Grønne midler i Bydel Søndre Nordstrand

Frist for å søke

1. april 2022.

Kort om tilskuddet

Bydel Søndre Nordstrand utlyser 200 000 kroner til grønne midler i 2022. Midlene skal stimulere til økt miljøengasjement i bydelen ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter.

Hva kan du søke om?

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarked og liknende

 • Aktiviteter som støtter biologisk mangfold som bygging av insekthotell, bie-vennlig beplanting o.l. miljøformidling (herunder foredrag, workshops)

 • Bærekraftige mataktiviteter

 • Fremming av grønn mobilitet (f.eks, gange, sykkel og kollektivtrafikk)

 • Urbane landbrukstiltak (dyrking, hushold, akvakultur, birøkt)

Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjene for tilskudd til grønne midler i Bydel Søndre Nordstrand før du sender søknaden.

Retningslinjer for tildeling av Grønne midler 2022 (PDF)

Hvem kan søke

 • Enkeltpersoner, organisasjoner, frivilligheten, institusjoner, prosjekter, sameier og borettslag. Bydelens egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter som fritidsklubber, sykehjem, eldresenter og frivillighetssentraler.
 • Søker bør ha tilknytning til bydelen og aktiviteten må gjennomføres i bydelen
 • Aktiviteten må gi et positivt bidrag til miljøet og nærmiljøet
 • Søker må dokumentere nødvendige godkjenninger fra aktuell eier/myndighet
 • Det skal leveres rapport på gjennomførte tiltak over hvordan tilskuddet er benyttet.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema

 2. Send inn søknaden

  Søknadsskjema med eventuelle vedlegg sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no. Merk emnefeltet i e-posten med “Grønne midler 2022”.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svar

  Alle søkere får tilbakemelding etter at søknadene er behandlet. Vedtak om hvem som får midler fattes av i bydelsutvalget i møte 19.05.2022. Du får svar på søknaden din til e-postadressen som er oppgitt i søknaden.

 2. Utbetaling av penger

  De søkere som får tildelt midler får utbetalt pengene på den kontoen som er oppgitt i søknaden.

 3. Rapportering og regnskap

  Søkere som er tildelt midler skal levere sluttrapport og regnskap en måned etter at tiltaket er gjennomført og senest innen 31. desember 2022.

  Last ned mal for rapport og regnskap for bruk ved tildelt tilskudd (docx)

  Søkere som tidligere har mottatt støtte uten å ha innlevert rapport og regnskap for mottatte midler vil kunne få avslag på årets søknad.

  Bydelen kan i henhold til retningslinjene kreve at hele eller deler av beløpet skal betales tilbake hvis:

  • Rapport og regnskap ikke blir sendt inn
  • Søker ikke bruker midlene i henhold til søknaden
  • Søker ikke kan gjøre rede for bruken av pengene

Klage

Du kan klage om du har fått avslag på søknaden eller om du har fått et mindre beløp enn du søkte om. Fristen for å klage er tre uker etter at du har fått svar fra oss.
Klagen sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon

Sofia Sand
E-post: sofia.sand@bsn.oslo.kommune.no
Tlf: 94 01 79 46