du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

  2. 2Behandling av søknader

    Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. 11. mars vil arbeidsutvalget for mangfold, oppvekst og kultur vedta endelig tildeling. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

  3. 3Motta svar og midler

    Alle søkere får beskjed når komiteen har fattet vedtak. Oversikt over hvem som får tildelt frivillighetsmidler publiseres i møteprotokollen. Vi utbetaler pengene når vedtaket er fattet.

  4. 4Send inn rapport og regnskap

    Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført. 

    Rapport og regnskap sender du til postmottak@bgr.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Grorud v/ Jørn Linnerud, Ammerudveien 22, 0958 Oslo.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bgr.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Grorud v/ Jørn Linnerud, Ammerudveien 22, 0958 Oslo senest tre uker etter at du har mottatt avslaget.