Klimastatistikk

Oslo har hatt betydelige reduksjoner i klimagassutslipp de siste årene. Målet er å bli tilnærmet utslippsfri i 2030.

Klimagassutslippene i Oslo går ned

De samlede utslippene av klimagasser har gått ned siden 2013. Oslo kommunes mål om 95 prosent utslippsreduksjon ble vedtatt i år 2016. Målet gjelder for hele Oslo by og ikke bare kommunens egen virksomhet.

Årlig klimaregnskap for Oslo kommune

Klimagassutslippene fra veitrafikk er redusert med over 20 prosent siden 2009. Utslippsreduksjonene er en følge av økt innblanding av biodrivstoff, økt elbilandel og fornyet bilpark. Veitrafikk er likevel sektoren med de største utslippene i Oslo, og i 2021 sto veitrafikk for over 50 prosent av alle klimagassutslippene i byen.

Energiforsyning utgjorde den nest største utslippskilden, med 25 prosent i 2021. Disse utslippene kommer fra avfallsforbrenningsanleggene på Klemetsrud og Haraldrud, som utnytter spillvarme for å produsere fjernvarme.

Klimaindikatorene viser utviklingen

Utslippsstatistikken til Miljødirektoratet publiseres hvert år, et år i etterkant. Klimaetaten i Oslo kommune samler og publiserer klimaindikatorer for å kunne vurdere hvordan klimagassutslippene vil utvikle seg frem mot neste publisering av utslippsstatistikk, samt hvordan tiltak og virkemidler påvirker utslippene.

Klimaindikatorene baseres på statistikk fra en rekke virksomheter. Indikatorene publiseres tre ganger i året i rapportene til Klimabarometeret, i tillegg til en grafisk fremstilling av statistikken på KlimaOslo.no.

Utslipp fra veitrafikken

Klimabarometeret viser at stadig flere av de nyregistrerte personbilene i Oslo er elbiler. Dette inkluderer ikke hybridbiler. Andel elvarebiler i nybilsaget øker også.

Når en ser på passeringer gjennom bomringen i Oslo og Bærum, er også andel elbiler økende. Dette kan vise at flere velger elbilen når de skal kjøre i Oslo.

Etter innføringen av miljø- og tidsdifferensierte takster i bomringen høsten 2017 sank den samlede trafikken gjennom bomringen. Denne utviklingen tyder på en mulig fortsettelse av reduksjon i klimagassutslipp fra veitrafikk i Oslo.

De fleste andre indikatorer i Klimabarometeret viser enten en stabil tendens eller en reduksjon i klimagassutslipp fra andre sektorer.

Oslo kommunes virksomheter kutter utslipp

El-graver
El-graver. Bilde: Oslo kommune
Oslo kommune gjennomfører tiltak for å redusere klimagassutslippene fra kommunens egne virksomheter.

Rapportering fra virksomhetene viser at de totale klimagassutslippene har blitt redusert med 86 prosent i perioden 2012 til 2021.

Transportkjøretøyer og drift av anleggsmaskiner utgjør den største delen av klimagassutslippene fra kommunens virksomheter.

Relevante lenker