Natur og biologisk mangfold

Hovedutfordringene for naturen i Oslo er utbygging, gjengroing av verdifulle kulturlandskap og spredning av fremmede arter.

Verdifulle naturtyper – viktige for biologisk mangfold

Per juni 2018 er det registrert 1827 områder med verdifulle naturtyper, fordelt på en rekke ulike naturtyper. Disse utgjør et totalt areal på 34,4 km2, eller 7,8 prosent av Oslos samlede areal av land og ferskvann. Det er gjennomført en del ny kartlegging de siste årene av naturtyper som er ufullstendig kartlagt, blant annet store gamle trær i byggesonen. Dette har resultert i en økning i antall og areal av kartlagte lokaliteter.

De kartlagte, verdifulle naturtypene er inndelt i sju hovednaturtyper. Skog er den dominerende hovednaturtypen. Det vil si at det er i skogen vi finner størstedelen av arealet som er viktig for bevaring av biologisk mangfold. Det er registrert flere naturtyper som Oslo har et spesielt nasjonalt ansvar for, som åpen grunnlendt kalkmark og kalkskog. Disse finnes for en stor del i tilknytning til Oslofjorden.

Grafen viser utviklingen i antall lokaliteter kartlagt som verdifulle naturtyper.

Statistikk og les mer om biologisk mangfold - antall lokaliteter

Grafen viser utviklingen i areal til verdifulle naturtyper.

Statistikk om biologisk mangfold – areal verdifulle naturtyper

Uønskede, fremmede plantearter

Det dukker stadig opp arter i Norge som stammer fra andre deler av verden. Disse artene er bevisst innført eller har fulgt med som blindpassasjerer på våre reiser eller med varetransport. Noen av disse har etablert seg hos oss og utgjør en trussel mot naturlig hjemmehørende arter. I Oslo utgjør for eksempel planteartene kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø og russesvalerot en stor trussel mot biologisk mangfold.

Oslo kommune driver et systematisk arbeid med å bekjempe og overvåke noen av de mest problematiske fremmede planteartene. Arbeidet skjer i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket, Fylkesmannen, Statsbygg, Forsvarsbygg, nabokommuner (Bærum og Lørenskog), velforeninger, organisasjoner og frivillige.

Kjempebjørnekjeks og Tromsøpalme

Kjempebjørnekjeks og den nært beslektede arten Tromsøpalme er store, fremmede planter som sprer seg raskt og danner tette bestander som konkurrerer ut naturlig vegetasjon. Artene er derfor en alvorlig trussel mot biologisk mangfold. Berøring av plantene kan i tillegg gi mennesker forbrenningsskader.

Disse plantene har Oslo kommune bekjempet systematisk siden 2004, og mange av forekomstene er i dag borte. Til sammen er det fra 2004 til 2019 registrert 619 lokaliteter i Oslo med kjempebjørnekjeks og tromsøpalme. Som følge av bekjempelse ble det ikke gjenfunnet planter på 480 av disse lokalitetene i 2019.

Grafen viser utviklingen i forekomster av Kjempebjørnkjeks og Tromsøpalme i Oslo.

Statistikk om forekomster av Kjempebjørnkjeks og Tromsøpalme